Nội quy intracom 1 trung văn

Tổng quan dự án intracom 1 trung văn : http://www.chungculevanluong.com/chung-cu-intracom-trung-van

NỘI QUY CHUNG

KHU CHUNG CƯ INTRACOM 1 1

Nội quy chung của Khu Chung cư INTRACOM 1 (gọi tắt là “Nội quy chung”), là một phần không thể tách rời của Hợp đồng Bán Căn hộ, bao gồm những Quy định trong Phụ lục sau đây:
I.MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
1. MỤC TIÊU

Nội quy chung này được lập trên cơ sở vì lợi ích chung cho toàn bộ cư dân sống trong khu Chung cư INTRACOM với mục tiêu:
- Củng cố việc bảo vệ quyền lợi cho Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác;
- Cải thiện chất lượng cuộc sống của Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác;
- Duy trì và đảm bảo trật tự và an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn sức khỏe và chất lượng của Khu Chung cư INTRACOM 1, Tài sản chung, Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác;
- Nâng cao giá trị Căn hộ và khu Chung cư INTRACOM;
- Tùy theo đòi hỏi thực tế, Nội quy chung này có thể được sửa đổi, điều chỉnh theo thời gian bởi Ban Quản trị của khu Chung cư INTRACOM.
2. THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG
Nội quy chung của Khu Chung cư INTRACOM 1 sẽ được áp dụng sau khi bên Bán bàn giao nhà cho bên Mua.
3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Nội quy chung sẽ được áp dụng và ràng buộc đối với tất cả các Chủ sở hữu Căn hộ, bao gồm cả những người được giao, những người nhận chuyển nhượng của họ (mỗi Chủ sở hữu Căn hộ bao gồm cả Chủ sở hữu căn hộ với tư cách cá nhân và Chủ sở hữu căn hộ với tư cách tập thể). Bất kỳ người kế thừa, người được giao, người nhận chuyển nhượng nào của Chủ sở hữu Căn hộ mà chưa ký thỏa thuận chuyển nhượng đều phải chịu ràng buộc với Nội quy chung này bởi vì sẽ trở thành một Chủ sở hữu Căn hộ. Ý định của các Chủ sở hữu Căn hộ là Nội quy chung này chính là các nghĩa vụ kèm theo quyền sở hữu Căn hộ và không một Chủ sở hữu Căn hộ nào được quyền cho rằng họ không bị ràng buộc bởi Nội quy chung này chỉ vì họ đã không ký một thỏa thuận ràng buộc nào đó, Ban Quản trị sẽ đưa vụ việc ra tòa án giải quyết và nếu quyết định của tòa án trái với ban Quản trị thì Ban Quản trị sẽ ngừng cấp tất cả các dịch vụ đối với Chủ sở hữu Căn hộ đã cho rằng họ không bị ràng buộc bởi Nội quy chung này và ngoài ra sẽ tiến hành tất cả các biện pháp mà được cho là thích đáng nhằm chống lại người đó.
Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác, trong tất cả các trường hợp không có ngoại lệ, sẽ nghiêm túc tuân thủ và thực hiện tất cả các Điều khoản và các Phụ lục của Nội quy chung này. Chủ sở hữu Căn hộ có các nghĩa vụ sau đây và phải đảm bảo rằng:
i. Những người sử dụng khác phải được biết về Nội quy chung và trong tất cả các trường hợp, không có ngoại lệ, họ phải nghiêm túc tuân thủ và thực hiện tất cả các Điều khoản và Phụ lục của Nội quy chung này;
ii. Những người sử dụng phải ký Mẫu cam kết khi có yêu cầu của Ban Quản trị;
iii. Chủ sở hữu Căn hộ phải tự mình hành động một cách kịp thời để khắc phục các vi phạm đối với Nội quy chung thay cho những người sử dụng khác mà họ chịu trách nhiệm, dù có được hay không được thông báo về vi phạm từ Ban Quản trị.

II. CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Nội quy chung này, tất cả các từ và cụm từ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
1. Công ty: là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông.
2. Khu Chung cư INTRACOM 1: Là Khu nhà ở cao tầng (Lô 3) thuộc dự án Khu Văn phòng, dịch vụ và nhà ở bán tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông làm Chủ đầu tư
3. Sở hữu chung: nghĩa là phần diện tích sàn còn lại của Khu Chung cư INTRACOM 1 ngoài phần diện tích sở hữu riêng được quy định tại Mục 1.8 Điều 1 của Hợp đồng, bao gồm không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư, gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các Căn hộ, sàn, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, (nằm tại vị trí được quy định trong khuôn viên của Khu Chung cư INTRACOM 1 hệ thống cấp điện, nước ga, thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc sở hữu riêng của Căn hộ nào;
4. Hội nghị nhà Chung cư: là một Hội nghị nhà Chung cư mà phải có mặt ít nhất là năm mươi phần trăm (50%) các Chủ sở hữu Căn hộ hoặc các đại diện được ủy quyền của Chủ sở hữu Căn hộ để bầu ra các thành viên của Ban Quản trị và quyết định trách nhiệm của mỗi thành viên, đồng thời để thông qua Nội quy chung hoặc bất kỳ sửa đổi đối với Nội quy chung. Đại diện cho mỗi Căn hộ sẽ có (một) phiếu biểu quyết trong cuộc họp;
5. Sự kiện bất khả kháng: là một trong các sự kiện sau đây: do luật pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền ngăn cấm toàn quốc (có hoặc không có tuyên bố), thù địch, khủng bố, mất trật tự công cộng, đình công tẩy chay, trừng phạt, cấm vận, phương tiện giao thông vận tải và các tiện ích khác bị tê liệt hoặc bị gián đoạn, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão, sóng thần hoặc các thiên tai khác vượt quá khả năng kiểm soát thông thường của con người;
6. Nội quy chung: là nội quy chung của Khu Chung cư INTRACOM 1 được phê duyệt bởi Hội nghị nhà Chung cư; Tuy nhiên, Nội quy chung có thể được Công ty chỉnh sửa bất kỳ lúc nào trước khi hội nghị nhà Chung cư lần thứ nhất được tiến hành bằng một thông báo bằng văn bản gửi cho các Chủ sở hữu căn hộ hoặc những người sử dụng khác;
7. Ban Quản trị: Là Ban Quản trị được thành lập để quản lý và điều hành Khu Chung cư INTRACOM 1 và là ban đại diện được chỉ định bởi các Chủ sở hữu Căn hộ và Công ty theo Điều 4.2, Ban này được trao quyền trọn Công ty Quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty này. Ban quản trị sẽ được thành lập trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày các căn hộ được bàn giao chính thức & Khu Chung cư INTRACOM 1 được đưa vào sử dụng. Công ty sẽ thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản trị cho tới khi Ban Quản trị được thành lập.
8. Công ty Quản lý: là một tổ chức quản lý chuyên nghiệp được lựa chọn bởi Công ty điều hành, duy trì và quản lý Khu Chung cư INTRACOM 1. Ban quản trị sẽ phê duyệt Công ty Quản lý do Công ty lựa chọn.
