Hợp đồng dự án chợ mơ

Dự án chung cư chợ mơ đã bàn giao vào sử dụng, chi tiết tại: http://www.chungculevanluong.com/ban-chung-cu-cho-mo-trung-tam-thuong-mai-cho-mo
dưới đây là hợp đồng mẫu tham khảo:

MẪU  HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ DÀI HẠN

Số: [ ]
Căn hộ số:………tầng:……..
Khu Căn Hộ - Trung tâm Thương mại Chợ Mơ
459C Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
giữa
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VINACONEX

[ ]
MỤC LỤC

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA 3
ĐIỀU 2. PHẦN DIỆN TÍCH THUÊ 4
ĐIỀU 3. BÀN GIAO VÀ NHỮNG THAY ĐỔI VỚI PHẦN DIỆN TÍCH THUÊ 4
ĐIỀU 4. THỜI HẠN THUÊ 5
ĐIỀU 5. TIỀN THUÊ 5
ĐIỀU 6. DỊCH VỤ VÀ TIỆN ÍCH 5
ĐIỀU 7. DỊCH VỤ GIA TĂNG 6
ĐIỀU 8. CHI PHÍ PHÂN BỔ 6
ĐIỀU 9. SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG 7
ĐIỀU 10. THANH TOÁN 7
ĐIỀU 11. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 7
ĐIỀU 12. BẢO HIỂM CỦA BÊN THUÊ 9
ĐIỀU 13. RA VÀO PHẦN DIỆN TÍCH THUÊ VÀ TREO BIỂN HIỆU 10
ĐIỀU 14. VI PHẠM HỢP ĐỒNG 11
ĐIỀU 15. NGÀY HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 12
ĐIỀU 16. BẤT KHẢ KHÁNG 12
ĐIỀU 17. CHO THUÊ LẠI, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THUÊ 13
ĐIỀU 18. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 13
ĐIỀU 19. THÔNG BÁO 14
ĐIỀU 20. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 14
PHỤ LỤC 1: BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG 15
PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ PHẦN DIỆN TÍCH THUÊ 15
PHỤ LỤC 3: DỊCH VỤ VÀ TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ GIA TĂNG - PHÍ DỊCH VỤ 15

Hợp đồng Thuê căn hộ dài hạn này (sau đây được gọi là “Hợp Đồng”) được ký kết tại Trụ sở Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex, 459C Bạch Mai – phường Trương Định – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, vào ngày ___ tháng ____ năm 2013, bởi và giữa các Bên dưới đây:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VINACONEX
Địa chỉ giao dịch: Số 459C Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103024627 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/05/2008, đăng ký thay đổi lần một ngày 27/10/2008, đăng ký thay đổi lần hai ngày 02/07/2009
Tài khoản số: 0011101888888
Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Hội sở
Điện thoại:
Fax:
Đại diện: Ông Vũ Nguyên Vũ
Chức vụ: Tổng Giám đốc
(Sau đây gọi là “Bên Cho Thuê”)

2.
Ông:
CMND số: ………… cấp ngày …………… tại ……………
Và/hoặc Bà: CMND số: ………… cấp ngày …………… tại ……………
Địa chỉ liên hệ:
Hộ khẩu thường trú:
Điện thoại CQ:
Điện thoại NR:
Di động:
(Sau đây gọi là “Bên Thuê”)
Trong Hợp Đồng này, Bên Cho Thuê và Bên Thuê được gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là "Bên" tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.
NAY, Các Bên cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp Đồng này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA
Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu phải hiểu khác đi, các thuật ngữ viết hoa dưới đây sẽ có nghĩa như được nêu trong Điều 1 này.
“Bên Cho Thuê” Có nghĩa là Công ty Cổ phần Phát Triển Thương mại Vinaconex
“Bên Thuê” Có nghĩa là [ ]
“Dự Án” Có nghĩa là Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Chợ Mơ do Bên Cho Thuê làm chủ đầu tư theo Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 01121000051 cấp ngày 02/07/2007, chứng nhận thay đổi lần một ngày 03/07/2009 của Bên Cho Thuê
“Hợp Đồng” Có nghĩa là Hợp đồng Thuê căn hộ dài hạn này và những sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng Thuê căn hộ dài hạn này vào từng thời điểm
“Khu Căn Hộ” Có nghĩa là Khu Căn hộ thuộc Dự Án
“Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Khu Căn hộ” Có nghĩa là quy chế quản lý đối với Khu Căn hộ do Bên Cho Thuê ban hành, sửa đổi bổ sung tùy theo từng thời điểm, quy định các nguyên tắc, quy định đối với các cá nhân thuê dài hạn, thuê lại, và ra vào Khu Căn hộ
“Thời Hạn Dự Án” Có nghĩa là thời hạn từ ngày cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư lần đầu cho đến ngày 02/07/2057
“Phần Diện Tích Thuê” Có nghĩa là phần diện tích thuê của Bên Thuê theo quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng này
“Khu Vực Chung” Có nghĩa như được quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng này
“Biên Bản Bàn Giao” Có nghĩa như được quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này
“Tiền Thuê” Có nghĩa là số tiền thuê Bên Thuê phải trả cho Bên Cho Thuê được quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này
“Ngày Bắt Đầu” Có nghĩa như được quy định tại Điều 4.1 của Hợp Đồng này
“Thời Hạn Thuê” Có nghĩa là thời hạn Bên Thuê có quyền sử dụng Phần Diện Tích Thuê như được quy định tại Điều 4 của Hợp Đồng này
“Chi Phí Phân Bổ” Có nghĩa như được quy định tại Điều 8 của Hợp Đồng này
“Ngày Hiệu Lực” Có nghĩa như được quy định tại Điều 15 của Hợp Đồng này
“Thời Hạn Hợp Đồng” Có nghĩa là thời hạn của Hợp Đồng này được quy định tại Điều 15 của Hợp Đồng này
“Dịch Vụ Và Tiện Ích” Có nghĩa như được quy định tại Điều 6.1 của Hợp Đồng này
“Phí Dịch Vụ” Có nghĩa như được quy định tại Điều 6 của Hợp Đồng này
“Dịch Vụ Gia Tăng” Có nghĩa như được quy định tại Điều 7 của Hợp Đồng này
“Sự Kiện Bất Khả Kháng” Có nghĩa như được quy định tại Điều 16 của Hợp Đồng này
“Nhà Nước” Có nghĩa là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
“Pháp Luật” Có nghĩa là tất cả các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quy định, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác được các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành, có liên quan và có hiệu lực theo từng thời kỳ

