Nội quy royal city

NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHU CĂN HỘ ROYAL CITY

(Kèm theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ
số......./...... ngày ......tháng ......năm .....)
Chi tiết dự án royal city xem thêm tại: http://www.chungculevanluong.com/cdt-vincom-chung-cu-royal-city-gia-re
PHẦN I
ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

I. Các Định nghĩa
Trừ khi ngữ cảnh trong Hợp Đồng quy định khác đi, các thuật ngữ và từ ngữ viết hoa trong bản Nội Quy này sẽ có nghĩa như đã được quy định tại Phần I [Định Nghĩa và Diễn Giải] của Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.
II. Diễn giải
Trừ khi ngữ cảnh hoặc các điều khoản của Nội Quy và các tài liệu kèm theo có quy định khác đi:
(a) Các đề mục hoặc tiêu đề chỉ để tham khảo và không nhằm để diễn giải hoặc giải thích ý nghĩa của Nội Quy và/hoặc tài liệu đính kèm.
(b) Mọi tham chiếu đến các Điều khoản và các Phụ lục là các tham chiếu đến các Điều khoản và các Phụ lục của Nội Quy này.
(c) Các danh từ số ít cũng chính là các danh từ số nhiều và ngược lại.
(d) Các tham chiếu đến một người hoặc một bên thứ ba sẽ được hiểu là các tham chiếu đến một cá nhân hoặc một pháp nhân được thành lập dưới bất cứ hình thức nào cũng như những người thừa kế hoặc những người thay thế các cá nhân và pháp nhân đó.

PHẦN II
CÁC NỘI DUNG CỦA NỘI QUY
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Bản Nội Quy này quy định các nội dung về quản lý sử dụng Khu Căn Hộ Royal City được áp dụng đối với Chủ Đầu Tư, các Chủ Sở Hữu Căn Hộ, người sử dụng Khu Căn Hộ hoặc các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý sử dụng Khu Căn Hộ này (sau đây gọi là ”Người Cư Ngụ Khác”).
Điều 2. Trách nhiệm của Chủ Đầu Tư
2.1 Lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp có chức năng và chuyên môn để quản lý vận hành Khu Căn Hộ (kể cả doanh nghiệp trực thuộc Chủ Đầu Tư) kể từ khi đưa Khu Căn Hộ này vào sử dụng cho đến khi Ban Quản Trị được thành lập. Đề xuất Công Ty Quản Lý Khu Căn Hộ để Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ lần thứ nhất thông qua;
2.2 Thu kinh phí bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung trong Khu Căn Hộ Royal City theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; thực hiện quản lý kinh phí bảo trì Tòa Nhà theo quy định của pháp luật hiện hành;
2.3 Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài Tòa Nhà cho cơ quan quản lý chuyên ngành ở địa phương theo quy định nếu Chủ Đầu Tư đã bán hết phần sở hữu riêng của mình cho các chủ sở hữu khác;
2.4 Hướng dẫn việc sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị trong Khu Căn Hộ Royal cho người sử dụng Căn Hộ;
2.5 Bàn giao 01 bộ bản vẽ hoàn công và hồ sơ có liên quan đến quản lý sử dụng Khu Căn Hộ cho Ban Quản Trị Khu Căn Hộ lưu giữ;
2.6 Chủ trì tổ chức Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ và cử người tham gia Ban Quản Trị theo quy định tại Quy chế quản lý sử dụng Khu Căn Hộ do Bộ Xây dựng ban hành;
2.7 Được quyền ngừng cung cấp hoặc yêu cầu các nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các công trình tiện ích khác nếu Chủ Sở Hữu Căn Hộ hoặc Người Cư Ngụ Khác vi phạm nghiêm trọng Quy chế quản lý sử dụng Khu Căn Hộ do Bộ Xây dựng ban hành và Nội Quy.
Điều 3. Công Ty Quản Lý Khu Căn Hộ Royal City
3.1 Công Ty Quản Lý được ký kết hợp đồng phụ với các doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ cho Khu Căn Hộ Royal City (nếu có); có trách nhiệm giám sát việc cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành Khu Căn Hộ Royal City đối với các doanh nghiệp nêu trên để đảm bảo thực hiện theo hợp đồng đã ký;
3.2 Trách nhiệm của Công Ty Quản Lý:
a) Thực hiện việc quản lý vận hành Khu Căn Hộ Royal City, bao gồm quản lý việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc Các Công Trình Tiện Ích Chung hoặc phần sử dụng chung của Tòa Nhà; cung cấp các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác) đảm bảo cho Khu Căn Hộ Royal City hoạt động bình thường;
b) Thông báo bằng văn bản về những yêu cầu, những điều cần chú ý cho người sử dụng khi bắt đầu sử dụng Căn Hộ; hướng dẫn việc lắp đặt các trang thiết bị thuộc Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ vào hệ thống trang thiết bị dùng chung trong Khu Căn Hộ Royal City;
c) Định kỳ kiểm tra cụ thể, chi tiết, bộ phận của Khu Căn Hộ Royal City để thực hiện việc quản lý vận hành Khu Căn Hộ;
d) Thực hiện ngay việc ngăn ngừa nguy cơ gây thiệt hại cho người sử dụng Khu Căn Hộ Royal City và sửa chữa bất kỳ chi tiết nào của Các Công Trình Tiện Ích Chung hoặc trang thiết bị dùng chung trong Khu Căn Hộ bị hư hỏng đảm bảo cho Khu Căn Hộ hoạt động được bình thường;
đ) Thu Phí Quản Lý Hàng Tháng theo quy định khi được Ban Quản Trị uỷ quyền.
e) Phối hợp với Ban Quản Trị đề nghị các cơ quan cấp điện, nước ngừng cung cấp, nếu người sử dụng Khu Căn Hộ không thực hiện đóng góp đầy đủ, đúng hạn Phí Quản Lý Hàng Tháng đối với Khu Căn Hộ và vi phạm các nghĩa vụ của người sử dụng Khu Căn Hộ theo Nội Quy này mà không khắc phục;
g) Định kỳ 6 tháng một lần, báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành Khu Căn Hộ với Ban Quản Trị và phối hợp với Ban Quản Trị lấy ý kiến của người sử dụng Khu Căn Hộ về việc cung cấp dịch vụ cho Khu Căn Hộ;
h) Phối hợp với Ban Quản Trị, tổ dân phố trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và các vấn đề có liên quan khác trong quá trình quản lý vận hành Khu Căn Hộ.
Điều 4. Ban Quản Trị
4.1 Ban Quản Trị Khu Căn Hộ Royal City do Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ bầu ra, bao gồm đại diện các Chủ Sở Hữu Căn Hộ và đại diện Chủ Đầu Tư.
4.2 Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Quản Trị :
a) Chủ trì Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ; báo cáo kết quả công tác quản lý sử dụng Khu Căn Hộ trong thời gian giữa hai kỳ hội nghị;
b) Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người sử dụng Khu Căn Hộ trong việc sử dụng Khu Căn Hộ; kiểm tra đôn đốc người sử dụng Khu Căn Hộ thực hiện đúng bản Nội Quy này và các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư; tạo điều kiện để Công Ty Quản Lý vận hành Khu Căn Hộ hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nội dung hợp đồng đã ký kết;
c) Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc quản lý sử dụng để phản ánh với Công Ty Quản Lý, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết;
d) Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công Ty Quản Lý và hợp đồng bảo trì với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân về xây dựng (việc lựa chọn các doanh nghiệp này phải được thông qua Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ); theo dõi, giám sát việc quản lý vận hành và bảo trì Khu Căn Hộ theo nội dung hợp đồng đã ký kết để quản lý vận hành và bảo trì Khu Căn Hộ; nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp đồng với Công Ty Quản Lý bảo trì Khu Căn Hộ;
đ) Uỷ quyền cho Công ty Quản Lý thu Phí Quản Lý Hàng Tháng của Khu Căn Hộ;
e) Kiểm tra các báo cáo thu, chi tài chính về quản lý vận hành và bảo trì Khu Căn Hộ do Công Ty Quản Lý Khu Căn Hộ, doanh nghiệp bảo trì thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và báo cáo với Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ theo quy định tại điểm a khoản này;
g) Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong Khu Căn Hộ được giao quản lý;
h) Định kỳ 6 tháng một lần, Ban Quản Trị lấy ý kiến của người sử dụng Khu Căn Hộ làm cơ sở để đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của Công Ty Quản Lý;
i) Thực hiện các công việc khác do Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ giao;
k) Được hưởng phụ cấp trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban Quản Trị;
l) Không được tự tổ chức các bộ phận dưới quyền hoặc tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban Quản Trị;
4.3 Ban Quản Trị Khu Căn Hộ hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số;
4.4 Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Quản Trị là 03 năm kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp quận ký quyết định công nhận.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác
5.1 Quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu Căn Hộ
a) Quyền sở hữu đối với phần diện tích sàn Căn Hộ đã mua theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ;
b) Được quyền sử dụng diện tích thuộc Các Công Trình Tiện Ích Chung, bao gồm các diện tích quy định tại Điều 8.2 của bản Nội Quy này;
c) Yêu cầu người có trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng Khu Căn Hộ;
d) Chấp hành đầy đủ những quyết định của Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ;
đ) Có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì đối với Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ;
e) Đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn Phí Quản Lý Hàng Tháng, kinh phí bảo trì phải nộp theo quy định của Nội Quy;
g) Tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thực hiện việc vận hành và bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung;
h) Chấp hành Nội Quy, quy định về quản lý việc sử dụng Khu Căn Hộ; thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy, nổ, chữa cháy, vệ sinh công cộng, an ninh trật tự; phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong Khu Căn Hộ;
i) Thực hiện việc đăng ký tạm vắng, tạm trú theo đúng quy định của pháp luật;
k) Thông báo các quy định nêu tại bản Nội Quy này cho người được uỷ quyền hợp pháp sử dụng Căn Hộ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến sử dụng Căn Hộ của mình;
l) Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với Các Công Trình Tiện Ích Chung hoặc Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ bị hư hỏng do mình gây ra.
5.2 Quyền và nghĩa vụ của Người Cư Ngụ Khác:
a) Khi được sự đồng ý của Chủ Sở Hữu Căn Hộ, được sử dụng hợp pháp Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ và được sử dụng các phần diện tích thuộc Các Công Trình Tiện Ích Chung;
b) Yêu cầu Chủ Sở Hữu Căn Hộ cung cấp bản Nội Quy này và các thông tin liên quan đến việc quản lý sử dụng Khu Căn Hộ;
c) Tham gia Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ, đóng góp Phí Quản Lý Hàng Tháng và kinh phí bảo trì theo quy định của Nội Quy trong trường hợp có thoả thuận với Chủ Sở Hữu Căn Hộ; d) Chấp hành đầy đủ những quyết định của Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ;
đ) Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm g, h, i, k, l của khoản 1 Điều này.