9. Các dịch vụ quản lý: Là các dịch vụ quản lý được Công ty quy định tại từng thời điểm;
10. Phí quản lý hàng tháng: là khoản chi phí hàng tháng được quyết định bởi Ban Quản trị; tuy nhiên, trước khi thành lập Ban Quản trị, khoản phí quản lý hàng tháng sẽ được quyết định bởi Công ty ba (03) tháng trước ngày bàn giao Căn hộ bởi lúc đó Công ty được coi là thích hợp để vận hành và quản lý Khu Chung cư INTRACOM 1;
11. Người sử dụng khác: là bất kỳ người ngoài nào ngoài chủ sở hữu căn hộ, sống hoặc sử dụng Căn hộ ngắn hạn hoặc dài hạn dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn; - Thành viên gia đình hoặc người giúp việc (nếu có) của Chủ sở hữu căn hộ;
- Khách/ khách mời của Chủ sở hữu căn hộ/ Bên thuê/bên thuê lại bao gồm nhà thầu;
- Bên thuê căn hộ và/hoặc bên thuê lại căn hộ;
- Bất kỳ người nào được chủ sở hữu căn hộ cho vào hoặc sống hoặc ở lại sử dụng căn hộ dưới bất kỳ hình thức nào, dài hạn hoặc ngắn hạn;
- “Quỹ khấu hao”: là một khoản tiền để dành được chủ sở hữu căn hộ tích lũy hàng tháng hoặc thời hạn đóng góp khác do Ban Quản trị quyết định nhằm mục đích trả nợ hoặc thay thế hoặc sửa chữa các hạng mục Công trình cơ bản;
12. Thời hạn bảo hành: Là thời gian bảo hành cho Căn hộ theo Nội quy chung;
Trừ khi do yêu cầu khác đi tùy theo ngữ cảnh hoặc của Nội quy chung này:
(I) Các tiêu đề hoặc các đầu mục chỉ dành cho việc tham chiếu được thuận tiện mà không nhằm diễn đạt hay giải thích nội dung của Nội quy chung này;
(J) Tất cả các tham chiếu tới các Điều khoản và Phụ lục nghĩa là tham chiếu tới các Điều khoản và Phụ lục trong Nội quy chung này;
(K) Các điều kiện số ít cũng bao gồm số nhiều và ngược lại. Các thông báo từ Ban Quản trị được xem là bao gồm các thông báo từ Công ty Quản lý chỉ định được thực hiện thay mặt cho Ban Quản trị; và các tham chiếu tới một người hoặc một bên thứ ba sẽ được hiểu như là tham chiếu tới một cá nhân hoặc một thể nhân được thành lập dưới bất kỳ hình thức nào cũng như các bên kế thừa hoặc những người thay thế sau đó.
ĐIỀU 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY VÀ CHỦ SỞ HỮU CĂN HỘ
1.1 Trách nhiệm của Công ty:
(i) Hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn và ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty Quản lý trước khi Ban Quản trị được thành lập theo Điều 4.8;
(ii) Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc đề cử một Công ty Quản lý tại hội nghị nhà Chung cư để được phê chuẩn theo Điều 4.8;
(iii) Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc thu kinh phí bảo trì Tài sản chung và quản lý kinh phí bảo trì đó theo quy định pháp luật về nhà ở có liên quan;
(iv) Chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc hướng dẫn sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị của khu căn hộ cho các Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác;
(v) Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc bàn giao bản vẽ thi công và hồ sơ có liên quan tới việc quản lý sử dụng Tài sản chung cho Ban Quản trị;
(vi) Hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc chỉ định 01 (một) thành viên của ban Quản trị theo Điều 4.2 và pháp luật Việt Nam.
1.2 Trách nhiệm của Chủ sở hữu Căn hộ:
a. Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo trì Căn hộ và khu vực chung và tuân thủ cũng như thực hiện Nội quy chung này;
b. Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc mua và duy trì bảo hiểm cần thiết cho việc đề phòng các nguy cơ, thiệt hại đối với Căn hộ, nội thất và bảo hiểm cần thiết cho các trách nhiệm dân sự;
c. Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với sự có mặt và các hoạt động của những người sử dụng khác trong Căn hộ của họ.Chủ sở hữu Căn hộ cũng sẽ bảo đảm rằng họ sẽ tuân thủ Nội quy chung. Chủ sở hữu Căn hộ sẽ thông báo với Công ty Quản lý về sự có mặt của những người sử dụng khác trong Căn hộ và sẽ thực hiện quy trình đăng ký cho Căn hộ tạm thời theo quy định của pháp luật Việt Nam;
d. Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bầu tại hội nghị nhà Chung cư hoặc thu xếp ủy quyền bầu và sẽ không khiếu nại Ban Quản trị hay Công ty quản lý về các hành động hay thiếu sót của bản thân (hay của người được ủy quyền) liên quan tới việc tuân thủ quy trình bỏ phiếu do Ban Quản trị quy định.