ĐIỀU 2. PHẦN DIỆN TÍCH THUÊ
2.1 Bên Cho Thuê theo Hợp Đồng này đồng ý cho Bên Thuê thuê phần diện tích Căn hộ quy định cụ thể tại Sơ đồ Phần Diện Tích Thuê được đính kèm Phụ lục 2 của Hợp Đồng này (“Phần Diện Tích Thuê”) để ở.
2.2 Ngoài Phần Diện Tích Thuê, Bên Thuê sẽ được sử dụng Khu Vực Chung trên cơ sở không độc quyền và phù hợp với Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Khu Căn Hộ do Bên Cho Thuê ban hành, sửa đổi, bổ sung tùy theo từng thời điểm. Khu Vực Chung là các khu vực thuộc Khu Căn Hộ mà các Bên Thuê đều có quyền ngang bằng nhau trong việc sử dụng, được quy định cụ thể tại Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Khu Căn Hộ do Bên Cho Thuê ban hành, bổ sung tùy theo từng thời điểm.
2.3 Bên Thuê sẽ chỉ sử dụng Phần Diện Tích Thuê cho mục đích để ở hoặc để cho thuê lại cùng với mục đích để ở mà tuyệt đối không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Trong trường hợp Bên Thuê muốn thay đổi, điều chỉnh mục đích sử dụng, Bên Thuê phải được thỏa thuận bằng văn bản của Bên Cho Thuê và được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trước khi thực hiện.
2.4 Bên Thuê được quyền cho thuê lại hay chuyển nhượng quyền thuê toàn bộ Phần Diện Tích Thuê cho Bên thứ ba theo quy định tại Điều 17 của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 3. BÀN GIAO VÀ NHỮNG THAY ĐỔI VỚI PHẦN DIỆN TÍCH THUÊ
3.1 Bên Cho Thuê và Bên Thuê đã thống nhất và ký kết một văn bản ghi nhận Phần Diện Tích Thuê của Bên Thuê, trang thiết bị thực tế bàn giao và các tiện ích công cộng khác (“Biên Bản Bàn Giao”) khi bàn giao Phần Diện Tích Thuê.
Biên Bản Bàn Giao sau khi đã được Các Bên ký xác nhận là một bộ phận của Hợp Đồng này và được đính kèm làm Phụ lục 1. Bên Thuê được chính thức tiếp nhận Phần Diện Tích Thuê sau khi ký Hợp Đồng này và Biên Bản Bàn Giao.
3.2 Bên Thuê có quyền tự mình hoặc thuê Bên thứ ba tiến hành việc thiết kế bố trí, ngăn vách không gian theo mục đích sử dụng của Bên Thuê sau khi đã được Bên cho thuê phê duyệt bản vẽ thiết kế, nhưng không làm thay đổi kết cấu chính và mục đích sử dụng của Phần Diện Tích Thuê, đồng thời phải tuân thủ Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Khu Căn Hộ, và tự thanh toán các khoản chi phí phát sinh để thực hiện các công việc trên.
3.3 Bên Thuê phải thông báo cho Bên Cho Thuê ngay lập tức về mọi hỏng hóc tại Phần Diện Tích Thuê, mọi thay đổi có thể ảnh hưởng đến tài sản của Bên Cho Thuê, hoặc bất kỳ sửa chữa, thay đổi nào đối với Phần Diện Tích Thuê. Bên Cho Thuê có thể sửa chữa nhưng nếu việc hỏng hóc mà do lỗi của Bên Thuê thì mọi chi phí sẽ do Bên Thuê chịu.

ĐIỀU 4. THỜI HẠN THUÊ
4.1 Thời hạn thuê theo Hợp Đồng này (“Thời Hạn Thuê”) được tính từ ngày ký kết Biên Bản Bàn Giao (“Ngày Bắt Đầu”) cho đến hết Thời Hạn Dự Án và bất kỳ thời gian gia hạn nào của Thời Hạn Dự Án (nếu có).
4.2 Các Bên đồng ý rằng, trong trường hợp Bên Cho Thuê được tiếp tục làm chủ đầu tư Dự Án và Thời Hạn Dự Án được gia hạn, Thời Hạn Thuê sẽ đương nhiên được gia hạn tương ứng. Bên Thuê không phải thanh toán thêm Tiền Thuê cho khoảng thời gian gia hạn nêu trên. Bên Thuê chỉ phải chi trả các chi phí thực tế mà Bên Cho Thuê phải trả cho Nhà nước liên quan đến việc gia hạn, tương ứng với Phần Diện Tích Thuê.

ĐIỀU 5. TIỀN THUÊ
5.1 Trong suốt Thời Hạn Thuê, Tiền Thuê không thay đổi và được xác định là 28.000.000 Đồng Việt Nam trên một mét vuông Phần Diện Tích Thuê, đã bao gồm thuế VAT.
Tiền Thuê chưa bao gồm kinh phí bảo trì Khu Căn Hộ, Chi Phí Phân Bổ được quy định tại Điều 8 dưới đây, Phí Dịch Vụ và các khoản phí khác mà Bên Thuê có trách nhiệm phải trả.
5.2 Tổng số Tiền Thuê cho toàn bộ Thời Hạn Thuê được xác định là [ ]. Bên Cho Thuê tại đây xác nhận rằng Bên Thuê đã thanh toán cho Bên Cho Thuê số tiền là [ ]. Khoản chênh lệch giữa tổng số Tiền Thuê và số tiền Bên Thuê đã thanh toán cho Bên Cho Thuê là [ ]. Khoản chênh lệch nêu trên sẽ được Các Bên thanh toán cho nhau trong vòng [ ] ngày kề từ Ngày Hiệu Lực.
5.3. Tổng số kinh phí bảo trì Khu Căn Hộ tương đương 2% (hai phần trăm) tổng số Tiền Thuê được xác định là [ ]. Bên Cho Thuê tại đây xác nhận rằng Bên Thuê đã thanh toán cho Bên Cho Thuê số tiền là [ ]..
5.3 Bên Thuê được xác nhận là đã thanh toán đầy đủ Tiền Thuê cho cả Thời Hạn Thuê và kinh phí bảo trì Khu Căn Hộ sau khi việc thanh toán nêu tại Điều 5.2 và 5.3 trên đây hoàn thành. Theo yêu cầu của Bên Thuê, Bên Cho Thuê sẽ cung cấp một văn bản xác nhận về việc đã thanh toán đầy đủ tổng số Tiền Thuê và kinh phí bảo trì Khu Căn Hộ của Bên Thuê.