Điều 6. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng Khu Căn Hộ
6.1. Cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc Các Công Trình Tiện Ích Chung hoặc phần sử dụng chung dưới mọi hình thức; đục phá, cải tạo, tháo dỡ hoặc làm thay đổi phần kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng chung, kiến trúc bên ngoài của Tòa Nhà;
6.2. Phân chia, chuyển đổi Các Công Trình Tiện Ích Chung hoặc phần sử dụng chung trái quy định;
6.3. Gây tiếng ồn quá mức quy định làm ảnh hưởng đến trật tự, trị an Khu Căn Hộ;
6.4. Xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại bừa bãi; gây thấm, dột, ô nhiễm môi trường; chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc Các Công Trình Tiện Ích Chung hoặc phần sử dụng chung;
6.5. Quảng cáo, viết, vẽ trái quy định hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho phép; sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài Căn Hộ, Tòa Nhà trái với quy định; thay đổi kết cấu, thiết kế của Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ (xây tường ngăn lên mặt sàn, di chuyển các trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật gắn với Các Công Trình Tiện Ích Chung, đục phá Căn Hộ, cơi nới diện tích dưới mọi hình thức);
6.6. Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ trái với mục đích quy định;
6.7. Nuôi gia súc, gia cầm trong Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ làm ảnh hưởng tới trật tự, mỹ quan và môi trường sống của các hộ khác và khu vực công cộng (nếu nuôi vật cảnh thì phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật);
6.8. Kinh doanh các ngành nghề và các loại hàng hoá dễ gây cháy, nổ (kinh doanh hàn, ga, vật liệu nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm khác);
6.9. Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (nhà hàng karaokê, vũ trường, sửa chữa xe máy, ô tô; lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác);
6.10. Sử dụng không đúng mục đích Phí Quản Lý Hàng Tháng và kinh phí bảo trì Khu Căn Hộ (áp dụng đối với Chủ Đầu Tư, Ban Quản Trị và Công Ty Quản Lý).
Điều 7. Các khoản phí, mức phí phải đóng góp
7.1. Kinh phí bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung: chỉ thu thêm khi khoản kinh phí thu để bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung (được tính là 2% giá bán Căn Hộ chưa bao gồm thuế GTGT) không đủ để chi trả theo nhu cầu. Mức thu cụ thể sẽ được thông qua Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ đảm bảo nguyên tắc mức đóng góp này tương ứng với phần diện tích của Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ.
7.2. Phí Quản Lý Hàng Tháng với mức nộp tạm tính là 10.000 đồng/tháng cho mỗi một mét vuông Căn Hộ. Phí này không bao gồm phần hỗ trợ từ việc kinh doanh các diện tích thuộc Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư.
7.3. Chi phí trông giữ tài sản:
- chi phí trông giữ xe đạp, xe máy: theo thông báo của Công Ty Quản Lý phù hợp với quy định của địa phương
- chi phí trông giữ ôtô: theo quy định của Công Ty Quản Lý
7.4. Chi phí sử dụng các dịch vụ gia tăng (nếu có): theo thông báo của những chủ kinh doanh dịch vụ này.
7.5. Ngoài các mức phí quy định tại Điều 7.3 và 7.4 nêu trên, các chi phí khác được quy định tại Điều 9.6 Nội Quy này.
7.6 Tuỳ vào tình hình cụ thể, các mức thu nêu trên có thể thay đổi tăng thêm, việc thay đổi mức thu này phải được tính toán hợp lý và thông qua Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ hoặc Ban Quản Trị nếu được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ ủy quyền.
Điều 8. Phần diện tích thuộc Khu Vực Sở Hữu Riêng, phần diện tích thuộc Các Công Trình Tiện Ích Chung và được sử dụng chung của Khu Căn Hộ Royal City:
8.1. Diện tích thuộc Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ, Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư, bao gồm:
a) Phần diện tích thuộc Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ bao gồm phần diện tích riêng bên trong Căn Hộ (kể cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với Căn Hộ đó), hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ, được xác định cụ thể theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ ký kết giữa từng Chủ Sở Hữu Căn Hộ với Chủ Đầu Tư.
b) Phần diện tích thuộc Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư (các Căn Hộ chưa bán hết, các Căn Hộ đang được Chủ Đầu Tư cho thuê, các công trình tiện ích khác nằm ngoài các Công Trình Tiện Ích Chung) và những phần diện tích khác không thuộc 8.1.a và 8.2, được xác định sau khi Dự Án được hoàn thành.
8.2. Diện tích và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Các Công Trình Tiện Ích Chung (được mô tả cụ thể tại Phụ Lục 6 của Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ) và thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu trong Khu Căn Hộ (bao gồm Chủ Sở Hữu Căn Hộ, chủ sở hữu các diện tích khác, Chủ Đầu Tư Khu Căn Hộ), gồm:
a) Hành lang, cầu thang bộ, cầu thang máy, lối đi chung;
b) Nơi để xe (xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh) của Khu Căn Hộ;
c) Nhà sinh hoạt chung của Khu Căn Hộ (nếu có);
d) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với Khu Căn Hộ;
đ) Các diện tích sử dụng chung khác của Khu Căn Hộ, bao gồm không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị dùng chung trong Toà Nhà như khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia căn hộ, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, cổng ra vào, tiền sảnh, khu vực hộp thư, đường nội bộ thuộc Tòa Nhà, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hoả, phát thanh, truyền hình, thông tin liên lạc, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên ngoài gắn với Toà Nhà, trừ các diện tích, hệ thống thuộc Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư và/hoặc Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc khu vực sở hữu riêng của các Chủ Sở Hữu Căn Hộ khác, được quy định trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.
Để tránh hiểu lầm, các công trình, hạng mục không được liệt kê tại Phụ Lục 6 của Hợp Đồng Mua Bán sẽ được coi là Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư;
Chi tiết các diện tích trên sẽ được xác định sau khi Dự Án được hoàn thành.
Điều 9: Quy định về việc sửa đổi, bổ sung bản Nội Quy Khu Căn Hộ Royal City và một số quy định khác.
9.1. Làm rõ phạm vi và đối tượng áp dụng:
Ngoài các quy định tại Điều 1 trên đây, phạm vi và đối tượng áp dụng của Nội Quy này được quy định chi tiết như sau:
9.1.1 Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác, trong mọi trường hợp, và không có ngoại lệ, phải tôn trọng, tuân thủ nghiêm chỉnh và thực hiện đúng Nội Quy này và các Phụ Lục kèm theo. Chủ Sở Hữu Căn Hộ phải đảm bảo rằng:
- Người Cư Ngụ Khác đều được biết về Nội Quy và trong mọi trường hợp và không có ngoại lệ, Người Cư Ngụ Khác phải tôn trọng, tuân thủ nghiêm chỉnh và thực hiện đúng mọi điều khoản và Phụ Lục của Nội Quy này; và
- Người Cư Ngụ Khác phải ký các cam kết vì các mục đích nói trên khi Ban Quản Trị yêu cầu.
9.1.2 Chủ Sở Hữu Căn Hộ, tự mình hoặc qua những Người Cư Ngụ Khác, phải kịp thời khắc phục những vi phạm về Nội Quy mà mình chịu trách nhiệm bất kể Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý có thông báo về (các) vi phạm đó hay không. Tất cả các Chủ Sở Hữu Căn Hộ đều đã được cung cấp bản sao của Nội Quy như là một Phụ Lục đính kèm Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ. Bằng việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, các Chủ Sở Hữu Căn Hộ đã đồng ý hoàn toàn và vô điều kiện đối với các nội dung của Nội Quy này. Vì vậy, tất cả các Chủ Sở Hữu Căn Hộ đều chịu sự ràng buộc và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong Nội Quy và bảo đảm những Người Cư Ngụ Khác và những người nhận quyền sở hữu Căn Hộ hợp pháp từ Chủ Sở Hữu Căn Hộ, thực hiện nghiêm túc Nội Quy này. Trong mọi trường hợp, Chủ Đầu Tư không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các khiếu nại hay khiếu kiện của Chủ Sở Hữu Căn Hộ hoặc Người Cư Ngụ Khác về việc: (i) không được cung cấp Nội Quy; hoặc (ii) không chịu sự ràng buộc của Nội Quy.
9.1.3 Nội Quy này cũng sẽ được áp dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan tới việc sử dụng Khu Căn Hộ Royal City. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Nội Quy này và các văn bản riêng biệt được ký kết giữa Chủ Đầu Tư và Chủ Sở Hữu Căn Hộ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, thì các văn bản riêng biệt đó sẽ được ưu tiên sử dụng để giải quyết tranh chấp hoặc mâu thuẫn.
9.1.4 Việc quản lý và sử dụng Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư sẽ tuân theo các quy định do Chủ Đầu Tư ban hành tùy từng thời điểm và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, sẽ không áp dụng theo Nội Quy này trừ trường hợp trong Nội Quy này có quy định khác. Chủ Đầu Tư có trách nhiệm đảm bảo việc vận hành, kinh doanh tại Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư không ảnh hưởng đến sinh hoạt của Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác và chất lượng của Khu Căn Hộ.
9.1.5 Đối với những vấn đề Nội Quy này không quy định thì tuân theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.
9.2. Bổ sung về trách nhiệm của Chủ Đầu Tư.
Ngoài các quy định Trách nhiệm của Chủ Đầu Tư tại Điều 2, trong khoảng thời gian từ khi đưa Khu Căn Hộ Royal City vào sử dụng đến khi Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ bầu Ban Quản Trị, Chủ Đầu Tư sẽ cử ra Ban Quản Trị lâm thời để, đại diện cho Chủ Đầu Tư, thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Quản Trị quy định tại Điều 4 và Điều 9.4 của Nội Quy. Thành viên, nguyên tắc hoạt động của Ban Quản Trị lâm thời sẽ do Chủ Đầu Tư quyết định tuỳ từng thời điểm và thông báo công khai trên bản tin/bảng thông báo hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác của Khu Căn Hộ. Các quyết định của Ban Quản Trị lâm thời sẽ có giá trị ràng buộc tất cả các Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác.
9.3. Bổ sung về Công Ty Quản Lý
Ngoài các quy định về Công Ty Quản Lý tại Điều 3, việc lựa chọn Công Ty Quản Lý sẽ được tuân thủ theo các quy định chi tiết sau đây:
a) Trong thời gian chưa thành lập được Ban Quản Trị, việc lựa chọn Công Ty Quản Lý sẽ do Chủ Đầu Tư toàn quyền lựa chọn và ký hợp đồng;
b) Sau khi Ban Quản Trị chính thức được thành lập, Ban Quản Trị sẽ tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chủ Đầu Tư trong hợp đồng dịch vụ quản lý Khu Căn Hộ Royal City ký kết với Công Ty Quản Lý trong trường hợp hợp đồng quản lý Khu Căn Hộ này chưa hết hạn. Sau khi chuyển giao hợp đồng dịch vụ quản lý Khu Căn Hộ cho Ban Quản Trị, Chủ Đầu Tư sẽ không còn bất kỳ quyền hạn hay trách nhiệm nào theo hợp đồng dịch vụ quản lý Khu Căn Hộ với Công ty Quản Lý, nếu Chủ Đầu Tư và Ban Quản Trị không có thỏa thuận khác;
c) Các Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác, với tư cách là một thành viên trong Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ, đã đồng ý và chấp thuận Công Ty Quản Lý do Chủ Đầu Tư lựa chọn, và nếu pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào yêu cầu, sẽ xác nhận/bỏ phiếu đồng ý với việc tiếp tục lựa chọn Công ty Quản Lý và việc Ban Quản Trị tiếp nhận hợp đồng dịch vụ quản lý Khu Căn Hộ nêu trên;
d) Sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng dịch vụ quản lý đầu tiên với Công Ty Quản Lý nêu trên, Ban Quản Trị có toàn quyền lựa chọn gia hạn tiếp hợp đồng dịch vụ quản lý với Công Ty Quản Lý đó hoặc ký kết hợp đồng mới với bất kỳ doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư nào khác với điều kiện được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ chấp thuận lựa chọn này hoặc đã ủy quyền cho Ban Quản Trị việc lựa chọn.
