Giấy tờ văn bản khác

Các giấy tờ văn bản khác
dự án chung cư new skyline văn quán chi tiết: http://www.chungculevanluong.com/ban-chung-cu-new-skyline-van-quan
Hợp đồng chung cư newskyline:

PHẦN XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ SỞ HỮU CĂN HỘ


Tôi tên là :
Giấy CMND/ Hộ chiếu số :
Do: Cấp ngày: ………….
Là Chủ sở hữu Căn hộ số :……, Tầng: ……… Tòa:……… Khu:……… theo Hợp đồng mua bán Căn hộ Chung cư số: ………………………., và các phụ lục, văn bản liên quan ký với Chủ đầu tư.
Tôi đã đọc và hiểu rõ toàn bộ các Quy định về hoàn thiện hoặc cải tạo sửa chữa Căn hộ trên. Tôi xin cam kết rằng Tôi và Nhà thầu của Tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định tại Quy định này và tuân thủ các qui định của Chủ đầu tư, Ban Quản lý Tòa nhà trong quá trình Hoàn thiện nội thất Căn hộ.

Chữ ký và ghi rõ họ tên: Ngày: / /20…….
PHỤ LỤC 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ........ tháng ........năm 20...
ĐĂNG KÝ HOÀN THIỆN (CẢI TẠO) CĂN HỘ

Kính gửi: Ban Quản lý dự án số 1 -
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
- Căn cứ Hợp đồng số .........../HUD-SGDBĐS-.... ký ngày ....../....../20..... giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị với ông (bà) ...................................... về việc chuyển nhượng Căn hộ chung cư số ......... tầng .........tòa......... tại dự án Tòa nhà chung cư NEW SKYLINE.
Tên tôi là: ...............................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
Nơi ở hiện tại: ........................................................................................................
Số điện thoại: ..................................... Di động: ....................................................
Đề nghị được hoàn thiện (cải tạo) tại căn hộ số ............. thuộc Dự án Tòa nhà chung cư NEW SKYLINE với các nội dung sau:
- Tên Dự án: Tòa nhà chung cư NEW SKYLINE.
- Địa điểm: căn hộ số ………….
Hồ sơ kèm theo bao gồm:
- Bản đăng ký Hoàn thiện Căn hộ (theo mẫu).
- Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, Hợp đồng ủy quyền (nếu có).
- Bản sao Biên bản bàn giao Căn hộ.
- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công hoàn thiện (Cải Tạo) Căn hộ.
- Biện pháp thi công khu vực nhà vệ sinh và các điểm đấu nối.
Tôi xin cam kết thực hiện đúng Quy định về hoàn thiện căn hộ tại Tòa nhà chung cư NEW SKYLINE của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cũng như các quy định hiện hành khác của Nhà nước và địa phương về quản lý xây dựng.


Người làm đơn ký
(ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC 02
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỐ 1
Số: /TTXD-HUD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng năm 20.....
THỎA THUẬN XÂY DỰNG