ĐIỀU 6. DỊCH VỤ VÀ TIỆN ÍCH
6.1 Bằng việc ký kết Hợp Đồng này, Bên Thuê cam kết sẽ sử dụng các dịch vụ và tiện ích do Bên Cho Thuê cung cấp tại Khu Căn Hộ như được quy định tại Mục A và Mục B của Phụ lục 3 của Hợp Đồng này (“Dịch Vụ Và Tiện Ích”) và trả Phí Dịch Vụ theo quy định tại Điều 6.2 và Điều 6.3. Vào từng thời điểm và sau khi có văn bản thông báo trước 01 (một) tháng cho Bên Thuê, Bên Cho Thuê có quyền đưa ra hoặc sửa đổi, thông qua, hay huỷ bỏ bất kỳ Dịch Vụ Và Tiện Ích nào, cùng với đơn giá cung cấp các Dịch Vụ Và Tiện Ích, mà Bên Cho Thuê cho là cần thiết đối với hoạt động, đảm bảo cung cấp dịch vụ cho Khu Căn Hộ, và/hoặc Phần Diện Tích Thuê.
6.2 Phí dịch vụ cho Dịch Vụ Và Tiện Ích đối với Phần Diện Tích Thuê (“Phí Dịch Vụ”) được tính bằng đơn giá để cung cấp Dịch Vụ Và Tiện Ích cho toàn bộ Khu Căn Hộ phân bổ cho từng mét vuông của Khu Căn Hộ nhân với diện tích của Phần Diện Tích Thuê cho khoảng thời gian tương ứng. Cho thời hạn 01 (một) năm đầu tiên tính từ Ngày Bắt Đầu, đơn giá để cung cấp Dịch Vụ Và Tiện Ích cho toàn bộ Khu Căn Hộ phân bổ cho từng mét vuông của Khu Căn Hộ được thoả thuận là [____]/m2/tháng (bằng chữ: [___] đồng cho mỗi mét vuông một tháng), chưa bao gồm thuế và các khoản chi phí phát sinh khác (nếu có). Sau quãng thời gian 01 (một) năm này, đơn giá cung cấp Dịch Vụ Và Tiện Ích sẽ được Bên Cho Thuê điều chỉnh tương ứng trên cơ sở giá thị trường và quy định của Pháp Luật.
6.3 Bên Thuê phải thanh toán Phí Dịch Vụ và các khoản thuế liên quan cho Bên Cho Thuê theo các kỳ có thời hạn 03 (ba) tháng vào đầu mỗi kỳ. Kỳ đầu tiên để tính Phí Dịch Vụ được tính từ tháng thứ [__] kể từ Ngày Bắt Đầu, và việc thanh toán Phí Dịch Vụ không phụ thuộc vào việc Bên Thuê có sử dụng Phần Diện Tích Thuê hay không. Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày bắt đầu mỗi kỳ tính Phí Dịch Vụ, Bên Cho Thuê sẽ gửi đề nghị thanh toán Phí Dịch Vụ và Bên Thuê có trách nhiệm thanh toán đúng thời hạn như qui định tại Điều 10.1. 6.4 Các chi phí sử dụng các dịch vụ khác không phải là Dịch Vụ Và Tiện Ích như điện, nước, điện thoại, internet... tại Phần Diện Tích Thuê, là không bao gồm trong Phí Dịch Vụ và sẽ do Bên Thuê chi trả trên cơ sở lượng sử dụng thực tế. Bên Thuê có thể trực tiếp chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc chi trả thông qua Bên Cho Thuê trên cơ sở đăng ký với Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 7. DỊCH VỤ GIA TĂNG
7.1 Tùy thuộc vào quyết định của mình, Bên Cho Thuê sẽ cung cấp các Dịch Vụ Gia Tăng với mức phí tham khảo được quy định tại Mục C Phụ Lục 3 của Hợp Đồng.
7.2 Trên cơ sở nhu cầu thực tế và đề nghị của Bên Thuê, Bên Cho Thuê sẽ, tùy thuộc vào mức độ đáp ứng và sẵn có của các Dịch Vụ Gia Tăng, cung cấp các Dịch Vụ Gia Tăng cho Bên Thuê. Bên Thuê sẽ chi trả phí sử dụng dịch vụ theo thông báo của Bên Cho Thuê với mức phí do Bên Cho Thuê công bố và áp dụng tùy theo từng thời điểm.
7.3 Trong trường hợp các Dịch Vụ Gia Tăng tạm ngừng hoạt động hoặc bị gián đoạn nhưng không phải do lỗi của Bên Cho Thuê và/hoặc do các trường hợp, tình huống mang tính khách quan hay Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên Thuê sẽ không đòi hoặc nhận bất kỳ một khoản bồi hoàn nào, cũng như không được nhận bất kỳ khoản miễn giảm nào. Các Bên sẽ cùng thảo luận về những tổn thất nhất định nếu các Dịch Vụ Gia Tăng bị tạm ngừng trong thời gian dài ảnh hưởng đến Bên Thuê.
7.4 Bên Cho Thuê sẽ gửi tới Bên Thuê đề nghị thanh toán cho các Dịch Vụ Gia Tăng vào đầu mỗi kỳ 03 (ba) tháng và Bên Thuê có trách nhiệm thanh toán đúng thời hạn như qui định tại Điều 10.1.

ĐIỀU 8. CHI PHÍ PHÂN BỔ
8.1 Ngoài khoản Tiền Thuê, Bên Thuê còn phải nộp cho Bên Cho Thuê các khoản chi phí được phân bổ tương ứng với Phần Diện Tích Thuê của Bên Thuê, bao gồm:
(i) Phí bảo hiểm rủi ro đối với Khu Căn Hộ
Tùy thuộc quyết định của mình, Bên Cho Thuê sẽ mua “Bảo hiểm mọi rủi ro đối với công trình dân dụng đã hoàn thành” đối với Khu Căn Hộ. Phí bảo hiểm sẽ được phân bổ cho các Bên Thuê tương ứng với Phần Diện Tích Thuê của Bên Thuê.
Trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, nếu tổn thất của Tòa nhà là có thể khắc phục được, tiền bảo hiểm sẽ được Bên Cho Thuê sử dụng để khắc phục tổn thất cho Tòa nhà và các thiết bị. Trong trường hợp tổn thất của Tòa nhà là không thể khắc phục, Bên Thuê sẽ được nhận một phần khoản tiền bảo hiểm mà Bên Cho Thuê được công ty bảo hiểm chi trả, tương ứng với tỷ lệ Phần Diện Tích Thuê.
(ii) Phí bảo dưỡng định kỳ đối với Khu Căn Hộ
Chi phí cho việc sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ Tòa nhà và Hệ thống thiết bị chung của Tòa nhà (hệ thống thang máy, máy phát điện, hệ thống cấp thoát nước…) mà không thuộc phạm vi chi phí của Dịch Vụ Và Tiện Ích mà khoản kinh phí bảo trì được quy định tại Điều 5.3 đã thu từ tất cả các Bên Thuê Khu Căn Hộ không đủ sẽ được phân bổ cho Bên Thuê tương ứng với phần diện tích thuê của Bên Thuê.
8.2 Khoản Chi Phí Phân Bổ được quy định tại Điều 8.1 sẽ được Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê theo phương thức được quy định tại Điều 10.4 Bên Thuê sẽ phải nộp khoản Chi Phí Phân Bổ này cho Bên Cho Thuê trong vòng 30 (ba mươi) ngày theo thông báo của Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 9. SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG
9.1 Trong suốt Thời Hạn Thuê, bằng chi phí và phí tổn của mình, Bên Thuê phải giữ gìn, duy trì và thay thế mới hoặc sửa chữa Phần Diện Tích Thuê để bảo đảm Phần Diện Tích Thuê luôn hoạt động ở điều kiện tốt, trừ các hao mòn hợp lý. Bên Thuê phải thông báo cho Bên Cho Thuê ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi tiến hành cải tạo, sửa chữa Phần Diện Tích Thuê.
9.2 Bên Cho Thuê có nghĩa vụ bảo hành và sửa chữa bất kỳ hư hỏng, khiếm khuyết cấu trúc nào (cho dù đó là khiếm khuyết tiềm tàng, cố hữu hay các lỗi khác) của Phần Diện Tích Thuê và/hoặc Khu Căn Hộ bằng chi phí của mình theo quy định hiện hành của Nhà nước nếu các hư hỏng, khiếm khuyết đó không do lỗi và/hoặc việc sử dụng, khai thác Phần Diện Tích Thuê của Bên Thuê, trừ các hao mòn hợp lý.