9.4. Bổ sung về Ban Quản Trị Khu Căn Hộ
Ngoài các quy định tại Điều 4, việc ứng cử, bầu cử và hoạt động của Ban Quản Trị được quy định chi tiết như sau:
9.4.1 Mỗi Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác có quyền ứng cử hoặc đề cử Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác khác làm thành viên Ban Quản Trị. Việc ứng cử/đề cử phải được gửi cho Ban Quản Trị lâm thời (trong trường hợp bầu Ban Quản Trị nhiệm kỳ đầu tiên), cho Ban Quản Trị (sau khi Ban Quản Trị đã được thành lập) ít nhất là [ba mươi (30)] ngày trước ngày dự kiến khai mạc Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ để bầu thành viên Ban Quản Trị. Phương thức tiến hành bầu cử, số phiếu biểu quyết cần thiết và cách thức bỏ phiếu sẽ do Ban Quản Trị lâm thời/Ban Quản Trị quy định phù hợp với Nội Quy này.
a) Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ có thể bãi nhiệm, bãi miễn bất kỳ thành viên Ban Quản Trị nào trước thời hạn nhiệm kỳ, có hoặc không có lý do theo nguyên tắc quá bán. b) Thành viên Ban Quản Trị có thể từ chức tại bất kỳ thời điểm nào và việc từ chức đó có hiệu lực ngay khi văn bản thông báo từ chức được gửi cho Ban Quản Trị, trừ khi thông báo chỉ rõ việc từ chức sẽ có hiệu lực tại thời điểm khác. Trừ khi Nội Quy này hoặc pháp luật quy định khác đi, việc từ chức của thành viên Ban Quản Trị không bắt buộc phải được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ hoặc Ban Quản Trị hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào phê chuẩn.
c) Trong những trường hợp trên, Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ bầu thành viên thay thế thành viên bị bãi nhiệm hoặc đã từ chức cho thời hạn nhiệm kỳ còn lại.
9.4.2 Nhiệm kỳ, số lượng thành viên Ban Quản Trị
Ban Quản Trị gồm ít nhất 7 thành viên và không quá 15 thành viên, số lượng cụ thể do Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ quyết định tùy từng thời điểm;
a) Nhiệm kỳ của Ban Quản Trị do Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ quyết định. Thành viên của Ban Quản Trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
b) Ban Quản Trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Quản Trị mới được bầu và tiếp quản công việc.
c) Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên từ chức, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ của Ban Quản Trị.
d) Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ bầu Ban Quản Trị, Ban Quản Trị có trách nhiệm đăng ký với Uỷ Ban Nhân Dân cấp quận nơi có Khu Căn Hộ Royal City để được công nhận. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Quản Trị sẽ được tính từ ngày Uỷ Ban Nhân Dân cấp quận ký quyết định công nhận, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. 9.4.3 Thành phần Ban Quản Trị
a) Trừ khi có quy định khác của pháp luật hoặc Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ có quyết định khác phù hợp pháp luật, thành phần Ban Quản Trị sẽ bao gồm:
- Đại diện của Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác, mỗi Tòa Nhà trong Khu Căn Hộ sẽ cử 1 đến 2 đại diện tham gia Ban Quản Trị, tùy số căn hộ của từng Tòa Nhà;
- Đại diện của Chủ Đầu Tư; và
- Đại diện của Công Ty Quản Lý.
b) Ban Quản Trị sẽ bầu một thành viên làm Trưởng ban, 1 hoặc 2 Phó ban, trong đó có 1 Phó ban là thành phần do Chủ Đầu Tư hoặc Công Ty Quản Lý cử tham gia Ban Quản Trị. Trưởng Ban có trách nhiệm lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Quản Trị, chủ toạ họp Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ và thực hiện các quyền, nhiệm vụ khác do Ban Quản Trị giao cho. Trưởng ban có thể uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban. Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc Trưởng ban không thực hiện nghĩa vụ của mình thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Trưởng ban theo nguyên tắc đa số quá bán.
9.4.4 Cuộc họp của Ban Quản Trị:
a) Cuộc họp Ban Quản Trị được tiến hành khi có quá bán các thành viên tham gia. Nếu sau 2 lần triệu tập, mỗi lần cách nhau tối thiểu 03 (ba) ngày mà vẫn chưa đủ số thành viên tham gia thì cuộc họp Ban Quản Trị được triệu tập lần 3 vẫn được thực hiện và coi là hợp lệ bất kể số lượng thành viên tham gia.
b) Cuộc họp đầu tiên của Ban Quản Trị sẽ được tổ chức trong vòng mười (10) ngày sau khi Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ đầu tiên được thực hiện. Sau đó, các cuộc họp định kỳ của Ban Quản Trị có thể được tổ chức tại thời điểm và địa điểm do đa số thành viên quyết định, nhưng ít nhất một cuộc họp sẽ được tổ chức mỗi năm. Mọi thông báo sẽ được gửi cho mỗi thành viên bằng thư hoặc qua email. Các cuộc họp bất thường của Ban Quản Trị sẽ do từ 2 thành viên Ban Quản Trị trở lên yêu cầu triệu tập họp.
c) Thành viên Ban Quản Trị được uỷ quyền bằng văn bản cho thành viên Ban Quản Trị khác tham dự cuộc họp. Trong trường hợp này, thành viên được ủy quyền sẽ có một phiếu biểu quyết của mình và một phiếu biểu quyết của thành viên uỷ quyền. Việc uỷ quyền cho người không phải là thành viên dự họp phải được đa số thành viên Ban Quản Trị chấp thuận. Các quyết định của Ban Quản Trị theo hình thức này sẽ được thông qua theo nguyên tắc quá bán trên cơ sở số người tham gia và có mặt tại cuộc họp.
d) Ban Quản Trị có thể thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện khi có 2 thành viên Ban Quản Trị trở lên yêu cầu lấy ý kiến của các thành viên. Các quyết định của Ban Quản Trị theo hình thức này sẽ được thông qua theo nguyên tắc quá bán trên cơ sở tổng số thành viên của Ban Quản Trị.
9.4.5 Phụ cấp của thành viên Ban Quản Trị
Các thành viên Ban Quản Trị được hưởng phụ cấp khi thực hiện nhiệm vụ với tư cách là thành viên của Ban Quản Trị do Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ quyết định. Ngoài ra, các thành viên còn được hoàn trả các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
9.4.6 Ủy quyền cho Công Ty Quản Lý
Ban Quản Trị có quyền:
a) ủy quyền cho Công Ty Quản Lý, theo các điều khoản mà Ban Quản Trị đồng ý và được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ đồng ý, bất kỳ hay tất cả quyền hạn và trách nhiệm của mình; và b) bồi hoàn cho, theo các điều khoản mà Ban Quản Trị đồng ý và theo nguyên tắc được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ thông qua hoặc phù hợp các quy định của pháp luật, Công Ty Quản Lý và các nhân viên và đại lý của Công Ty Quản Lý đối với mọi khiếu nại, yêu cầu, hành động, vụ kiện, tố tụng, mất mát và thiệt hại mà người yêu cầu bồi hoàn, trong quá trình thực hiện đúng đắn các nhiệm vụ của mình theo hợp đồng dịch vụ quản lý Khu Căn Hộ, có trách nhiệm pháp lý về các việc đó.
9.4.5 Ban Quản Trị có quyền điều chỉnh Phí Quản Lý Hàng Tháng nhưng việc tăng lên phải được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ chấp thuận.
9.5. Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ
9.5.1 Thẩm quyền của Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ
Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ là cơ quan có quyền cao nhất trong việc quản lý sử dụng Khu Căn Hộ Royal City. Không mâu thuẫn với các quy định của pháp luật đang được áp dụng hoặc có thể được ban hành tuỳ từng thời điểm, Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ quyết định các vấn đề sau thông qua Hội Nghị Thường Niên hoặc Hội Nghị Bất Thường, hoặc thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản theo cách thức quy định tại Điều 9.6.4 dưới đây:
a) Đề cử, bầu, bổ sung, bãi miễn thành viên Ban Quản Trị;
b) Thông qua hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động của Ban Quản Trị;
c) Thông qua mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban Quản Trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban Quản Trị theo các quy định trong Nội Quy này;
d) Thông qua, hoặc bổ sung, sửa đổi Nội Quy này;
e) Thông qua việc lựa chọn Công Ty Quản Lý;
f) Thông qua báo cáo công tác quản lý vận hành, bảo trì và báo cáo tài chính của các đơn vị được giao thực hiện;
g) Các vấn đề khác được đưa ra hợp thức trước khi tiến hành phiên họp và Ban Quản Trị thấy là cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật được ban hành tuỳ từng thời điểm, phải thông qua bởi Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ.
9.5.2 Hội Nghị Đầu Tiên
a) Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ lần đầu tiên (“Hội Nghị Đầu Tiên”) sẽ do Ban Quản Trị lâm thời thay mặt cho Chủ Đầu Tư triệu tập và tổ chức khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban Quản Trị lâm thời có trách nhiệm gửi thư mời họp cho từng Chủ Sở Hữu Căn Hộ theo địa chỉ đăng ký của họ. Hội nghị này phải đảm bảo mỗi Tòa Nhà có Căn Hộ đi vào vận hành có ít nhất 20% Chủ Sở Hữu Căn Hộ của Tòa Nhà đó tham gia.
b) Tại Hội Nghị Đầu Tiên, Ban Quản Trị lâm thời sẽ chuẩn bị và đệ trình để Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ thông qua các vấn đề sau:
- Nội Quy;
- Danh sách thành viên Ban Quản Trị dự kiến;
- Công Ty Quản Lý dự kiến.
Nội Quy này mặc nhiên đã được tất cả các Chủ Sở Hữu Căn Hộ biểu quyết tán thành tại thời điểm ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo các thoả thuận và cam kết của Chủ Sở Hữu Căn Hộ trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ này. Tuy nhiên, nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, các Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác sẽ đồng ý thông qua toàn bộ Nội Quy này tại Hội Nghị Đầu Tiên hoặc ký xác nhận thông qua Nội Quy này theo yêu cầu của Ban Quản Trị lâm thời. Đối với các vấn đề khác, Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ biểu quyết thông qua theo cách thức quy định tại tại Mục 9.5.3 dưới đây.
c) Sau khi tất cả các thành viên Ban Quản Trị được bầu, các thành viên của Ban Quản Trị lâm thời sẽ từ nhiệm và chuyển giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Quản Trị mới.
9.5.3 Hội Nghị Thường Niên
a) Thời gian và địa điểm họp Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ được tổ chức hàng năm do Ban Quản Trị triệu tập (“Hội Nghị Thường Niên”) tại địa điểm và thời gian do Ban Quản Trị quyết định và được nêu trong Thông Báo Mời Họp như quy định tại Điều 9.5.3(c) dưới đây.
b) Thành phần tham dự
Thành phần tham gia Hội Nghị Thường Niên bao gồm:
- Đại diện Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác hoặc người được ủy quyền của Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác theo nguyên tắc Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác của mỗi Tòa Nhà cử số đại biểu tương ứng với 20% số Căn Hộ của Tòa Nhà đó. Tuy nhiên bất cứ Chủ Sở Hữu Căn Hộ nào không được cử cũng có thể tham gia Hội nghị, nhưng chỉ được phát biểu và/hoặc biểu quyết với tư cách đại biểu nếu Tòa Nhà của người này không đủ 50% số đại biểu đã cử tham gia họp.