ĐIỀU 2. BAN QUẢN TRỊ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ
2.1 Trước khi thành lập Ban Quản trị, Công ty sẽ chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản trị. Trong vòng 12 (mười hai) tháng sau khi các Căn hộ được bàn giao chính thức để đưa vào sử dụng, Công ty sẽ chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà Chung cư để thành lập và bầu ra các thành viên Ban Quản trị. Mỗi chủ sở hữu Căn hộ sẽ có 01 (một) phiếu bầu. Trong vòng 15 (mười năm) ngày kể từ ngày thành lập Ban Quản trị, Ban Quản trị sẽ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a. Sửa đổi Nội quy chung để đảm bảo sự thích hợp với tình hình thực tế và đệ trình tại hội nghị nhà Chung cư để xem xét và thông qua;
b. Lựa chọn và ký các hợp đồng với Công ty Quản lý; hủy các hợp đồng trong trường hợp Công ty đó không làm đúng những gì mà họ đã cam kết; giám sát các hoạt động của Công ty Quản lý theo các nội dung của hợp đồng đã ký;
c. Tập hợp và tổng kết các ý kiến, kiến nghị của các Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác liên quan tới quản lý và sử dụng Khu Chung cư INTRACOM 1 và các dịch vụ quản lý, làm việc với các cá nhân và cơ quan chức năng để xem xét và giải quyết;
d. Thanh tra và giám sát việc sử dụng, bảo hành và bảo trì Khu Chung cư INTRACOM 1 theo luật pháp Việt Nam
e. Phối hợp với các cơ quan hành chính địa phương, các cơ quan đoàn thể trong việc xây dựng lối sống văn minh, duy trì an ninh và trật tự xã hội trong Khu Chung cư INTRACOM 1.
f. Hỗ trợ bên bán trong việc thu các khoản phải trả của các Chủ sở hữu Căn hộ và / hoặc những người sử dụng khác cũng như các khoản chi phí cho viêc sử dụng Tài sản chung
g. Thanh toán các khoản chi phí cho Công ty quản lý theo các hợp đồng đã ký và trả các khoản phụ cấp trách nhiệm cho các thanh viên Ban Quản trị và các chi phí khác theo quy định của Hội nghị nhà Chung cư.
h. Thực hiện các nhiệm vụ do hội nghị nhà Chung cư giao.
2.2. Ban Quản trị bao gồm 09 (chín) người, trong đó 08 (tám) người là do các Chủ sở hữu bầu ra đại diện trong số các Chủ sở hữu Căn hộ hoặc đại diện pháp lý của họ (những người này sau đây gọi tắt là “Thành viên”), và 01 (một) người trong số đó, theo yêu cầu của pháp luật, là một đại diện của Công ty (sau đây gọi tắt là “thành viên Công ty”); với điều kiện rằng (i) nếu có ít hơn 08 (tám) Chủ sở hữu Căn hộ mong muốn được đề cử vào Ban Quản trị được cho là đã hoạt động tốt và đi vào nề nếp và việc rút đại diện đó phải được hội nghị nhà Chung cư và Ủy ban Huyện Từ Liêm chấp thuận, thì quy mô của Ban Quản trị sẽ tự động điều chỉnh. Nếu một Chủ sở hữu Căn hộ là một pháp nhân chứ không phải là một cá nhân, thì Chủ sở hữu Căn hộ đó sẽ cử 01 (một) người làm đại diện cho họ. Người đại diện cho quyền lợi của Căn hộ này sẽ được xem là đủ điều kiện để có thể bầu chọn vào Ban Quản trị.
2.3. Mỗi Chủ sở hữu Căn hộ sẽ được quyền đề cử bản thân họ hoặc Chủ sở hữu Căn hộ khác hoặc người đại diện của họ làm thành viên. Việc đề cử phải được gửi cho Ban Quản trị ít nhất là 30 (ba mươi) ngày trước hội nghị nhà Chung cư, tại đó các thành viên này sẽ được bầu chọn. Tại mỗi hội nghị nhà Chung cư, mỗi Chủ sở hữu Căn hộ sẽ có số phiếu tương đương với số thành viên sẽ được bầu (nhưng không bao gồm Thành viên Công ty), nhưng không được sử dụng nhiều hơn một (một) phiếu bầu cho bất cứ một ứng cử viên nào. Mỗi thành viên sẽ được chọn bởi đa số phiếu bầu tại hội nghị nhà Chung cư và mỗi thành viên được chọn sẽ làm việc cho tới khi người kế nhiệm được bầu và đủ tiêu chuẩn, hoặc cho tới khi thành viên đó bị chết, từ chức, hoặc bị bãi nhiệm.