V/v: Hoàn thiện (cải tạo) căn hộ
- Căn cứ Hợp đồng số ......./HUD-SGDBĐS-CS ký ngày ..../.../20.. giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị với ông (bà) ................. về việc chuyển nhượng căn hộ chung cư số ... tầng ... tòa ... tại dự án Tòa nhà chung cư NEW SKYLINE.
Sau khi xem xét Đơn xin thỏa thuận xây dựng và Hồ sơ xin thỏa thuận xây dựng công trình .......................... do ......................................... lập và đối chiếu với Hồ sơ thiết kế công trình được duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỐ 1
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
1. Thỏa thuận cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ:
- Ông (Bà):
- Hộ khẩu thường trú:
- Nơi ở hiện tại:
- Số điện thoại liên hệ:
2. Được hoàn thiện (cải tạo):
- Công trình: Nhà ở Chung cư.
- Địa điểm xây dựng: căn hộ số ………………… tòa nhà …………..
3. Các giấy tờ kèm theo:
- Đơn xin Hoàn Thiện Căn Hộ (theo mẫu).
- Bản Đăng Ký Hoàn Thiện Căn Hộ (theo mẫu).
- Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, Hợp đồng ủy quyền (nếu có).
- Bản sao Biên bản bàn giao Căn hộ.
- Bản vẽ thiết kế KTTC Hoàn thiện (cải tạo) Căn hộ.
- Biện pháp thi công khu vực nhà vệ sinh và các điểm đấu nối.
4. Trách nhiệm của Chủ sở hữu Căn hộ:
- Thực hiện đúng theo Hồ sơ xin hoàn thiện (cải tạo sửa chữa) căn hộ và Văn bản thoả thuận xây dựng này;
- Thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và nội dung hợp đồng kinh tế hai bên đã ký kết;
- Nếu thay đổi thiết kế công trình phải báo cáo xin điều chỉnh và có ý kiến của BQL1;
5. Các điều khoản khác:
- Tuyệt đối chấp hành việc tuân thủ các quy định trong công tác xây dựng của BQL1 và các quy định hiện hành về xây dựng cơ bản. Nếu có sai phạm trong công tác xây dựng, BQL1 sẽ phối hợp với Đội BVDA và chính quyền địa phương đình chỉ hoàn toàn việc xây dựng và xử lý vi phạm theo quy định của Nhà nước;
- Thoả thuận hoàn thiện (cải tạo) căn hộ này có giá trị trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày ký;
- Thoả thuận hoàn thiện (cải tạo) căn hộ này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Tổ Quản lý xây dựng giữ 01 bản, Ban Quản lý dự án số 1 giữ 02 bản, chủ sở hữu căn hộ giữ 01 bản.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỐ 1
PHỤ LỤC 03
QUY ĐỊNH VỀ QUY CÁCH VÀ NỘI DUNG
BẢN VẼ THIẾT KẾ HOÀN THIỆN CĂN HỘ

1. Bản vẽ thiết kế hoàn thiện (cải tạo) Căn hộ:
Bao gồm 04 quyển hồ sơ khổ A3, tỷ lệ 1/100- 1/50 có dấu, chữ ký của đơn vị thiết kế và chủ hợp đồng, bản vẽ phải có khung tên, đơn vị thiết kế phải đủ điều kiện năng lực hành nghề theo quy định.
2. Bìa hồ sơ:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
-----------------------------

HỒ SƠ THIẾT KẾ
HOÀN THIỆN (CẢI TẠO) CĂN HỘ

Ký hiệu: (ghi số thứ tự và tên căn hộ, tên tòa nhà)
Nhà ở gia đình loại: Chung cư.
Vị trí: Căn hộ số ....... Tầng …. Tòa nhà …...
Chủ hợp đồng: .........................................................
Địa chỉ: ....................................................................
Điện thoại liên hệ: ...................................................
Ngày ............ tháng .............. năm 20....
Chủ hợp đồng Ban QLDA số 1 Đơn vị tư vấn thiết kế
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu)

3. Phần bản vẽ:
3.1 Bản vẽ vị trí căn hộ (ghi rõ tên tòa nhà).
3.2 Bản vẽ hiện trạng căn hộ.
3.3 Các bản vẽ:
- Các bản vẽ thi công hoàn thiện: tỷ lệ 1/50 - 1/100.
- Phối cảnh nội thất công trình (nếu có).
- Bản vẽ phải ghi đầy đủ kích thước, rõ ràng, đúng tỷ lệ….
PHỤ LỤC 04
BẢN ĐĂNG KÝ

V/v: Thi công hoàn thiện (cải tạo) Căn hộ
Kính gửi: Ban Quản lý dự án số 1 -
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
Tôi là: ………………………………....…………………………………………..
Mã số DN/CMND (hộ chiếu) số: …………. cấp ngày / /20… tại …………
Trụ sở/ Hộ khẩu thường trú: …………...………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………...………………..
Điện thoại: …………………….. Fax: ……………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………...
Tôi/ Chúng tôi (Bên mua) đã nhận bàn giao căn hộ số ................ theo Biên bản bàn giao Căn hộ ký ngày…/…/……. với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
1. Tôi xin đăng ký công tác thi công hoàn thiện nội thất Căn hộ như sau:
Thời gian tiến hành thi công: Từ………….. đến ……………..
Nội dung khác cần đăng ký (nếu có):………………………….
2. Tôi cam kết:
- Tuân thủ đầy đủ quy định, chỉ dẫn, yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc/và Ban quản lý Dự án/Tòa nhà về điều kiện thi công, an toàn thi công và thanh toán đầy đủ chi phí thi công theo Thông báo của Chủ đầu tư tại từng thời điểm.
- Tự chịu trách nhiệm trong việc thi công hoàn thiện (cải tạo) căn hộ đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế, kỹ thuật theo quy định của pháp luật và phương án đã được Chủ đầu tư phê duyệt. Đồng thời, chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư hoặc/và bên thứ ba bất kỳ thiệt hại nào do tôi hoặc/và công nhân, nhà thầu của tôi gây ra trong quá trình thi công hoàn thiện (cải tạo) Căn hộ.
Tôi cam kết rằng các thông tin nêu trên là chính xác và sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, nội dung nêu tại Bản đăng ký này.
Xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày….. tháng…….năm……
Xác nhận của BQL1 Người đăng ký
PHỤ LỤC 05
GIẤY UỶ QUYỀN