- Đại diện của Chủ Đầu Tư và đại diện của Công Ty Quản Lý;
- Các khách mời như: đại diện của các cơ quan nhà nước, công an phường, sở tại tham dự phiên họp theo giấy mời của Ban Quản Trị;
c) Triệu tập Hội Nghị Thường Niên
Ban Quản Trị chuẩn bị hoặc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và gửi thông báo mời dự Hội Nghị Thường Niên (“Thông Báo Mời Họp”) đến từng Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác của mỗi căn hộ, tối thiểu bảy (7) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. Thông Báo Mời Họp phải nêu rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp, cách thức cử đại biểu. Kèm theo Thông Báo Mời Họp là chương trình và tài liệu liên quan tới nội dung cuộc họp. Thông Báo Mời Họp có thể được gửi qua đường bưu điện, trao tay hoặc hình thức khác mà Ban Quản Trị cho rằng thích hợp.
d) Điều kiện và thể thức tiến hành họp
Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ được coi là tiến hành hợp lệ khi mỗi Tòa Nhà có Căn Hộ đi vào vận hành có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 20% tổng số Chủ Sở Hữu Căn Hộ của Tòa Nhà đó hoặc đại diện theo uỷ quyền của họ tham dự;
Trường hợp Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản trên thì được triệu tập họp lần thứ hai và/hoặc các lần tiếp theo trong thời hạn [mười lăm (15)] ngày, kể từ ngày dự định tổ chức Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ lần trước đó cho tới khi bảo đảm tỷ lệ Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác nêu trên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
e) Hình thức biểu quyết do Ban Quản Trị lâm thời quyết định (tại Hội Nghị Đầu Tiên) hoặc do Ban Quản Trị quyết định (tại Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ các lần tiếp theo). Trừ khi có quy định khác đi, mỗi đại biểu được cử sẽ có một phiếu biểu quyết. Nếu Tòa Nhà nào không đủ 50% số đại biểu được cử đến họp, mỗi Chủ Sở Hữu Căn Hộ không được cử làm đại biểu nhưng đến họp được phép có 1 phiếu biểu quyết.
9.5.4 Hội Nghị Bất Thường
Ban Quản Trị sẽ triệu tập một cuộc họp Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ đặc biệt khi có trên (năm mươi) 50% tổng số các Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác đề nghị bằng văn bản (có ký tên xác nhận) hoặc khi Ban Quản Trị đề nghị và đồng thời có văn bản đề nghị của từ (ba mươi) 30% tổng số Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác. Cho mục đích của điều khoản này, mỗi một căn hộ sẽ chỉ được tính một phiếu đề nghị. Thông Báo Mời Họp, các điều kiện, thể thức họp và biểu quyết thông qua quyết định được thực hiện theo các quy định tại Điều 9.5.3 nêu trên.
9.5.5 Lấy ý kiến bằng văn bản
Trừ khi pháp luật cấm, Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ có thể quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác. Nếu Ban Quản Trị nhận thấy là cần thiết hoặc trong trường hợp Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ không đủ điều kiện để triệu tập theo quy định tại Điều 9.5.3 nêu trên, Ban Quản Trị có thể tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do Ban Quản Trị quyết định tùy từng thời điểm, nhưng tối thiểu phải bao gồm các thông tin về: Nội dung biểu quyết, các tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến nội dung biểu quyết, vị trí đánh dấu biểu quyết (bao gồm: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến), thời hạn và địa chỉ gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho Ban Quản Trị.
9.5.6 Trong thời hạn [mười lăm (15)] ngày kể từ ngày hết thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Ban Quản Trị phải kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tới các Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện khác mà Ban Quản Trị cho là phù hợp.Thông qua quyết định của Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ được thông qua tại Hội Nghị Thường Niên, Hội Nghị Bất Thường khi được sự chấp thuận của ít nhất năm mươi (50%) số phiếu của đại biểu tham gia hội nghị, mỗi đại biểu tham dự sẽ có 01 phiếu biểu quyết. Các vấn đề chỉ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi có số Người Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác đại diện cho trên 50% tổng số Căn Hộ mà Chủ Đầu Tư đã bàn giao cho các Chủ Sở Hữu Căn Hộ biểu quyết thông qua.
Các quyết định của Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ phải được lập bằng văn bản, có chữ ký của thành viên Ban Quản Trị và được lưu cùng với biên bản họp tại trụ sở làm việc của Ban Quản Trị. Riêng đối với việc lấy ý kiến bằng văn bản Ban Quản Trị sẽ có nghĩa vụ lưu giữ toàn bộ các hồ sơ tài liệu liên quan đến mỗi lần lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm: Phiếu lấy ý kiến, Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu, trong thời hạn ít nhất là 02 năm kể từ khi tiến hành lấy ý kiến.
9.6. Bổ sung về các khoản phí, mức phí phải đóng góp
Ngoài các quy định tại Điều 7, các khoản phí và mức phí phải đóng góp được quy định chi tiết như sau:
9.6.1 Dịch Vụ Quản Lý, Phí và Chi phí, bảo trì Tòa Nhà
9.6.1.1 Dịch Vụ Quản Lý do Công Ty Quản Lý cung cấp cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác được liệt kê chi tiết tại Phụ Lục I của Nội Quy này và có thể được Ban Quản Trị, nếu được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ đã giao hoặc ủy quyền, điều chỉnh phù hợp vào từng thời điểm với thông báo trước bằng văn bản gửi cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác. Công Ty Quản Lý có thể thuê một hay nhiều công ty chuyên nghiệp để thực hiện dịch vụ bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung theo quy định của Nội Quy này.
9.6.1.2 Trong trường hợp Dịch Vụ Quản Lý liên quan đến đến Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư, Chủ Đầu Tư có trách nhiệm đóng góp một phần chi phí quản lý theo tỷ lệ tương ứng phần diện tích sàn của Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư.
9.6.1.3 Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản Trị và những công ty chuyên nghiệp do Công Ty Quản Lý thuê được vào Căn Hộ và cho phép họ đưa vào Căn Hộ các máy móc, trang thiết bị cần thiết để thực hiện Dịch Vụ Quản Lý. Khi thực hiện Dịch Vụ Quản Lý, Công Ty Quản Lý và những công ty chuyên nghiệp được thuê phải hạn chế tối đa mọi bất tiện có thể gây ra cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác và không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Căn Hộ, cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác và cho các tài sản của họ trong Căn Hộ.
9.6.1.4 Nếu có thông báo trước hợp lý (trừ trường hợp cấp thiết thì có thể vào bất cứ thời điểm nào), Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý có quyền vào và kiểm tra các thiết bị thuộc Các Công Trình Tiện Ích Chung hoặc thiết bị có nguy cơ cháy nổ trong Căn Hộ. Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ chấp thuận và tạo điều kiện cho Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý và các nhà thầu, công nhân và nhân viên của Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý ra vào Căn Hộ để:
a) Xem xét, kiểm tra các thiết bị của Căn Hộ thuộc Các Công Trình Tiện Ích Chung và kể cả Khu Vực Sở Hữu Riêng (nếu thấy cần thiết).
b) Nếu khi thanh tra (định kỳ hoặc đột xuất) phát hiện thấy hành vi vi phạm cam kết, gây hỏng hóc, hư hao (do sử dụng sai chức năng hoặc bảo quản không đúng quy cách), dịch chuyển thiết bị cấm di dời hoặc tự ý thay đổi, gắn thêm thiết bị mà không có sự phê duyệt của Ban Quản Trị hoặc Công Ty Quản Lý, Công Ty Quản Lý sẽ gửi hay để lại văn bản thông báo tại Căn Hộ, yêu cầu Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác phải sửa chữa khắc phục, thay thế hoặc gỡ bỏ những vi phạm đó. Trong trường hợp Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác không đáp ứng yêu cầu của Công Ty Quản Lý trong vòng 03 (ba) ngày, kể từ ngày có thông báo thì Công Ty Quản Lý sẽ tự cho tiến hành các công việc sửa chữa, thay thế hay di dời đó và mọi chi phí liên quan (theo hoá đơn thanh toán của các bên đại lý hay các nhà thầu của Công Ty Quản Lý) sẽ do Chủ Sở Hữu Căn Hộ chi trả.
c) Kiểm tra, lau dọn, di dời, thay thế, bổ sung hay thực hiện bất cứ công việc gì liên quan đến hệ thống ống dẫn và các thiết bị hoặc công cụ phụ trợ.
d) Thực hiện hoạt động bảo trì, sửa chữa, thay thế, bổ sung hay làm mới hoặc bất cứ công việc nào khác mà Công Ty Quản Lý thấy là phù hợp hay cần thiết với bất kỳ bộ phận nào của Căn Hộ và Tòa Nhà.
e) Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc sửa chữa, bảo dưỡng hay làm mới Căn Hộ hay Tòa Nhà.
f) Xây dựng, thay thế, bảo dưỡng hay tu sửa bất kỳ thứ gì thuộc về Tòa Nhà hay diện tích khác liền kề hoặc Các Công Trình Tiện Ích Chung chạy qua hoặc nằm trên hoặc trong Căn Hộ. g) Trong các trường hợp khẩn cấp, có sử dụng chìa khóa dự phòng (như quy định tại 9.10.7 ở dưới đây) để vào Căn Hộ để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hoặc xử lý, khắc phục hỏa hoạn, sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống và trường hợp xảy ra tại Căn Hộ có thể gây nguy hiểm hoặc thiệt hại trực tiếp đến tài sản của Chủ Sở Hữu Căn Hộ tại Căn Hộ nói riêng và của cả Tòa Nhà nói chung.
9.6.1.5 Công Ty Quản Lý/Ban Quản Trị khi ra vào Căn Hộ với mục đích, quyền hạn nêu trên sẽ không phải bồi thường cho bất cứ phiền toái hay thiệt hại nào đã gây ra cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ nhưng với điều kiện là họ thực hiện quyền hạn của mình một cách hợp lý và có thông báo trước (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng).
9.6.2 Phí Quản Lý Hàng Tháng
9.6.2.1 Chủ Sở Hữu Căn Hộ (và/hoặc Người Cư Ngụ Khác nếu được Chủ Sở Hữu Căn Hộ thông báo bằng văn bản rằng Người Cư Ngụ Khác đó phải thanh toán thay cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ) phải thanh toán Phí Quản Lý Hàng Tháng trên cơ sở diện tích Căn Hộ (được xác định trên cơ sở Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ) với một mức giá do Chủ Đầu Tư/Công Ty Quản Lý xác định và được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ (hoặc Ban Quản Trị nếu được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ ủy quyền) thông qua tại từng thời điểm điều chỉnh. Tại thời điểm Bàn Giao Căn Hộ, Phí Quản lý Hàng Tháng được quy định cụ thể tại Phụ Lục I của Nội Quy này. Chủ Sở Hữu Căn Hộ (và/hoặc Người Cư Ngụ Khác) cũng phải thanh toán các chi phí sinh hoạt cá nhân như chi phí điện, nước, điện thoại hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác (“Tiện Ích Sinh Hoạt và Dịch Vụ Khác”) theo các mức giá và cách tính được cơ quan có thẩm quyền liên quan ấn định tùy từng thời điểm cho Căn Hộ. Mỗi Chủ Sở Hữu Căn Hộ (và/hoặc Người Cư Ngụ Khác) phải thanh toán bất kỳ chi phí nào khác mà Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý đã chịu để khắc phục những vi phạm do chính Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác gây ra (“Chi Phí Sửa Chữa”).