2.4. Mỗi thành viên được chọn sẽ có nhiệm kỳ là (03) ba năm.
2.5. Tại hội nghị nhà Chung cư, bất kỳ thành viên nào (không bao gồm thành viên Công ty, là người bị bãi nhiệm), Công ty sẽ có toàn quyền lưạ chọn người thay thế vị trí khuyết đó có thể bị bãi nhiệm dù có hay không có đa số phiếu bầu của các Chủ sở hữu, và một người kế nhiệm có thể được bầu vào vị trí khuyết thiếu đó. Trừ trường hợp đã nêu ở trên, các vị trí khuyết thiếu trong Ban Quản trị sẽ được bổ sung bằng việc bỏ phiếu đa số giữa các thành viên hiện có tại một cuộc họp đặc biệt của Ban Quản trị được tổ chức kịp thời sau khi có bất kỳ vị trí nào bị khuyết, cho dù các thành viên tại cuộc họp có thể có ít hơn số đại biểu cần thiết theo quy định. Người được bầu chọn sẽ là thành viên bị thay thế, cho tới khi một người kế nhiệm được bầu tại hội nghị nhà Chung cư tiếp theo.
2.6. Cuộc họp đầu tiên của Ban Quản trị sẽ được tổ chức trong vòng 10 (mười) ngày sau hội nghị nhà Chung cư đầu tiên. Sau đó, các cuộc họp định kỳ của Ban Quản trị có thể được tổ chức tại thời điểm và địa điểm do đa số thành viên quyết định, nhưng ít nhất 02 (hai) cuộc họp sẽ được tổ chức mỗi năm. Một thông báo trước mười (mười) ngày về cuộc họp sẽ được gửi cho mỗi thành viên bằng thư hoặc qua fax. Các cuộc họp đặc biệt của Ban Quản trị có thể được triệu tập bởi một người do Ban Quản trị lựa chọn và thông báo trước 03 (ba) ngày cho mỗi thành viên, bằng thư hoặc qua fax, trong thông báo ghi rõ thời gian, địa điểm và mục đích cuộc họp.
2.7. Tại tất cả các cuộc họp của Ban Quản trị, đa số thành viên sẽ tạo thành số đại biểu cần thiết để thực hiện các công việc. Nếu tại bất kỳ cuộc họp nào của Ban Quản trị mà có số lượng tham dự ít hơn số đại biểu cần thiết theo quy định, thì cuộc họp sẽ được hoãn lại cho tới khi có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định. Tại bất kỳ cuộc họp bị hoãn nào mà sau đó có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định, bất kỳ công việc nào cần phải được tiến hành ngay từ khi triệu tập cuộc họp ban đầu, sẽ được thực hiện mà không cần phải thông báo thêm. Các phiếu bầu của đa số các thành viên đối với bất kỳ vấn đề gì, mà tại cuộc họp đó số đại biểu cần thiết tham gia, thì sẽ trở thành quyết định của ban Quản trị. 2.8. Công ty quản lý là một tổ chức quản lý chuyên nghiệp được lựa chọn bởi Công ty để điều hành, duy trì và quản lý Khu Chung cư INTRACOM 1. Ban Quản trị sẽ phê duyệt Công ty Quản lý do Công ty lựa chọn. Công ty quản lý sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đã ký với Công ty hoặc với Ban Quản trị, bao gồm:
a. Quản lý vận hành chung Khu Chung cư INTRACOM 1, các Căn hộ, Tài sản chung.
b. Thay mặt công ty và ban Quản trị tiến hành thảo luận với Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác về bất kỳ vấn đề gì liên quan tới Khu Chung cư INTRACOM 1, Căn hộ, Tài sản chung, và thực hiện Nội quy chung;
c. Thông báo, giúp đỡ và hướng dẫn Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác về tất cả các vấn đề liên quan tới việc thi hành và tuân thủ Nội quy chung.