ĐIỀU 10. THANH TOÁN
10.1 Tất cả các khoản tiền Bên Thuê phải trả liên quan đến Hợp Đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8) phải được trả trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ khi nhận được đề nghị thanh toán của Bên Cho Thuê phát hành trừ các trường hợp khác được quy định rõ ràng ghi trong Hợp Đồng này.
10.2 Bất kỳ đề nghị thanh toán nào mà Bên Cho Thuê gửi cho Bên Thuê sẽ phải được thanh toán trước ngày hết hạn thanh toán quy định tại Điều 10.1, bằng chuyển khoản vào tài khoản sau của Bên Cho Thuê:
Tên tài khoản: Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex
Tài khoản số: 0011101888888 – tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Hội sở
10.5 Nếu Bên Thuê không thanh toán đúng hạn các đề nghị thanh toán theo quy định tại Điều 10.1 và Điều 10.2, Bên Thuê phải chịu lãi chậm trả đối với tổng khoản tiền chậm thanh toán với mức lãi suất tính bằng 150% lãi suất cho vay kỳ hạn 03 (ba) tháng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Hội sở) công bố vào ngày đến hạn và tính từ ngày đến hạn phải trả cho đến ngày Bên Thuê thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp và Bên Cho Thuê có quyền áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Điều 14 dưới đây.