9.6.2.2 Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác phải thanh toán trước và đầy đủ Phí Quản Lý Hàng Tháng trong vòng năm (5) ngày đầu tiên của mỗi tháng. Trong trường hợp có Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác vi phạm, Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý có quyền:
a) Thu tiền lãi quá hạn tính trên khoản tiền chưa thanh toán với mức lãi suất là 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ đối với khách hàng là cá nhân do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) áp dụng cho khoảng thời gian thanh toán quá hạn;
b) Ngưng cung cấp điện nước và Dịch Vụ Quản Lý cho đến khi Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác thanh toán đầy đủ các khoản tiền đến hạn. Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý Khu Căn Hộ Royal City sẽ gửi thông báo đến cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác trước khi bắt đầu ngừng cung cấp các dịch vụ cơ bản và Dịch Vụ Quản Lý cho Căn Hộ;
c) Thông báo cho tất cả các Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác thông tin chi tiết về những Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán (và/hoặc các quy định khác trong Nội Quy này) và đăng các thông tin này trên các khu vực thông báo công cộng trong phạm vi Khu Căn Hộ Royal City;
9.6.2.3 Với điều kiện được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ chấp thuận, Ban Quản Trị có thể điều chỉnh Phí Quản Lý Hàng Tháng cho phù hợp với các điều kiện kinh tế hoặc mặt bằng chung của thị trường tại từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách thông báo bằng văn bản gửi cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác trước một (01) tháng kể từ ngày bắt đầu áp dụng mức phí mới.
9.6.2.4 Trong vòng ba (3) ngày sau Ngày Bàn Giao Căn Hộ, Chủ Sở Hữu Căn Hộ (và/hoặc Người Cư Ngụ Khác nếu được Chủ Sở Hữu Căn Hộ thông báo bằng văn bản rằng Người Cư Ngụ Khác sẽ thanh toán thay cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ) sẽ thanh toán phí Dịch Vụ Quản Lý cho tháng đầu tiên và một khoản tiền đặt cọc để sử dụng Dịch Vụ Quản Lý tương đương với một (01) tháng Phí Quản Lý Hàng Tháng (“Tiền Đặt Cọc”). Tiền Đặt Cọc sẽ được giữ như là khoản bảo đảm cho việc Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Nội Quy này. Chủ Sở Hữu Căn Hộ phải bổ sung để bù cho bất kỳ phần nào trong Tiền Đặt Cọc mà Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý sử dụng theo Điều 9.6.2.2 và nộp thêm vào Tiền Đặt Cọc nếu Phí Quản Lý Hàng Tháng được tăng lên theo Điều 9.6.2.3 nói trên.
9.6.2.5 Hàng năm, Ban Quản Trị sẽ dự trù ngân sách năm cho tổng chi phí quản lý và chi phí bảo trì mỗi Tòa Nhà.
9.6.2.6 Nếu tổng số tiền thu được từ khoản thanh toán Phí Quản Lý Hàng Tháng vào cuối năm dương lịch cao hơn số tiền đã chi cho năm đó, thì số tiền nói trên sẽ được chuyển vào Quỹ Bảo Trì để sử dụng trong tương lai.
9.6.3 Các Tiện Ích Sinh Hoạt và Dịch Vụ Khác; Bảo Trì Tòa Nhà
9.6.3.1 Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác phải thanh toán các khoản phí về các Tiện Ích Sinh Hoạt và Dịch Vụ Khác (nếu có) cho đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc Công Ty Quản Lý nếu được đơn vị này ủy quyền, trong thời hạn yêu cầu của đơn vị cung cấp dịch vụ/Công Ty Quản Lý. Trong trường hợp có vi phạm, Công Ty Quản Lý có quyền:
a) Thu tiền lãi quá hạn tính trên khoản tiền chưa thanh toán với mức lãi suất là 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ đối với khách hàng là cá nhân được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) áp dụng cho khoảng thời gian thanh toán quá hạn;
b) Ngừng cung cấp các Tiện ích Sinh hoạt và Dịch vụ khác (nếu có) cho đến khi Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác thực hiện đầy đủ việc thanh toán đó;
c) Buộc Chủ Sở Hữu Căn Hộ/ Người Cư Ngụ Khác phải thanh toán khoản chi phí để khôi phục dịch vụ đối với Chủ Sở Hữu Căn Hộ sau khi Chủ Sở Hữu Căn Hộ/ Người Cư Ngụ Khác đã thanh toán đủ khoản tiền nợ, các khoản lãi hoặc phí khác cho Công Ty Quản Lý. Chi phí khôi phục dịch vụ được xác định bằng đồng Việt Nam, tương đương với 300.000 VNĐ/lần khôi phục (Ba trăm ngàn đồng cho một lần khôi phục) (chưa bao gồm VAT).
9.6.3.2 Bảo Trì Tòa Nhà và Quỹ Bảo Trì
a. Bảo Trì Khu Vực Riêng
i) Chủ Sở Hữu Căn Hộ thực hiện và chịu toàn bộ chi phí cho việc bảo trì và sửa chữa Khu Vực Riêng của mình trừ trường hợp Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác có thỏa thuận khác. Đối với trường hợp chưa xác định được hoặc không xác định được Chủ Sở Hữu Căn Hộ thì Người Cư Ngụ Khác có trách nhiệm bảo trì Khu Vực Sở Hữu Riêng của Căn Hộ đó. Trong trường hợp không xác định được Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác thì người đang thực tế sử dụng Căn Hộ có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì Khu Vực Sở Hữu Riêng của Căn Hộ đó.
ii) Việc bảo trì Khu Vực Sở Hữu Riêng được thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo trì các công trình xây dựng.
iii) Mọi thiệt hại phát sinh từ hoạt động bảo trì, sửa chữa hoặc không bảo trì, sửa chữa Khu Vực Sở Hữu Riêng đối với các Căn Hộ khác và những người có mặt trong Toà Nhà do Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác chịu trách nhiệm.
b) Bảo Trì Các Công Trình Tiện Ích Chung
(i) Việc bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung sẽ do Công Ty Quản Lý thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo trì các công trình xây dựng.
(ii) Kinh phí bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung gồm:
- Kinh phí do Chủ Đầu Tư nộp: là tổng khoản tiền tương ứng với 2% tiền bán Căn Hộ chưa bao gồm thuế GTGT đối với các Căn Hộ được bán trong Toà Nhà;
- Khoản đóng góp do huy động của Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác tương ứng với phần diện tích của Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ trong trường hợp kinh phí bảo trì nêu trên không đủ. Mức thu cụ thể sẽ được thông qua Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ theo nguyên tắc mức đóng góp tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của Chủ Sở Hữu Căn Hộ;
- Khoản đóng góp của Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng trong trường hợp Các Công Trình Tiện Ích Chung bắt buộc phải bảo trì, sửa chữa do lỗi của Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng gây ra;
- Các khoản tiền khác được quy định rõ ràng tại Nội Quy là sẽ được sử dụng làm kinh phí bảo trì và trong phạm vi pháp luật cho phép.
(iii) Các khoản đóng góp trên sẽ tạo thành Quỹ Bảo Trì và được gửi vào một tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại với lãi suất không thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn do Chủ Đầu Tư lập. Sau khi Ban Quản Trị đã được thành lập, Chủ Đầu Tư sẽ bàn giao tài khoản đó cho Ban Quản Trị. Ban Quản Trị quản lý Quỹ Bảo Trì với hình thức đồng chủ tài khoản (chủ tài khoản gồm Trưởng Ban Quản Trị và một thành viên do Ban Quản Trị cử ra) để quản lý và sử dụng khoản Quỹ Bảo Trì theo quy định của pháp luật về tài chính.
Số tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ do gửi tiền tại ngân hàng phải được bổ sung vào Quỹ Bảo Trì.
(iv) Quỹ Bảo Trì chỉ dùng trong việc bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung, không được sử dụng cho các mục đích khác.
(v) Khu trung tâm thương mại của Tòa Nhà và các tiện ích của khu trung tâm thương mại thuộc Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư do Chủ Đầu tư bằng kinh phí của mình tự thực hiện các hoạt động bảo trì. Chủ Đầu Tư không có nghĩa vụ nộp kinh phí bảo trì tính cho phần diện tích của khu trung tâm thương mại. Trong trường hợp bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung có liên quan đến khu trung tâm thương mại của các Toà Nhà thì Chủ Đầu Tư sẽ phải chịu một phần chi phí bảo trì theo tỷ lệ tương ứng phần diện tích sàn của khu trung tâm thương mại. Khoản tiền này sẽ được chuyển trả cho Công Ty Quản Lý
9.7. Sử dụng Các Công Trình Tiện Ích Chung
Mọi Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc sử dụng chung Các Công Trình Tiện Ích Chung và chỉ được sử dụng Các Công Trình Tiện Ích Chung đúng với chức năng và quy định của Nội Quy. Để đảm bảo duy trì chất lượng và việc sử dụng phù hợp Các Công Trình Tiện Ích Chung theo Nội Quy, Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác trong bất kỳ trường hợp nào và dưới bất kỳ hình thức nào không được phép:
9.7.1 Sử dụng hoặc cho phép sử dụng Các Công Trình Tiện Ích Chung mà có thể ngăn cản hay gây trở ngại hay cản trở việc sử dụng bình thường và hợp pháp Các Công Trình Tiện Ích Chung của Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác của các Căn Hộ khác; Cản trở hoặc che khuất và/hoặc hành động tương tự với bất kỳ phần nào trong Các Công Trình Tiện Ích Chung (cụ thể là vỉa hè, cầu thang, hành lang, và lối chạy xe trong Các Công Trình Tiện Ích Chung đó) bằng cách để hay đặt bất kỳ đồ đạc hoặc vật gì hoặc tụ tập tại khu vực đó. Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác phải sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa hay vật dụng sao cho không để hộp hay thùng, hoặc bất kỳ chướng ngại vật nào tại Các Công Trình Tiện Ích Chung;
9.7.2 Sử dụng hoặc cho phép sử dụng Các Công Trình Tiện Ích Chung vào các mục đích bất hợp pháp hoặc gây tổn hại đến danh tiếng của Tòa Nhà và Khu Căn Hộ Royal City hoặc gây rắc rối, phiền hà hoặc nguy hiểm cho bất kỳ Chủ Sở Hữu Căn Hộ nào khác và/hoặc Người Cư Ngụ Khác của các Căn Hộ khác bao gồm nhưng không giới hạn việc lưu trữ hàng hóa nguy hiểm hoặc nuôi thú vật, đốt lửa tại Các Công Trình Tiện Ích Chung, đánh nhau, mở nhạc/tổ chức tiệc tùng ồn ào, phát tán mùi tại Các Công Trình Tiện Ích Chung và sử dụng quá mức Các Công Trình Tiện Ích Chung gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Căn Hộ và/hoặc Các Công Trình Tiện Ích Chung và/hoặc gây thiệt hại cho các Chủ Sở Hữu Căn Hộ khác;
9.7.3 Sử dụng các khu vực giải trí ngoài thời điểm được Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý cho phép căn cứ theo Nội Quy;
9.7.4 Sử dụng sảnh, hành lang và cầu thang của (các) Căn Hộ làm sân chơi dưới bất kỳ hoàn cảnh và theo bất kỳ cách thức nào;
9.7.5 Thực hiện bất cứ việc nào mà sẽ gây tắc nghẽn hoặc bằng cách khác làm hư hệ thống thoát nước hoặc vứt rác, chất thải hoặc các chất độc hại khác vào toa-lét, bồn vệ sinh, bồn rửa hoặc ống dẫn nước. Phải sử dụng bộ lọc và/hoặc các thiết bị lọc rác thải đối với hệ thống thoát nước do Tòa Nhà cung cấp lắp đặt.