d. Nhận và giao tất cả các thông báo, đề nghị, khiếu nại của chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác có liên quan tới căn hộ thuộc Khu Chung cư INTRACOM 1, Tài sản chung việc thực thi Nội quy chung;
e. Giám sát và kiểm soát:
f. Việc tuân thủ và thực hiện Nội quy chung của Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác;
g. Giám sát tất cả các hoạt động sửa chữa, thay thế trong các căn hộ;
h. Giải quyết việc vi phạm Nội quy chung;
i. Việc bảo hành cho Căn hộ, cung cấp dịch vụ quản lý;
j. Thu phí quản lý hàng tháng; thay mặt nhà cung cấp thu tiền điện, tiền nước, các chi phí sinh hoạt khác và các khoản đóng góp theo nội quy chung này;

ĐIỀU 3. BẢO HÀNH
3.1. Phạm vi bảo hành
Thời gian bảo hành sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam và hợp đồng bán Căn hộ tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu Khu Chung cư INTRACOM 1với nhà thầu xây dựng. Trong thời gian bảo hành, Công ty sẽ bằng chi phí của riêng mình, có các nghĩa vụ tiến hành các công việc bảo hành cho căn hộ đối với hư hại về cấu trúc (bao gồm nền xi măng, xà nhà, cột trụ và móng nhà); bề mặt tường bên ngoài (bao gồm các vật liệu gắn trên tường); thanh toán vật liệu cho sàn và tường; thiết bị vệ sinh; trong thiết bị nhà bếp; các máy điều hòa; các hộp điện trở và cầu giao tổng; hệ thống điện ngầm trong tường; cấp nước; ở Khu Chung cư INTRACOM 1 xử lý chất thải, xử lý nước và hệ thống thoát nước ngoại trừ các trường hợp sau: a. Hư hại nêu trên là hao mòn, rách và khấu hao thông thường;
b. Hư hại nêu trên là do lỗi của Chủ sở hữu Căn hộ hoặc những người sử dụng khác hoặc bên thứ ba;
c. Hư hại nêu trên là do sự kiện bất khả kháng.
Công ty có thể tự triển khai việc bảo hành hoặc thuê một hoặc một số Đơn vị chuyên nghiệp để tiến hành bảo hành cho Căn hộ theo nội quy chung.
3.2 Tiến hành việc bảo hành:
Khi có bất kỳ hư hại nào đối với căn hộ (bao gồm cả hư hại đối với tài sản chung mà thuộc nghĩa vụ bảo hành của Công ty trong thời hạn bảo hành đã nêu tại Điều 3.1 ở trên. a. Chủ sở hữu căn hộ hoặc những người sử dụng khác sẽ thông báo cho công ty quản lý ngay lập tức và dùng mọi nỗ lực, thực hiện tất cả các biện pháp mà bên thứ ba có thể khách quan thấy là cần thiết và hợp lý để giảm thiểu thiệt hại. Trong trường hợp thiệt hại do hành động hoặc gây ra bởi chủ sở hữu căn hộ hoặc những người sử dụng khác đó phải chịu, toàn bộ hoặc một phần, tất cả những chi phí thanh toán cho việc sửa chữa, thay thế và khắc phục những thiệt hại và mất mát;
b. Công ty tùy theo thiệt hại xảy ra, sẽ tự quyết định là sửa chữa hạng mục thiệt hại đó hoặc thay thế bằng hạng mục có cùng chất lượng;
c. Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Quản lý và nhân viên của Công ty hoặc các Công ty chuyên môn vào Căn hộ và cho phép họ mang máy móc, thiết bị cần thiết để làm các công việc bảo hành nêu trên đối với Căn hộ. Trong suốt thời gian tiến hành các công việc bảo hành, Công ty Quản lý và nhân viên của Công ty hoặc Công ty Quản lý phải giảm thiểu bất kỳ sự bất tiện nào có thể gây ra đối với Chủ sở hữu Căn hộ hoặc những người khác và đối với các tài sản của họ trong Căn hộ trừ khi các hư hại đó là hoàn toàn cần thiết để hoàn thành công việc bảo hành. Thêm nữa, hư hại đó phải được chỉnh sửa lại bằng chi phí của công ty trừ trường hợp có vi phạm của Chủ sở hữu Căn hộ hay những người sử dụng khác.