Kính gửi: Ban Quản lý dự án số 1 -
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
Họ tên Chủ căn hộ ………………………….Điện thoại …………………………..
Căn hộ số:………….Tầng ………………..toà……………………………………..
Uỷ quyền cho ông/bà:……………………………………………………………….
CMND/Hộ chiếu số:…………………ĐT liên hệ………………………………......
Là đại diện cho chúng tôi thực hiện việc hoàn thiện (cải tạo) căn hộ trên với trách nhiệm như sau:
- Quản lý công nhân thực hiện việc thi công Căn hộ theo đúng thiết kế đã được ban quản lý phê duyệt;
- Cung cấp danh sách công nhân ra khu vực thi công;
- Quản lý căn hộ trong quá trình thi công;
- Chịu trách nhiệm đôn đốc và thực hiện các quy định đảm bảo an toàn lao động cho công nhân của mình;
- Liên hệ với Ban Quản lý dự án số 1 trong việc kết nối với các hệ thống điện nứơc, điều hoà v.v…..
- Thực hiện đúng các Quy định thi công của Ban Quản lý dự án số 1.
Chúng tôi cam kết liên đới chịu trách nhiệm nếu Bên được uỷ quyền gây thiệt hại cho chủ đầu tư hoặc bên thứ 3 trong quá trình thực hiện các công việc được uỷ quyền/ Giấy uỷ quyền này có thời hạn từ ngày ___/___/___ đến ngày ___/___/___
Người Ủy Quyền                                     Người được Ủy Quyền
PHỤ LỤC 06
BẢN ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU THI CÔNG

Kính gửi: Ban Quản lý dự án số 1 -
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
Họ tên Chủ Căn hộ……………………Điện thoại……………………………..
Căn hộ số:…………………Tầng……...…………….Toà……………………..
1. Nhà thầu thi công: ………………..…………………………………………………
Người liên hệ…………………………Số điện thoại…………………...………
2. Nội dung thi công:
3. Thời gian đăng ký thi công:
Ngày Thời gian Ghi chú
Từ Đến
4. Số lượng công nhân:
TT Họ và tên Số CMT Ghi chú
1
2
3
4
5
6
Tôi cam kết sẽ chấp hành mọi quy định của Ban Quản lý dự án số 1 cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề làm ảnh hưởng đến kết cấu chung, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Người yêu cầu                       Bảo vệ dự án                  Người duyệtPHỤ LỤC 07
BẢN CAM KẾT
CỦA CHỦ CĂN HỘ/NHÀ THẦU THI CÔNG

Họ tên Chủ căn hộ: ……………………………………………………………….
Tòa:………………Tầng………………..Căn hộ số: ……………………………..
Người được ủy quyền:………………….Số điện thoại: ………………………….
Nhà thầu thi công: ………………………………………………………………...
Người liên hệ: …………………………..Số điện thoại: …………………………
Chúng tôi đã nhận được Quy định về hoàn thiện (cải tạo) căn hộ và cam kết tuân thủ qui định do BQL1 đề ra, chúng tôi cam kết sẵn sàng điều chỉnh, sửa chữa những sai phạm khi có thông báo sai phạm từ BQL1, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, đền bù thiệt hại nếu nhà thầu của chúng tôi vi phạm các nội quy, quy định gây thiệt hại cho Chủ đầu tư và Bên thứ 3.

ĐẠI DIỆN CHỦ CĂN HỘ                                  ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

Comments