9.7.6 Lấn chiếm, sử dụng hoặc cho phép sử dụng Các Công Trình Tiện Ích Chung không đúng với mục đích xây dựng ban đầu hoặc mục đích được phép theo Nội Quy này. Đặc biệt, nghiêm cấm Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác lấn chiếm và sử dụng hoặc cho phép sử dụng Các Công Trình Tiện Ích Chung vì mục đích chứa hay giữ đồ đạc, buôn bán, kinh doanh, bán đấu giá, thương mại, sản xuất, hội họp, giải trí, tiêu khiển hay cho bất kỳ mục đích không được phép nào khác;
9.7.7 Vào bất cứ khu vực nào trong Các Công Trình Tiện Ích Chung mà được quy định là chỉ có những người có trách nhiệm mới được vào, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty Quản Lý;
9.7.8 Cho phép bất kỳ người nào vào hoặc ra khỏi Căn Hộ sau khi cổng bên ngoài đã đóng trong giờ quy định, tuy nhiên nếu được bảo vệ cho phép thì phải khóa cửa ngoài mỗi lần ra hoặc vào. Chủ Sở Hữu Căn Hộ hoặc Người Cư Ngụ Khác phải đăng ký với nhân viên tiếp tân hoặc nhân viên bảo vệ tất cả khách thăm ra vào Căn Hộ ngoài thời gian quy định;
9.7.9 Thực hiện bất cứ hành động nào mà có thể làm tăng phí bảo hiểm đối với Tòa Nhà. Trong trường hợp vi phạm dẫn tới việc tăng phí bảo hiểm đối với Tòa Nhà, phải bồi hoàn phần phí bảo hiểm tăng thêm;
9.7.10 Điều chỉnh hoặc thay thế hoặc thay đổi bất kỳ bộ phận nào của Các Công Trình Tiện Ích Chung mà được quy định là chỉ có những người có trách nhiệm mới được thực hiện; 9.7.11 Can thiệp vào các thiết bị điều hòa không khí và bộ phận kèm theo tại Các Công Trình Tiện Ích Chung bằng bất kỳ cách thức nào. Chủ Sở Hữu Căn Hộ và hoặc Người Cư Ngụ Khác phải thuê (các) nhà thầu được Công Ty Quản Lý chỉ định để tiến hành các công việc có ảnh hưởng đến các dịch vụ dành cho Căn Hộ bao gồm hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chiếu sáng và hệ thống cung cấp điện;
9.7.12 Xây dựng hay lắp đặt bất kỳ công trình nào dưới bất cứ hình thức gì ở trên, bên dưới hay xung quanh Các Công Trình Tiện Ích Chung;
9.7.13 Gắn, dựng hoặc treo bất cứ ăng-ten truyền thanh hoặc truyền hình nào trên hoặc lên tường bên ngoài Căn Hộ;
9.7.14 Phá hoại, có chủ ý phá hoại, hoặc thực hiện hoặc có bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc không được phép nào khác đối với Các Công Trình Tiện Ích Chung;
9.7.15 Hút thuốc trong Các Công Trình Tiện Ích Chung, ngoại trừ tại các khu vực cho phép trong sảnh Câu Lạc Bộ của Tòa Nhà và các địa điểm có chỉ dẫn cho phép hút thuốc.
9.7.16 Việc sử dụng các công trình tiện ích khác không thuộc Các Công Trình Tiện Ích Chung (nếu có) hoặc Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư đều được tính phí độc lập và khôngtính vào Phí Quản lý Hàng Tháng. Việc tính phí sẽ được Chủ Đầu Tư đưa ra Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ để bàn bạc, thông qua. Trong trường hợp Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ chưa nhất trí, Ban Quản Trị và Chủ Đầu Tư có quyền thuê một công ty giám định để xác định mức phí vận hành, bảo trì các công trình này và phân định trách nhiệm đóng góp của cộng đồng cư dân và Chủ Đầu Tư dựa trên sàn diện tích của Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu Tư và tổng diện tích các Căn Hộ. Ý kiến của công ty giám định có giá trị đối với Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Chủ Đầu Tư.
9.8. Hư hỏng, Thay đổi, hay Lắp đặt thêm
9.8.1 Hư hỏng
Trong trường hợp Căn Hộ (bao gồm cả Các Công Trình Tiện Ích Chung nằm trong Căn Hộ) có hư hỏng thì:
a) Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác phải ngay lập tức thông báo cho Công Ty Quản Lý và thực hiện mọi nỗ lực, sử dụng mọi biện pháp mà theo đánh giá khách quan của bên thứ ba là cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế thiệt hại đến mức tối đa. Trong trường hợp có vi phạm, Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác phải gánh chịu, toàn bộ hay một phần tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm đó, mọi chi phí sửa chữa, thay thế và khắc phục hư hỏng và thiệt hại phát sinh;
b) Đối với hư hỏng của Các Công Trình Tiện Ích Chung nằm trong Căn Hộ mà không gây ra do lỗi của Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác hay bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc bởi một Sự Kiện Bất Khả Kháng, thì Công Ty Quản Lý sẽ thực hiện việc sửa chữa theo Dịch Vụ Quản Lý. Khi đó, Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho Công Ty Quản Lý và những công ty chuyên nghiệp do Công Ty Quản Lý thuê được vào Căn Hộ và cho phép họ mang vào Căn Hộ máy móc, trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc sửa chữa nói trên. Khi tiến hành sửa chữa, Công Ty Quản Lý và những công ty chuyên nghiệp được thuê phải hạn chế tối đa mọi bất tiện có thể gây ra cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác và không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Căn Hộ, Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác và cho các tài sản của họ trong Căn Hộ.
c) Đối với mọi hư hỏng khác của Căn Hộ (kể cả hư hỏng của Các Công Trình Tiện Ích Chung nằm trong Căn Hộ) mà do lỗi của Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác gây ra, thì Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác phải tự gánh chịu mọi chi phí sửa chữa, thay thế khắc phục hư hỏng đó. Trong trường hợp như vậy:
- Để đảm bảo tính an toàn và đồng bộ của Các Công Trình Tiện Ích Chung, việc sửa chữa hư hỏng của Các Công Trình Tiện Ích Chung nằm trong Căn Hộ trong mọi trường hợp phải do Công Ty Quản Lý hay các công ty chuyên nghiệp do Công Ty Quản Lý thuê thực hiện. Khi đó, Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho Công Ty Quản Lý và những công ty chuyên nghiệp do Công Ty Quản Lý thuê được vào Căn Hộ và cho phép họ mang vào Căn Hộ máy móc, trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc sửa chữa nói trên. Khi tiến hành sửa chữa, Công Ty Quản Lý và những công ty chuyên nghiệp do Công Ty Quản Lý thuê phải hạn chế tối đa mọi bất tiện có thể gây ra cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác và không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Căn Hộ, cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác và cho các tài sản của họ trong Căn Hộ;
- Đối với các hư hỏng khác của Căn Hộ, Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác có thể thuê Công Ty Quản Lý hay tự thuê các công ty chuyên nghiệp để sửa chữa. Trong trường hợp Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác muốn tự thuê các công ty chuyên nghiệp để sửa chữa hư hỏng thì:
i. Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác phải thông báo cho Công Ty Quản Lý để được chấp thuận các thông tin chi tiết như: biện pháp thi công (phải được Công Ty Quản Lý phê duyệt trước khi được thực hiện thi công), danh sách thợ thi công (nêu rõ họ tên, số CMTND, địa chỉ) kèm theo ảnh chụp, tiến độ thi công, cam kết tuân thủ các nội quy và quy định của Tòa Nhà của Chủ Sở Hữu Căn Hộ hoặc đơn vị thi công, đặt cọc thi công (đối với những hạng mục có tính chất phức tạp), lệ phí thi công (phí quản lý hành chính, phải nộp cho Ban Quản Trị) theo quyết định của Ban Quản Trị tùy từng thời điểm.
ii. Trong quá trình các công ty chuyên nghiệp đó sửa chữa Căn Hộ thì Ban Quản Trị/ Công Ty Quản Lý có quyền vào Căn Hộ để theo dõi, xem xét, kiểm tra và giám sát việc sửa chữa này nhằm đảm bảo an toàn chung cho Tòa Nhà, Các Công Trình Tiện Ích Chung và các Căn Hộ khác ở bên trên, bên dưới hay xung quanh Căn Hộ. Đơn vị thi công có trách nhiệm tự vận chuyển thiết bị, công cụ và vật liệu xây dựng phục vụ thì công, rác thải thi công vào và ra từ Căn Hộ (phải đăng ký sử dụng thang máy với Công Ty Quản Lý và được chấp thuận trước khi bắt đầu vận chuyển); và
iii. Trong mọi trường hợp, việc sửa chữa nói trên không được làm ảnh hưởng hay phiền hà đến sinh hoạt bình thường của Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác của các Căn Hộ ở bên trên, bên dưới và xung quanh, cũng như không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho các Căn Hộ này hay Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác.
9.8.2 Thay đổi hoặc Lắp đặt thêm
Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác trong bất kỳ trường hợp nào và dưới bất kỳ hình thức nào không được phép:
a) Trổ cửa, lỗ thông hơi, đục tường, cột, cơi nới, che chắn, tháo dỡ, xây thêm tượng hay các công trình xây dựng khác, v.v… đối với Căn Hộ hay Các Công Trình Tiện Ích Chung; b) Thi công các công trình ngầm dưới mặt đất, trong Căn Hộ hay dưới Khu Vực Sở Hữu Chung bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đào giếng, lắp đặt ống dẫn, dây cáp ngầm, xây tường ngăn lên mặt sàn, phá vỡ, di chuyển các trang thiết bị trong căn hộ, hệ thống kỹ thuật gắn với Các Công Trình Tiện Ích Chung …; và
c) Thực hiện hay có bất kỳ công việc hay hành vi nào khác mà có thể làm thay đổi, biến dạng hay hư hỏng kết cấu, các Tiện Ích Sinh Hoạt và Dịch Vụ Khác hoặc cấu trúc bên trong hay bên ngoài Tòa Nhà, Căn Hộ hay Các Công Trình Tiện Ích Chung, bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt các biển quảng cáo, panô, áp phích, biển hiệu ở phía mặt ngoài của Căn Hộ, không được cơi nới thêm ra xung quanh và/hoặc tác động, can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào làm ảnh hưởng tới kiến trúc tổng thể của Tòa Nhà và/hoặc mặt ngoài của Căn Hộ.
Nếu có nhu cầu sửa chữa hay cải tạo, Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác phải thông báo cho Công Ty Quản Lý để được chấp thuận và chỉ được thực hiện sửa chữa, cải tạo theo đúng phạm vi thiết kế, yêu cầu kỹ thuật và chất lượng và các yêu cầu khác mà Công Ty Quản Lý chấp thuận hay đưa ra và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường và khắc phục bất kỳ hư hỏng hay thiệt hại nào khác phát sinh. Nếu trong quá trình giám sát và nghiệm thu, Công Ty Quản Lý hoặc đại diện nhận thấy chất lượng thi công không đảm bảo an toàn, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của Tòa Nhà thì Công Ty Quản Lý có quyền yêu cầu Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc đơn vị thi công đình chỉ thi công, thực hiện các biện pháp thay đổi, khắc phục để đảm bảo chất lượng, an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật của Tòa Nhà trong thời hạn cụ thể. Nếu quá thời hạn yêu cầu mà Chủ Sở Hữu Căn Hộ/nhà thầu thì công không sửa chữa, khắc phục, Công Ty Quản Lý có quyền thuê bên thứ ba độc lập, sau khi đã báo trước cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ, vào thi công và hoàn tất công việc và mọi chi phí liên quan sẽ do Chủ Sở Hữu Căn Hộ chi trả. Mọi công việc thi công, sửa chữa, thay mới, lắp thêm phải được Công Ty Quản Lý nghiệm thu và phê chuẩn trước khi đưa vào sử dụng.