ĐIỀU 11. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
Ngoài những nghĩa vụ quy định trong các điều khoản khác của Hợp Đồng này, Các Bên cam kết tuân thủ những nghĩa vụ và cam kết nêu dưới đây:
11.1 Bên Cho Thuê chịu trách nhiệm về những công việc sau:
a. Duy trì cấu trúc và ngoại thất của Phần Diện Tích Thuê trong tình trạng hoạt động bình thường;
b. Cung cấp các Dịch Vụ Và Tiện Ích, và các Dịch Vụ Gia Tăng theo thoả thuận trong Hợp Đồng này;
c. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ đối với Khu Vực Chung của Khu Căn Hộ;
d. Cho phép Bên Thuê được giữ và sử dụng Phần Diện Tích Thuê một cách ổn định mà không bị bất cứ sự gián đoạn bất hợp pháp nào bởi phía Bên Cho Thuê, hay bất kỳ người hoặc đại diện nào do Bên Cho Thuê uỷ quyền;
e. Trong trường hợp Pháp Luật cho phép và Bên Thuê có yêu cầu, Bên Cho Thuê sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng Phần Diện Tích Thuê cho Bên Thuê, theo đó Bên Thuê sẽ được ghi nhận là chủ sở hữu/sử dụng hợp pháp đối với Phần Diện Tích Thuê. Bên Thuê sẽ phải thanh toán cho Bên Cho Thuê các chi phí hợp lý mà Bên Cho Thuê phải chi trả liên quan đến việc thực hiện công việc này.
11.2 Bên Thuê chịu trách nhiệm về những việc sau:
a. Bồi thường Bên Cho Thuê và bảo đảm Bên Cho Thuê vô can đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm, nghĩa vụ, thiệt hại, phạt, khiếu nại và phí tổn, kể cả phí và phí tổn luật sư hợp lý, do Bên Cho Thuê đã chi trả hoặc gánh chịu liên quan đến: (i) mọi thương tích đối với người hoặc thiệt hại gây ra do sự sao nhãng hay cố ý làm sai của Bên Thuê hoặc khách của Bên Thuê; (ii) việc không thực hiện hay không tuân thủ bất kỳ điều khoản, quy định hay điều kiện nào của Hợp Đồng này của Bên Thuê hoặc khách của Bên Thuê; và (iii) bất kỳ công việc hay sự việc nào mà Bên Cho Thuê phải tiến hành hay tình trạng nào mà Bên Thuê tạo ra trong Khu Căn Hộ mà có nguyên nhân từ hành vi sao nhãng hoặc cố ý làm trái của Bên Thuê hoặc khách của Bên Thuê;
b. Bắt buộc mọi người sống trong Phần Diện Tích Thuê tuân thủ Hợp Đồng này, Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Khu Căn Hộ, và các quy định khác của Bên Cho Thuê đặc biệt là các quy định về phòng cháy chữa cháy;
c. Chỉ sử dụng Phần Diện Tích Thuê để ở, và không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác;
d. Gửi cho Bên Cho Thuê bản thiết kế nội, ngoại thất của Phần Diện Tích Thuê để Bên Cho Thuê xem xét, phê duyệt. Để cho rõ ràng, việc phê duyệt của Bên Cho Thuê đối với các thiết kế của Bên Thuê không miễn giảm trách nhiệm, nghĩa vụ của Bên Thuê đối với những mất mát, tổn thất, hư hại, tiền phạt, những yêu cầu hay chi phí phát sinh do có lỗi hoặc những nguyên nhân khác thuộc về thiết kế;
e. Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những hư hại, tai nạn hay mất mát gây ra cho Bên Thuê hay bất kỳ bên thứ ba nào khác; tự chịu trách nhiệm trông nom tài sản, đồ dùng trong phần diện tích thuê;
f. Bên Thuê có trách nhiệm cung cấp cho Bên Cho Thuê một chìa khóa (hoặc thẻ từ, hoặc mã số...) để Bên Cho Thuê sử dụng trong trường hợp khẩn cấp trong trường hợp phát hiện nguy cơ cháy, nổ, vỡ nước, ngập lụt có thể gây nguy hại đối với Phần Diện Tích Thuê nói riêng và Khu Căn Hộ nói chung. Chìa khóa này sẽ được lưu trong phong bì được niêm phong kín có chữ ký hoặc dấu niêm phong của Bên Thuê. Phong bì này sẽ được Bên Cho Thuê lưu giữ tại nơi an toàn và chỉ được sử dụng trong trường hợp cần thiết, khẩn cấp và Bên Cho Thuê phải thông báo cho Bên Thuê trước khi sử dụng chìa khóa dự phòng để vào Phần Diện Tích Thuê trừ các trường hợp khẩn cấp và không liên hệ được với Bên Thuê hoặc có sự chứng kiến của Bên thứ ba; g. Cung cấp số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp cho Bên Cho Thuê. Gửi thông báo cập nhật kịp thời cho Bên Cho Thuê trong trường hợp có các thay đổi về thông tin và địa chỉ liên lạc của Bên Thuê;
h. Phải thông báo ngay đến Bên Cho Thuê trong trường hợp có người nhà hoặc khách đến chơi ở lưu trú hoặc qua đêm để Bên Cho Thuê thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền mà có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Bên Thuê và Bên Cho Thuê hoặc với những đối tác khác để đảm bảo an ninh, an toàn và tránh những thiệt hại không cần thiết;
i. Có trách nhiệm phối kết hợp chặt chẽ cùng với Bên Cho Thuê hoặc đại diện của Bên Cho Thuê trong các hoạt động vì mục đích chung cho Khu Căn Hộ, các hoạt động mang tính xã hội không phục vụ mục đích kinh doanh thu lợi, các hoạt động do chính quyền địa phương hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền phát động và yêu cầu, các chiến dịch ngăn chặn, phòng ngừa, các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy... mà Bên Thuê cũng như các đối tác có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia, thực hiện;
j. Các trách nhiệm khác theo quy định của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 12. BẢO HIỂM CỦA BÊN THUÊ
12.1 Bên Thuê sẽ, bằng chi phí và phí tổn riêng của mình, mua, duy trì và giải quyết bảo hiểm cho toàn bộ Phần Diện Tích Thuê trong suốt Thời Hạn Thuê tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có đầy đủ chức năng bảo hiểm cho phạm vi đối tượng bảo hiểm quy định tại Điều 12.2 dưới đây.
12.2 Phạm vi bảo hiểm này bao gồm:
a. Bảo hiểm trách nhiệm của Bên Thuê đối với những thiệt hại về người và tài sản gây ra cho Bên Cho Thuê, người thuê liền kề cũng như các bên thứ ba khác (gọi chung là “Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba” hoặc “Bảo hiểm trách nhiệm công cộng”) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Phần Diện Tích Thuê của Bên Thuê. Mức giới hạn trách nhiệm tối thiểu của bảo hiểm này tương đương với [] (Bằng chữ : []) cho một vụ tổn thất và không giới hạn số lần tổn thất trong suốt thời hạn bảo hiểm, hoặc với mức giới hạn trách nhiệm cao hơn mà Bên Cho Thuê có thể qui định tùy từng thời điểm; và
b. Bảo hiểm cháy, nổ trong phạm vi Phần Diện Tích Thuê đối với hàng hóa, vật dụng, trang thiết bị nội thất và tài sản khác (“Tài sản của Bên Thuê”) thuộc quyền sở hữu, quản lý, hoặc sử dụng của Bên Thuê.
12.3 Đối với Tài sản của Bên Thuê thuộc quyền sở hữu, quản lý, hoặc sử dụng của Bên Thuê, Bên Thuê tự chịu trách nhiệm mua, duy trì, giải quyết Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và chịu mọi rủi ro đối với tài sản đó.
12.4 Bên Thuê sẽ tự động cung cấp cho Bên Cho Thuê một bản sao Hợp đồng bảo hiểm của Bên Thuê trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ Ngày Bắt Đầu và trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày gia hạn của Hợp đồng bảo hiểm.
12.5 Trong trường hợp Bên Thuê không thực hiện đúng, đầy đủ việc mua và duy trì bảo hiểm, Bên Cho Thuê có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), đại diện toàn bộ cho Bên Thuê, tiến hành mua, duy trì các loại bảo hiểm quy định tại Điều 12.2 tại công ty bảo hiểm do Bên Cho Thuê chỉ định. Bên Thuê hoàn toàn đồng ý với quy định này và có trách nhiệm hoàn trả khoản tiền tương đương với khoản phí bảo hiểm này và có trách nhiệm ký kết, tuân thủ Hợp đồng bảo hiểm do Bên Cho Thuê đại diện xác lập với Công ty bảo hiểm. Để cho rõ ràng, việc Bên Cho Thuê có thực hiện quyền của mình tại điều khoản này hay không sẽ không làm phương hại đến các quyền, nghĩa vụ của Bên Cho Thuê và Bên Thuê quy định tại Hợp Đồng này. 12.6 Bất cứ khi nào có văn bản yêu cầu của Bên Cho Thuê, Bên Thuê sẽ ngay lập tức cung cấp cho Bên Cho Thuê bất kỳ Hợp đồng bảo hiểm nào mà Bên Thuê cần xác lập theo Hợp Đồng này và biên lai thanh toán phí bảo hiểm mới nhất theo Hợp đồng bảo hiểm đó. Không điều khoản nào của Hợp Đồng này buộc Bên Cho Thuê chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của những Hợp đồng bảo hiểm hay phải bảo đảm rằng chúng phù hợp với tất cả các qui định pháp lý liên quan đến bảo hiểm.
12.7 Không ảnh hưởng đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Bên Thuê theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này, trong các trường hợp: (i) bất kỳ tài sản của Bên thứ ba bị thiệt hại, hoặc/và (ii) bất kỳ tổn thương cá nhân nào gây ra cho Bên thứ ba, nhưng số tiền bảo hiểm không thể thu được do nguyên nhân, toàn bộ hoặc một phần, từ việc vi phạm của Bên Thuê đối với bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này hay Hợp đồng bảo hiểm của Bên Thuê; hoặc số tiền bảo hiểm không thể thu được do Bên thứ ba phải chịu mức miễn thường theo Hợp đồng bảo hiểm (nếu có) của Bên thứ ba hoặc/và vượt quá giới hạn trách nhiệm trong Hợp đồng bảo hiểm của Bên Thuê thì Bên Thuê phải trả cho Bên thứ ba khoản thiếu hụt đó.
12.8 Trong trường hợp Bên Thuê phải chịu trách nhiệm về việc tăng phí bảo hiểm của Bên Cho Thuê đối với Phần Diện Tích Thuê và/hoặc Khu Căn Hộ do chịu ảnh hưởng của các hành vi mà Bên Thuê gây ra, Bên Thuê sẽ phải bồi hoàn Bên Cho Thuê số tiền phí bảo hiểm tăng lên đó cho đến hết năm dương lịch của ngày hết hạn Thời Hạn Thuê hoặc của ngày chấm dứt Hợp Đồng, tuỳ từng trường hợp.