9.8.3 Bảo hiểm của Chủ Sở Hữu Căn Hộ
Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác sẽ, bằng chi phí và phí tổn riêng của mình, phải mua và duy trì hiệu lực bảo hiểm cho Căn Hộ kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có đầy đủ chức năng bảo hiểm cho Căn Hộ theo quy định dưới đây:
a) Loại hình và phạm vi bảo hiểm bao gồm (i) Bảo hiểm trách nhiệm công cộng, với mức giới hạn trách nhiệm tối thiểu là 05 tỷ đồng hoặc mức giới hạn trách nhiệm cao hơn do Ban Quản trị quy định tùy từng thời điểm, cho mỗi tổn thất và không giới hạn số lần tổn thất trong suốt thời hạn bảo hiểm, để bảo hiểm cho toàn bộ số tiền mà Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho các tổn thất, thiệt hại về người và tài sản gây ra đối với Chủ Đầu Tư, Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác liền kề, cũng như các bên thứ ba khác (sau đây gọi chung là Bên thứ ba) và (ii) Bảo hiểm cháy, nổ đối với Khu Vực Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ.
b) Đối với trang thiết bị nội thất và tài sản khác thuộc quyền sở hữu, quản lý, hoặc sử dụng của Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác, Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác tự chịu trách nhiệm mua, duy trì, giải quyết Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và chịu mọi rủi ro đối với tài sản đó.
c) Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác sẽ phải cung cấp cho Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý một bản sao y bản chính hợp đồng bảo hiểm và biên lai nộp phí bảo hiểm của Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm (nhưng trong mọi trường hợp không quá [bốn mươi lăm (45)] ngày sau Ngày Bàn Giao Căn Hộ và trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày gia hạn của hợp đồng bảo hiểm).Quá thời hạn này, Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý có quyền chỉ định Công ty Bảo hiểm và/hoặc công ty tư vấn bảo hiểm đến để Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác thực hiện mua bảo hiểm theo các quy định nêu trên. Nếu Chủ Hữu Căn Hộ và/hoặc Người Cư Ngụ Khác vẫn không mua bảo hiểm trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ban Quản trị/Công ty Quản lý, Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác.
d) Bất cứ khi nào có văn bản yêu cầu của Ban Quản Trị/Công ty Quản lý, trong vòng 24h, Chủ Sở Hữu Căn Hộ hoặc/và Người Cư Ngụ Khác sẽ phải cung cấp hợp đồng bảo hiểm và các văn bản liên quan mà Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác cần xác lập theo Nội Quy này và biên lai thanh toán bảo phí mới nhất theo hợp đồng bảo hiểm đó.
e) Trong các trường hợp: (i) toàn bộ hay bất cứ phần nào tài sản của Bên thứ ba bị thiệt hại hoặc/và (ii) bất kỳ tổn thương cá nhân nào gây ra cho Bên thứ ba, nhưng số tiền bảo hiểm không thể thu được do việc vi phạm của Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác đối với bất kỳ điều khoản nào của Nội Quy này hay hợp đồng bảo hiểm của Chủ Sở Hữu Căn Hộ; hoặc số tiền bảo hiểm không thể thu được do vượt quá giới hạn trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm của Chủ Sở Hữu Căn Hộ/ Người Cư Ngụ Khác; hoặc số tiền bảo hiểm thu được không đủ để bồi thường thiệt hại, thì Chủ Sở Hữu Căn Hộ/ Người Cư Ngụ Khác phải trả cho Bên thứ ba khoản thiếu hụt đó.
9.9. Nơi để xe và Phí gửi xe
9.9.1 Nơi để xe ôtô và Phí gửi xe
9.9.1.1 Khu để xe ô tô được đặt tại khu vực do Chủ Đầu Tư quy định trong tầng hầm của các Tòa Nhà, và Chủ Sở Hữu Căn Hộ/ Người Cư Ngụ Khác được để xe trên cơ sở không độc quyền, bảo đảm mỗi căn hộ được để 01 xe ô tô, có trả phí tùy thuộc vào nhu cầu thực tế và quyết định của Chủ Đầu Tư. Đối với tầng hầm để xe, các quy định dưới đây phải được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc:
Chỉ có những xe có Thẻ để xe riêng do Chủ Đầu Tư cấp mới được phép ra vào Tầng hầm để xe dành cho Khu Căn Hộ Royal City. Nếu không gắn Thẻ để xe trên tấm kính chắn trước một cách rõ ràng, các xe ô-tô sẽ không được phép vào khu vực Tầng hầm để xe. Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác cũng cần trình/cho xem Thẻ để xe trong khi đang để xe hoặc khi được yêu cầu bởi nhân viên trông giữ xe của Công Ty Quản Lý;
- Khi ra vào Tầng hầm để xe dành cho Khu Căn Hộ Royal City, các xe đều phải giảm tốc độ, đảm bảo tốc độ trong Tầng hầm để xe không vượt quá 5 km/giờ và tuân thủ nghiêm túc các bản hướng dẫn;
- Nếu có quy định về chỗ để xe, các xe phải để đúng nơi quy định. Nghiêm cấm để bất kỳ đồ vật nào khác tại nơi để xe hoặc để xe bừa bãi hay để xe tại hay xung quanh bất kỳ khu vực nào của Các Công Trình Tiện Ích Chung mà không được quy định làm nơi để xe; Nghiêm chỉnh chấp hành các nội qui, qui định trong Tầng hầm để xe để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy;
- Không có khiếu nại hoặc bất kỳ thắc mắc nào về chỗ để xe, loại ô để xe (cố định hoặc không cố định) do Chủ Đầu Tư/Công Ty Quản Lý thông báo và cung cấp đến các Chủ Sở Hữu Căn Hộ/ Người Cư Ngụ Khác;
- Có trách nhiệm chủ động khai báo với nhân viên trông giữ xe của Công Ty Quản Lý về tình trạng xe, khuyết tật hoặc mất mát nếu có trước khi đưa xe vào gửi.
9.9.1.2 Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác sẽ đóng phí để xe hàng tháng cho Công Ty Quản Lý trong vòng ba (3) ngày đầu tiên của mỗi tháng;
9.9.1.3 Bãi để xe dành cho khách trong Các Công Trình Tiện Ích Chung sẽ chỉ được xem là bãi để xe tạm thời dành cho khách với phí để xe hợp lý do Ban Quản Trị quy định theo từng thời điểm;
Phí gửi xe dành cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác sẽ do Công Ty Quản Lý quy định vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của địa phương.
9.9.1.4 Các loại xe sẽ không được cấp một ô để xe thường xuyên (nghĩa là không chiếm giữ độc quyền);
9.9.1.5 Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác phải bảo đảm di chuyển xe theo đúng luồng/hướng đi quy định;
9.9.1.6 Chủ Đầu Tư hoặc người được ủy quyền có quyền từ chối không cho bất cứ xe nào vào trong khu vực Tầng hầm để xe nếu: (i) Thẻ để xe không hợp lệ hoặc Thẻ để xe không rõ ràng, hoặc (ii) các xe đó thải khói quá nhiều hoặc bị chảy dầu hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, hoặc (iii) người điều khiển xe đang trong tình trạng say do sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc không làm chủ được hành vi;
9.9.1.7 Chủ Đầu Tư có quyền lắp đặt, bảo trì, sử dụng, sửa chữa hoặc thay thế bất cứ đường ống, dây điện, ống, dây dẫn, ống dẫn hoặc dây cáp phía dưới, đi ngang qua hoặc phía trên Tầng hầm để xe; và có quyền vận chuyển hoặc tải nước, không khí, điện, chất thải, nước thải và các vật liệu khác trong những đường ống, dây điện, ống, dây dẫn, ống dẫn hoặc dây cáp nói trên;
9.9.1.8 Nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Chủ Đầu Tư thì Tầng hầm để xe chỉ được phép sử dụng để để xe ô-tô riêng (trọng tải không được quá 2,5 tấn);
9.9.1.9 Không được sử dụng Tầng hầm để xe làm nhà kho;
9.9.1.10 Không được làm vệ sinh, lau chùi, sửa chữa hoặc rửa xe ô-tô trong Tầng hầm để xe hoặc trong bất kỳ phần nào của Tòa Nhà;
9.9.1.11 Phải tuân theo các hướng dẫn của Chủ Đầu Tư và các nhân viên trong việc sử dụng Tầng hầm để xe;
9.9.1.12 Phải tuân thủ các quy định và thông báo về giao thông được chỉ dẫn trong Tầng hầm để xe để điều tiết lưu lượng xe và hướng dẫn giao thông;
9.9.1.13 Không để xe hoặc lên xuống đón khách tại đoạn dốc hoặc lối ra vào Tầng hầm để xe;
9.9.1.14 Phải giữ vệ sinh sạch sẽ và không được xả rác trong Tầng hầm để xe;
9.9.1.15 Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc cho thuê Căn Hộ, Chủ Sở Hữu Căn Hộ phải trả lại Thẻ để xe;
9.9.1.16 Phải bồi hoàn hoặc yêu cầu bên có liên quan bồi hoàn cho Chủ Đầu Tư mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc: (i) Chủ Đầu Tư phải di dời khỏi hoặc giữ lại Tầng hầm để xe bất cứ tài sản hoặc xe nào, và/hoặc (ii) bất cứ khiếu nại nào mà Chủ Đầu Tư có thể phải chịu hoặc gánh chịu theo khiếu nại hay kiện cáo của bất kỳ người nào đòi quyền lợi liên quan đến xe hoặc tài sản để trong Tầng hầm để xe;
9.9.1.17 Thanh toán cho Chủ Đầu Tư bất cứ chi phí nào mà Chủ Đầu Tư phải chịu khi thực thi quyền di dời xe hoặc tài sản khỏi khu vực để xe như là nợ thanh lý phải trả khi được yêu cầu kể cả phần chênh lệch cao hơn của chi phí đó so với khoản tiền nhận được do bán xe hoặc tài sản đó;
9.9.1.18 Không được cho mượn, chuyển nhượng hoặc cho thuê lại chỗ để xe trong Tầng hầm để xe;
9.9.1.19 Tuân thủ kịp thời các chỉ dẫn hợp lý liên quan đến việc để xe trong Tầng hầm để xe hoặc việc phân bổ chỗ để xe mà Chủ Đầu Tư hoặc người được Chủ Đầu Tư chỉ định hoặc ủy quyền thực hiện nhằm quản lý Tầng hầm để xe hoặc các khu vực liên quan đến Tầng hầm để xe;
9.9.1.20 Chủ Đầu Tư tại từng thời điểm có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các quy định để xe này, và trong trường hợp này sẽ thông báo cho các Chủ Sở Hữu Căn Hộ hoặc Người Cư Ngụ Khác bằng văn bản về sự thay đổi đó;
9.9.1.21 Nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ Đầu Tư thì không được thực hiện bất kỳ hành vi nào trong Tầng hầm để xe hoặc Tòa Nhà mà có thể:
a) làm tăng phí bảo hiểm đối với Tầng hầm để xe và tài sản trong đó;
b) làm vô hiệu hoặc khiến cho các điều khoản bảo hiểm bị mất hiệu lực hoặc không còn hiệu lực liên quan đến Tầng hầm để xe hoặc bất cứ tài sản nào trong đó; hoặc trái pháp luật hoặc các yêu cầu của công ty bảo hiểm của Chủ Đầu Tư về hỏa hoạn hoặc an toàn hỏa hoạn hoặc phòng cháy chữa cháy hoặc trái với bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào liên quan đến Tầng hầm để xe cũng như các tài sản trong đó; c) Chủ Sở Hữu Căn Hộ hoặc Người Cư Ngụ Khác sẽ thanh toán cho Chủ Đầu Tư các chi phí bảo hiểm cộng thêm đối với Tầng hầm để xe và các tài sản trong đó liên quan đến việc phòng ngừa các rủi ro phát sinh thêm do việc chiếm giữ và sử dụng Tầng hầm để xe của họ gây ra.
9.9.2 Nơi để xe (xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh) và Phí gửi xe
9.9.2.1 Khu vực để xe cho xe đạp, xe máy, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác sẽ được Chủ Đầu Tư phân chia sau khi Dự Án hoàn thành, bảo đảm mỗi Căn Hộ tùy theo diện tích được để ít nhất 02-03 xe máy, không tính số lượng xe đạp, xe cho người tàn tật và việc trả phí theo mức do Công ty Quản Lý quy định nhưng không quá mức quy định của địa phương.
9.9.2.2 Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác có nghĩa vụ tuân thủ các quy định chung trong khu vực để xe theo quy định tại Điều 9.9.1 nêu trên.
9.10. Trách nhiệm chung của tất cả Chủ Sở Hữu Chung Cư và Người Cư Ngụ Khác
9.10.1 Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đúng các hướng dẫn, và yêu cầu mà Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý đưa ra có liên quan đến:
(i) Việc tuân thủ và thực hiện Nội Quy này; và
(ii) Việc quản lý, điều hành và sử dụng Tòa Nhà, các Căn Hộ, Các Công Trình Tiện Ích Chung và mọi vấn đề có liên quan.
9.10.2 Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đúng mọi nghĩa vụ của mình theo Nội Quy này và trong trường hợp có vi phạm thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật Việt Nam về các tổn thất và thiệt hại xảy ra cho các Căn Hộ khác và/hoặc Chủ Đầu Tư;
9.10.3 Tuân thủ và áp dụng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định riêng của Công Ty Quản Lý. Cam kết phối hợp chặt chẽ cùng với Công Ty Quản Lý để thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy định kỳ hàng năm của Tòa Nhà.
9.10.4 Thực hiện tốt các chính sách, chuẩn mực về gia đình và nếp sống văn hóa do chính quyền địa phương đưa ra. Thiết lập và duy trì, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp và sống hòa đồng với Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác của các Căn Hộ khác. Khi có vấn đề phát sinh, bất đồng, hay không hài lòng, nên trực tiếp trao đổi với nhau một cách thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và hợp lý, tránh to tiếng, cãi nhau, đánh nhau làm ảnh hưởng đến Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác của các Căn Hộ khác;
9.10.5 Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam như đăng ký tạm trú, tạm vắng, trật tự an ninh v.v…;
9.10.6 Phải thông báo ngay cho Công Ty Quản Lý về bất kỳ vi phạm nào đối với Nội Quy của bất kỳ Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác hay bất kỳ hành vi nào có ảnh hưởng nghiêm trọng hay gây hư hỏng, thiệt hại cho các Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Người Cư Ngụ Khác và Các Công Trình Tiện Ích Chung hoặc hành vi có ảnh hưởng đến sự an toàn, an ninh trật tự chung, sức khỏe, vệ sinh môi trường của các Căn Hộ trong Tòa Nhà mà mình biết hay phát hiện được.
9.10.7 Cung cấp một chìa khóa, mã số, thẻ từ.. dự phòng cho Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Chìa khóa này sẽ được đựng trong phong bì dán kín và được niêm phong có xác nhận của Chủ Sở Hữu Căn Hộ, đồng thời được lưu giữ tại két an toàn tại Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý. Chìa khóa này sẽ chỉ được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ cháy, nổ, vỡ nước, ngập lụt có thể gây nguy hại đối với Căn Hộ nói riêng và Tòa Nhà nói chung. Ngay trước khi mở niêm phong, Ban Quản Trị/ Công Ty Quản Lý sẽ liên hệ với Chủ Sở Hữu Căn Hộ theo số điện thoại đã được đăng ký trước và chìa khóa sẽ được niêm phong lại ngay sau đó với sự chứng kiến và xác nhận của Chủ Sở Hữu Căn Hộ.
Trong trường hợp có thay đổi, Chủ Sở Hữu Căn Hộ có trách nhiệm phải thông báo và gửi ngay chìa khóa, mã số, thẻ từ thay thế.. cho Ban Quản Trị/ Công Ty Quản Lý để cập nhật.
9.10.8 Đăng ký với Ban Quản Trị/ Công Ty Quản Lý ít nhất một số điện thoại (di động hoặc cố định) để Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý liên hệ trong trường hợp cần thiết. Số điện thoại này phải là số điện thoại giữ liên lạc thường xuyên và trong trường hợp có thay đổi, Chủ Sở Hữu Căn Hộ có trách nhiệm phải thông báo ngay cho Ban Quản Trị/ Công Ty Quản Lý để cập nhật.
9.10.9 Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những hư hại, tai nạn hay mất mát gây ra cho nhân viên, khách hàng, khách mời hay bất kỳ bên thứ ba nào khác; tự chịu trách nhiệm quản lý tài sản và đồ dùng cá nhân của mình trong Căn Hộ.
9.10.10 Tự trang trải các chi phí về thiết kế và bày trí Căn Hộ và chi phí lắp đặt thêm hệ thống kỹ thuật (điện, điều hòa không khí, vệ sinh...) hay các vật liệu bên trong Căn Hộ sau khi được Ban Quản Trị/Công Ty Quản Lý phê duyệt bằng văn bản.
9.10.11 Nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ pháp luật Việt Nam.
9.10.12 Có trách nhiệm phối kết hợp chặt chẽ cùng với Chủ Đầu Tư hoặc đại diện của Chủ Đầu Tư, Ban Quản Trị, Công Ty Quản Lý trong các hoạt động vì mục đích chung cho Tòa Nhà và Khu Căn Hộ Royal City, các hoạt động mang tính xã hội không phục vụ mục đích kinh doanh thu lợi, các hoạt động do chính quyền địa phương hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền phát động và yêu cầu, các chiến dịch ngăn chặn, phòng ngừa, các cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy... mà Chủ Sở Hữu Căn Hộ cũng như Người Cư Ngụ Khác có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia, thực hiện.
9.11. Điều khoản thi hành
9.11.1 Giải Quyết Tranh Chấp
a) Các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trong Khu Căn Hộ do toà án có thẩm quyền giải quyết.
b) Các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Các Công Trình Tiện Ích Chung, quản lý sử dụng, vận hành, khai thác, cải tạo, sửa chữa trong Khu Căn Hộ được giải quyết bằng phương thức hoà giải, thương lượng. Ban Quản Trị có trách nhiệm làm trung gian hoà giải giữa các bên tranh chấp. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng con đường hoà giải, thương lượng thì các bên có quyền khởi kiện ra toà án có thẩm quyền.
9.11.2 Chủ Đầu Tư, Ban Quản Trị và Công Ty Quản Lý có trách nhiệm phổ biến Nội Quy này tại các vị trí thuận lợi để Các Chủ Sở Hữu/Người Cư Ngụ Khác biết và nghiêm chỉnh chấp hành. 9.11.3 Trong quá trình thực hiện Nội Quy này, nếu có những kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung Nội Quy, các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Công Ty Quản Lý và/hoặc Ban Quản Trị để trình Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ quyết định.
------- * -------


PHỤ LỤC 1
DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ PHÍ QUẢN LÝ HÀNG THÁNG
1. Dịch Vụ Quản Lý bao gồm:
a. Dịch vụ quản lý chung cho Tòa Nhà và Các Công Trình Tiện Ích Chung, bao gồm cả việc xử lý các vi phạm Nội Quy;
b. Dịch vụ vận hành Tòa Nhà và các Các Công Trình Tiện Ích Chung, bao gồm cả Các Công Trình Tiện Ích Chung nằm trong Căn Hộ (trừ hoạt động Bảo Trì Các Công Trình Tiện Ích Chung quy định tại Nội Quy này);
c. Các dịch vụ an ninh (24 giờ) cho Tòa Nhà, cho Các Công Trình Tiện Ích Chung và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc không tuân theo quy định và đe dọa đến an ninh;
d. Dọn dẹp và làm sạch Các Công Trình Tiện Ích Chung, thu gom và xử lý rác và đảm bảo cảnh quan của Tòa Nhà, Căn Hộ và của Các Công Trình Tiện Ích Chung;
e. Duy trì, kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy;
f. Đọc chỉ số tiêu thụ điện, nước; thu tiền và trả tiền điện, nước và các chi phí sinh hoạt khác thay mặt cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ.
2. Phí Quản Lý Hàng Tháng
Phí Quản lý Hàng tháng tạm tính sẽ tương đương với 10.000 VNĐ/m2 (chưa bao gồm thuế GTGT) (Mười nghìn đồng cho mỗi một mét vuông Căn Hộ) cho năm hoạt động đầu tiên bao gồm những chi phí sau:
a. Chi phí điện, nước tại Các Công Trình Tiện Ích Chung;
b. Phí cho các dịch vụ như đã đề cập ở Mục 1 kể trên;
c. Các chi phí thanh toán lương và phí quản lý hành chính của Ban Quản Trị;
d. Phí an ninh như đã đề cập ở trên;
e. Bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho Các Công Trình Tiện Ích Chung (không tính bảo hiểm dành cho người hoặc tài sản trong phạm vi Khu vực Sở Hữu Riêng của Căn Hộ);
f. Phí dịch vụ cho việc dọn dẹp, làm sạch, thu gom và xử lý rác cũng như đảm bảo cảnh quan như đã đề cập ở trên;
g. Chi phí cho dịch vụ phòng cháy chữa cháy như đã quy định ở trên;
h. Chi phí cho dịch vụ kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện, nước, thu và thanh toán tiền điện, nước, và các sinh hoạt phí khác như đã đề cập ở trên;
i. Phí kiểm toán và phí quản lý hành chính;
j. Phí nhà thầu đối với Các Công Trình Tiện Ích Chung;
k. Chi phí kiểm soát côn trùng và các động vật gây hại (chuột, bọ, dán, mối..)
l. Chi phí bảo dưỡng các hệ thống dịch vụ kỹ thuật của Tòa Nhà như thang máy, điều hòa không khí
m. Chi phí tư vấn thiết kế, kỹ thuật, quản lý hành chính.
3. Phí Quản Lý Hàng Tháng có thể tăng sau khi được Ban Quản Trị thông qua, với điều kiện Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ đã ủy quyền hoặc giao việc xem xét. Công ty Quản lý có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản trước 1 tháng cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ. Thông báo này phải giải thích lý do tăng tiền phí. Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác có nghĩa vụ chấp nhận nội dung thông báo trên cơ sở chung cuộc và ràng buộc. Nếu Chủ Sở Hữu Căn Hộ không thanh toán cho Ban Quản Trị một cách đầy đủ và đúng hạn thì Chủ Sở Hữu Căn Hộ phải thanh toán thêm cho Ban Quản Trị tiền lãi quá hạn như quy định tại Nội Quy này.


PHỤ LỤC 2
BẢN CAM KẾT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN, NỘI QUY
VÀ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
Tôi là:
Giấy CMND số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Tôi đồng ý ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ số____/HĐMB/2010, ngày ____tháng ____ năm 2010 để sở hữu Căn Hộ số ____, Tầng _____Trong Tòa Nhà số R1 thuộc Dự án Tổ hợp Khách sạn, Văn phòng, TTTM, Căn hộ Royal City tọa lạc tại địa chỉ 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tôi đã đọc và đã hiểu đồng thời đồng ý và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định tại Hợp đồng Mua Bán Căn Hộ, Nội Quy và Phụ Lục cùng các tài liệu đính kèm Hà Nội, ngày ____ tháng ____ năm 20…
Họ và tên

Comments