ĐIỀU 13. RA VÀO PHẦN DIỆN TÍCH THUÊ VÀ TREO BIỂN HIỆU
13.1 Ra vào Phần Diện Tích Thuê
Định kỳ hàng năm hoặc trong bất cứ trường hợp nào mà Bên Cho Thuê thấy là cấp thiết và với thông báo trước hợp lý, Bên Cho Thuê có quyền vào và kiểm tra Phần Diện Tích Thuê. Bên Thuê sẽ chấp thuận và tạo điều kiện cho Bên Cho Thuê và các đại lý, công nhân và nhân viên của Bên Cho Thuê ra vào Phần Diện Tích Thuê để:
a. Xem xét, kiểm tra Phần Diện Tích Thuê;
b. Nếu khi thanh tra (định kỳ hoặc đột xuất) phát hiện thấy hành vi vi phạm cam kết, gây hỏng hóc, hư hao (do sử dụng sai chức năng hoặc bảo quản không đúng quy cách), dịch chuyển thiết bị cấm di dời hoặc tự ý thay đổi, gắn thêm thiết bị mà không có sự phê duyệt của Bên Cho Thuê, và Bên Cho Thuê đã gửi hay để lại văn bản thông báo tại Phần Diện Tích Thuê, yêu cầu Bên Thuê phải sửa chữa khắc phục, thay thế hoặc gỡ bỏ những vi phạm mà Bên Thuê không đáp ứng yêu cầu của Bên Cho Thuê trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày có thông báo thì Bên Cho Thuê sẽ tự cho tiến hành các công việc sửa chữa, thay thế hay di dời đó và mọi chi phí liên quan (theo hoá đơn thanh toán của các bên đại lý hay các nhà thầu của Bên Cho Thuê) sẽ do Bên Thuê chi trả;
c. Kiểm tra, lau dọn, di dời, thay thế, bổ sung hay thực hiện bất cứ công việc gì liên quan đến hệ thống ống dẫn, các Dịch Vụ Và Tiện Ích và công cụ phụ trợ;
d. Thực hiện hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, bổ sung hay làm mới hoặc bất cứ công việc nào khác mà Bên Cho Thuê thấy là phù hợp hay cần thiết với bất kỳ bộ phận nào của Khu Căn Hộ;
e. Với mục đích thực hiện quyền hạn của Bên Cho Thuê theo Hợp Đồng này;
g. Xây dựng, thay thế, bảo dưỡng hay tu sửa bất kỳ thứ gì thuộc về Khu Căn Hộ hay diện tích thuê liền kề hoặc tài sản của Bên Cho Thuê, chạy qua hoặc nằm trên Phần Diện Tích Thuê;
Ngoài các trường hợp nêu trên, Bên Cho Thuê được sử dụng chìa khoá dự phòng (như quy định tại Điều 11.2.f ở trên) để ra vào Phần Diện Tích Cho Thuê trong các trường hợp khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hoặc xử lý, khắc phục hỏa hoạn, sự cố kỹ thuật các tình huống và Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra tại Phần Diện Tích Thuê gây nguy hiểm hoặc thiệt hại trực tiếp đến tài sản của Bên Thuê tại Phần Diện Tích Thuê nói riêng và của cả Khu Căn Hộ nói chung.
Bên Cho Thuê (hay người nào khác được Bên Cho Thuê chỉ định/ ủy quyền) khi ra vào Phần Diện Tích Thuê với mục đích, quyền hạn nêu trên sẽ không phải bồi thường cho bất cứ phiền toái hay thiệt hại nào đã gây ra cho Bên Thuê nhưng với điều kiện là họ thực hiện quyền hạn của mình một cách hợp lý.
13.2 Treo biển hiệu
Bên Thuê không được: (i) treo, gắn bất kỳ biển hiệu, băng rôn, bảng treo nào bên mặt ngoài của tường/vách bao xung quanh Phần Diện Tích Thuê, hoặc (ii) đặt bất kỳ biển hiệu, băng rôn, bảng treo nào phía bên trong Phần Diện Tích Thuê mà có thể nhìn thấy được từ phía bên ngoài, nhằm đảm bảo mỹ quan chung của Khu Căn Hộ.

ĐIỀU 14. VI PHẠM HỢP ĐỒNG
14.1 Bên Thuê sẽ bị coi là vi phạm Hợp Đồng này:
a. Nếu Bên Thuê và/hoặc khách mời nào của Bên Thuê không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ hay chậm thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào quy định trong Hợp Đồng này, Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Khu Căn Hộ và/hoặc các quy định khác của Bên Cho Thuê;
b. Nếu Bên Thuê bị rơi vào bất kỳ tình trạng nào dẫn đến việc Bên Thuê không đủ điều kiện để thuê Phần Diện Tích Thuê mà Bên Thuê không dàn xếp được người kế thừa quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra tình trạng trên;
c. Nếu Bên Thuê không trả Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ, phí sử dụng Dịch Vụ Gia Tăng hay bất kỳ khoản tiền phải trả nào thuộc phạm vi Hợp Đồng này sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán theo quy định trong Hợp Đồng này;
d. Các trường hợp vi phạm khác theo các điều khoản khác trong Hợp Đồng này.
14.2 Nếu Bên Thuê không sửa chữa vi phạm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được thông báo về vi phạm do Bên Cho Thuê gửi hoặc một thời hạn khác dài hơn theo quyết định của Bên Cho Thuê như được ghi trên thông báo này, hoặc vi phạm là không thể khắc phục được, hoặc vi phạm đó vẫn tái diễn, Bên Cho Thuê sẽ được quyền thực hiện bất kỳ (nhưng không chỉ giới hạn ở) một hoặc nhiều hành động trong số các hành động sau đây:
a. Buộc Bên Thuê khắc phục, sửa chữa vi phạm hoặc tự sửa chữa vi phạm bằng chi phí và phí tổn của Bên Thuê;
b. Chấm dứt Hợp Đồng này, đồng thời tự mình (trong chừng mực pháp luật cho phép) hoặc đề nghị các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam:
(i) Chứng kiến hoặc trục xuất Bên Thuê cùng mọi người khác thuộc quyền quản lý của Bên Thuê ra khỏi Phần Diện Tích Thuê;
(ii) Thu giữ hoặc gỡ bỏ và thanh lý mọi tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Bên Thuê trong trường hợp Bên Thuê chưa trả hết một khoản nợ nào đó, bao gồm cả lãi chậm trả và tiền bồi thường thiệt hại;
(iii) Buộc Bên Thuê trả cho Bên Cho Thuê khoản bồi thường thiệt hại, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở toàn bộ khoản Phí Dịch Vụ mà Bên Thuê phải trả nếu như Hợp Đồng này tiếp tục được thực hiện đến hết Thời Hạn Thuê, các khoản chi phí dành cho việc sửa chữa cần thiết, phí luật sư và bất kỳ khoản phí nào khác liên quan mà Bên Cho Thuê yêu cầu Bên Thuê phải trả như một khoản bồi thường vi phạm Hợp Đồng; và/hoặc
(iv) Bất kỳ biện pháp xử lý nào khác theo quy định của luật pháp Việt Nam.
c. Kiện đòi bồi thường thiệt hại;
d. Phạt vi phạm Hợp Đồng với số tiền tính bằng 8% (tám phần trăm) của Phí Dịch Vụ của một năm cho mỗi hành vi vi phạm của Bên Thuê và khoản phạt này Bên Thuê có nghĩa vụ phải thanh toán ngay khi có yêu cầu của Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 15. NGÀY HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
15.1 Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký (“Ngày Hiệu Lực”) và sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây (“Thời Hạn Hợp Đồng”):
a. Hết Thời Hạn Thuê;
b. Bên Cho Thuê quyết định chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp Bên Thuê vi phạm Hợp Đồng này như quy định tại Điều 14.2.b ở trên;
c. Trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng ngăn cản Các Bên thực hiện Hợp Đồng này trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tiếp;
d. Khu Căn Hộ hoặc toà nhà có Khu Căn Hộ bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
e. Các Bên ký kết Hợp Đồng Chuyển Nhượng liên quan đến Phần Diện Tích Thuê.
15.2 Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo Điều 15.1.(b), hoặc Bên Thuê chấm dứt Hợp Đồng trái với quy định trong Hợp Đồng này, Bên Cho Thuê có quyền thu hồi Phần Diện Tích Thuê và cho người khác thuê. Tùy từng trường hợp và tùy theo các quy định của pháp luật, Bên Cho Thuê, theo quyết định của mình, trả cho Bên Thuê khoản Tiền Thuê cho thời gian chưa sử dụng sau khi trừ đi các khoản phạt, lãi chậm trả, Phí Dịch Vụ và các khoản chi phí khác mà lẽ ra Bên Thuê sẽ phải trả trong thời hạn còn lại của Hợp Đồng nếu như Hợp Đồng này không bị chấm dứt trước hạn như vậy, và bất kỳ khoản tiền đến hạn phải trả nào khác và sau khi thu đủ tiền thuê từ người thuê khác.
Việc thực hiện các quyền nêu trên của Bên Cho Thuê sẽ không ảnh hưởng tới các chế tài khác mà Bên Cho Thuê được áp dụng theo quy định của Hợp Đồng này đối với các hành vi vi phạm của Bên Thuê.
15.3 Nếu sau khi chấm dứt Hợp Đồng và rời khỏi Phần Diện Tích Thuê, Bên Thuê còn để lại bất cứ tài sản nào và không di dời những tài sản đó khi quá thời hạn trong văn bản yêu cầu của Bên Cho Thuê thì những tài sản để lại này sẽ được Bên Cho Thuê coi là bị vứt bỏ và Bên Cho Thuê có quyền bán hoặc thanh lý những tài sản này và sử dụng số tiền thu được sau khi khấu trừ chi phí di dời, lưu kho và chi phí bán phát sinh hợp lý để thanh toán các khoản nợ của Bên Thuê. Bên Cho Thuê được quyền đòi Bên Thuê trả phí di dời và dỡ bỏ đó trong trường hợp việc thanh lý tài sản của Bên Thuê vẫn không đủ bù đắp các chi phí của Bên Cho Thuê. Bên Thuê sẽ bồi hoàn cho Bên Cho Thuê mọi trách nhiệm với Bên thứ ba khi tài sản của Bên thứ ba bị Bên Cho Thuê bán hoặc thanh lý với sự tin tưởng ngay tình rằng tài sản đó thuộc về Bên Thuê (mà việc này mặc nhiên được hiểu như vậy trừ khi có chứng minh khác).

ĐIỀU 16. BẤT KHẢ KHÁNG
16.1. Việc một trong hai Bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ hay chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này do những hoàn cảnh nằm ngoài khả năng kiểm soát của Bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở: can thiệp của các cơ quan chính phủ, thiên tai, bãi công hay hành động có tính liên kết của công nhân, chiến tranh, bạo loạn, phiến loạn, khởi nghĩa, phá hoại ngầm, cấm vận giao thông, qui tắc, qui định, lệnh hay chỉ thị của cơ quan chính quyền hay cơ quan chức năng hoặc lệnh của bất kỳ toà án có thẩm quyền nào (gọi là “Sự Kiện Bất Khả Kháng”) sẽ không bị coi là vi phạm các nghĩa vụ đó, hay là lý do để khiếu nại theo Hợp Đồng này.
16.2. Bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình do ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng (gọi là “Bên Chịu Ảnh Hưởng”) có nghĩa vụ phải:
a. Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng;
b. Thông báo ngay lập tức (hoặc trong trường hợp không thể thông báo ngay lập tức thì chậm nhất trong vòng 03 (ba) ngày phải thông báo cho Bên kia về Sự Kiện Bất Khả Kháng và nêu rõ các biện pháp đã áp dụng để hạn chế tối đa ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng;
c. Việc không nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu nói trên của Bên Chịu Ảnh Hưởng sẽ bị coi như vi phạm Hợp Đồng này;
Các Bên đồng ý thời gian để thực hiện nghĩa vụ không thể thực hiện được do ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ được kéo dài bằng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng mà Bên Chịu Ảnh Hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp Đồng đã ký. Trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng ngăn Bên Chịu Ảnh Hưởng thực hiện Hợp Đồng này trong thời gian sáu (06) tháng liên tiếp, thì Bên kia được quyền chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 15.1.c.

ĐIỀU 17. CHO THUÊ LẠI, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THUÊ
17.1 Bên Thuê được quyền cho thuê lại hay chuyển nhượng quyền thuê toàn bộ Phần Diện Tích Thuê cho bất kỳ Bên thứ ba nào với điều kiện phải thông báo bằng văn bản cho Bên Cho Thuê ít nhất trước 60 (sáu mươi) ngày.
17.2 Bên Thuê phải đảm bảo rằng bên thuê lại hay bên nhận chuyển nhượng cam kết tuân thủ các quy định của Bên Cho Thuê đối với Phần Diện Tích Thuê và Khu Căn Hộ.
17.3 Trong trường hợp Bên Thuê cho Bên thứ ba thuê lại toàn bộ Phần Diện Tích Thuê, Bên thuê lại có thể đóng Phí Dịch Vụ và các khoản phí khác theo quy định tại Hợp Đồng này phân bổ cho diện tích thuê lại trực tiếp cho Bên Cho Thuê theo thỏa thuận giữa Bên Thuê và Bên thuê lại.
17.4 Trong trường hợp Bên Thuê chuyển nhượng quyền thuê toàn bộ Phần Diện Tích Thuê cho Bên thứ ba, Bên Thuê phải đảm bảo rằng bên nhận chuyển nhượng sẽ tiếp nhận và thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của Bên Thuê đối với Bên Cho Thuê. Bên Cho Thuê cam kết hỗ trợ Bên Thuê trong việc thanh lý hoặc điều chỉnh Hợp Đồng này, thực hiện và ký kết các tài liệu cần thiết (bao gồm cả việc ký Hợp đồng Thuê mới với Bên thứ ba) theo yêu cầu của Bên Thuê để đảm bảo bên nhận chuyển nhượng có quyền thuê và sử dụng một phần hoặc toàn bộ Phần Diện Tích Thuê mà Bên Thuê có khi chưa chuyển nhượng quyền thuê. Bên Cho Thuê có quyền yêu cầu Bên Thuê thanh toán một khoản phí liên quan đến việc thực hiện thủ tục nêu trên, ngoài ra mọi chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền thuê một phần hoặc toàn bộ Phần Diện Tích Thuê sẽ do Bên Thuê và Bên nhận chuyển nhượng chịu.

ĐIỀU 18. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
18.1 Hợp Đồng này được điều chỉnh theo luật pháp hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
18.2 Các Bên thoả thuận giải quyết mọi tranh chấp, mâu thuẫn hay khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này thông qua thương lượng giữa hai Bên.
18.3 Trong trường hợp Các Bên không đạt được sự thoả thuận chung, thì mâu thuẫn, tranh chấp hay khiếu nại đó sẽ được đưa ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc Các Bên phải thực hiện.

ĐIỀU 19. THÔNG BÁO
19.1 Mọi thông báo hay thông tin khác được gửi hay thực hiện theo Hợp Đồng này phải được thể hiện bằng văn bản, gửi bằng thư hay fax cho Bên liên quan theo địa chỉ nêu tại phần mở đầu của Hợp Đồng này hoặc theo địa chỉ khác đã được Bên đó thông báo cho Bên kia theo qui định của Điều này. Bất kỳ thông báo hay sự trao đổi thông tin nào như vậy đều sẽ có hiệu lực từ khi gửi.
19.2 Khi Các Bên có những thay đổi thông tin về địa chỉ thông báo, phải kịp thời thông báo cho Bên kia để sửa đổi, bổ sung địa chỉ thông báo. Bên gửi Thông báo sẽ không phải chịu trách nhiệm khi Bên nhận không nhận được các Thông báo do Bên nhận không cập nhật địa chỉ thông báo kịp thời.

ĐIỀU 20. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
20.1 Các đề mục trong Hợp Đồng này là chỉ để tiện tham khảo chứ không qui định, thay đổi hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản chi tiết nào của Hợp Đồng này. 20.2 Khi một Bên không yêu cầu Bên kia thực hiện một nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng này tại bất kỳ thời điểm nào, việc đó vẫn không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đó vào bất kỳ thời điểm nào sau này. Việc một Bên miễn cho Bên kia việc khắc phục sửa chữa một vi phạm đối với bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này không được coi là sự miễn trách nhiệm khắc phục một vi phạm tương tự hay khác hẳn xảy ra sau đó.
20.3 Hợp Đồng này và các phụ lục kèm theo Hợp Đồng này tạo thành thoả thuận chính thức giữa Các Bên và thay thế hoàn toàn cho mọi thoả thuận, ghi nhớ, dàn xếp, thông tin hay trình bày ý định trước đây liên quan đến chủ đề của Hợp Đồng này.
20.4 Hợp Đồng này được Các Bên lập và ký kết bằng Tiếng Việt.
20.5 Bất kỳ phần, khoản hay điều khoản nào của Hợp Đồng này mà bị coi bất hợp pháp, vô hiệu hay vô giá trị hoặc không thể thực thi được theo luật pháp Việt Nam, thì sẽ không làm mất hiệu lực và giá trị của các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này và Các Bên sẽ thảo luận, thỏa thuận và thay thế điều khoản vô hiệu đó bằng một điều khoản có hiệu lực và phù hợp với pháp luật Việt Nam để quyền và lợi ích của Các Bên theo Hợp Đồng này được đảm bảo.
20.6 Các Bên sẽ giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng này và những vấn đề phát sinh trong quá trình thương lượng cũng như các công việc của Bên kia và (trừ khi được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia) sẽ không tiết lộ cho Bên thứ ba nào những điều này, ngoại trừ việc tiết lộ này theo yêu cầu của Pháp Luật hiện hành hoặc theo quy định của cơ quan Nhà nước có liên quan hoặc theo yêu cầu của việc thực thi quyền đối với Bên kia. Các Bên sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các nhân viên của mình tuân thủ nghĩa vụ bảo mật được quy định tại Hợp Đồng này. Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Hợp Đồng này chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

Hợp Đồng này được lập thành 05 (năm) bản gốc bằng Tiếng Việt trong đó Bên Cho Thuê giữ 02 (hai) bản gốc, Bên Thuê giữ 02 (hai) bản gốc, phòng Công chứng giữ 01 (một) bản gốc.

Đại diện cho BÊN CHO THUÊ ------- Đại diện cho BÊN THUÊ


PHỤ LỤC 1: BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG
PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ PHẦN DIỆN TÍCH THUÊ
PHỤ LỤC 3: DỊCH VỤ VÀ TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ GIA TĂNG - PHÍ DỊCH VỤ
Các Dịch vụ và Tiện nghi do Bên Cho Thuê cung cấp, bao gồm:
A. Các Tiện nghi sử dụng chung:
1. Đường đi, các lối ra vào theo quy định, cầu thang và chiếu nghỉ
2. Hệ thống phòng cháy chữa cháy
3. Nguồn cung cấp điện cho các thiết bị chiếu sáng lắp đặt tại tủ điện từng tầng
4. Hệ thống đường điện thoại, internet cấp đến tủ kỹ thuật từng tầng
5. Máy phát điện dự phòng khi mất điện
6. Hệ thống thang máy, cầu thang bộ trong Khu Căn Hộ
7. Hệ thống điều hòa không khí tiêu chuẩn, trang thiết bị thông gió
8. Hệ thống cung cấp nước sạch
9. Hệ thống an ninh
10. Hệ thống thiết bị vệ sinh
B. Các Dịch vụ Và Tiện Ích:
1. Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, làm vệ sinh, sửa chữa, thay thế và mua mới hệ thống chiếu sáng tại các nơi công cộng, thang máy và máy móc thang máy và phòng điều hoà nhiệt độ, đồng hồ nước và các đồng hồ khác, báo cháy, báo động, thiết bị phòng và chữa cháy, máy phát điện và tất cả máy móc và thiết bị tại hoặc phục vụ Khu Căn Hộ.
2. Cung cấp và bảo dưỡng hệ thống điện, nước chung và các tiện ích khác sẵn có cho Phần Diện Tích Thuê, không bao gồm các tiện ích được sử dụng riêng tại Phần Diện Tích Thuê do Bên Thuê trả.
3. Cung cấp thang máy hoạt động liên tục và bình thường trong suốt Thời Hạn Thuê, trừ thời gian bảo dưỡng định kỳ theo quy trình.
4. Xử lý chất thải, nước thải và các dịch vụ xử lý rác.
5. Cung cấp và trang bị hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng... theo ở mức độ hợp lý tiêu chuẩn phục vụ mục đích quản lý và cung cấp dịch vụ tại Khu Căn Hộ.
6. Cung cấp và lắp đặt hệ thống loa truyền thanh để phục vụ cho công tác quản lý, cung cấp dịch vụ hay sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.
7. Giữ các khu vực chung của Khu Căn Hộ sạch sẽ và ngăn nắp và làm vệ sinh bên ngoài các cửa sổ của Khu Căn Hộ.
C. Các Dịch Vụ Gia Tăng:
Bãi đỗ xe: theo quy định của Bên Cho Thuê.
Ngoài ra, Bên Cho Thuê tặng một chỗ để xe ô tô cho Bên thuê tại tầng hầm. Bên Thuê có nghĩa vụ thanh toán phí trông giữ xe hàng tháng theo quy định.
Bên Cho Thuê có quyền bổ sung thêm vào bất kì điều khoản nào được nêu trên đây vào bất kì thời điểm nào.

Đồng ý và chấp thuận bởi
Đại diện cho
BÊN CHO THUÊ Đồng ý và chấp thuận bởi
Đại diện cho
BÊN THUÊ

Xem thêm bán chung cư giá rẻ tại link: http://www.chungculevanluong.com


Comments