d. Tất cả các hư hại của Căn hộ, (bao gồm các hư hại của Tài sản chung mà không thuộc nghĩa vụ bảo hành của Công ty như đã nêu ở Điều 3 thì sẽ được giải quyết theo các quy định tương ứng của nội dung.
ĐIỀU 4. DỊCH VỤ, CÁC KHOẢN THÙ LAO VÀ PHÍ
4.1 Dịch vụ quản lý
4.1.1. Các dịch vụ quản lý được cung cấp cho Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác được Ban Quản trị (hoặc Công ty trước khi Ban Quản trị được thành lập) quy định hay điều chỉnh bằng văn bản thông báo trước cho Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác. Ban Quản trị sẽ thuê một Công ty Quản lý để tiến hành các dịch vụ Quản lý. 4.1.2. Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty quản lý và các Công ty chuyên môn do Ban Quản trị thuê được vào Căn hộ và cho phép họ mang theo máy móc, thiết bị cần thiết để thực hiện các dịch vụ Quản lý Căn hộ. Trong suốt thời gian tiến hành các dịch vụ Quản lý, Công ty Quản lý và các Công ty chuyên môn được Ban Quản trị thuê phải giảm thiểu bất kỳ sự bất tiện nào có thể gây ra cho Chủ sở hữu Căn hộ hoặc những người sử dung khác và đối với tài sản của họ ở Căn hộ trừ khi những thiệt hại đó là hoàn toàn cần thiết để hoàn thành các dịch vụ quản lý. Thiệt hại xảy ra trong thời gian bảo hành sẽ được hiệu chỉnh hoặc sửa lại bằng các chi phí của Công ty trừ trường hợp đó có vi phạm của Chủ sở hữu Căn hộ, của những người sử dụng khác.
4.2 Phí quản lý hàng tháng
Các khoản phí Quản lý hàng tháng sẽ được thu đối với Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác bắt đầu từ ngày bàn giao Căn hộ. Chủ sở hữu Căn hộ (và/hoặc những người sử dụng khác nếu được Chủ sở hữu Căn hộ thông báo bằng văn bản; những người sử dụng khác trả thay cho Chủ sở hữu Căn hộ) phải trả phí Quản lý hàng tháng theo tỷ lệ đối với diện tích của Căn hộ của họ.
4.2.1. Đơn vị quyết định và thu phí quản lý hàng tháng:
Trong thời gian chưa thành lập Ban Quản trị: Chủ đầu tư sẽ quyết định khoản phí Quản lý hàng tháng dựa theo mức phí quản lý chung tại các khu Chung cư có chất lượng tương đương nhưng không vượt quá mức phí trần theo quy định của luật pháp tại thời điểm bàn giao Căn hộ. Đồng thời gửi một thông báo bằng văn bản (“Thông báo”) tới Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác về khoản phí Quản lý hàng tháng đó 03 (ba) tháng trước ngày bàn giao căn hộ.
Khi Ban Quản trị được thành lập: Ban Quản trị sẽ quyết định và thu khoản phí Quản lý hàng tháng dựa theo mức phí quản lý hàng tháng.
4.2.2. Phí quản lý hàng tháng được trả bởi Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác phải được trả đủ và trả trước trong vòng 03 (ba) ngày đầu của mỗi tháng. Trong trường hợp có sự vi phạm, có thể:
a. Áp dụng lãi suất quá hạn đối với khoản tiền chậm trả với mức lãi suất cho vay cao nhất do ngân hàng VIETCOMBANK quy định tại thời điểm thanh toán cho thời gian nợ quá hạn;
b. Ngừng cung cấp điện, nước và dịch vụ bảo trì và Quản lý cho tới khi Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác thanh toán đầy đủ;
c. Thông báo tất cả Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác các chi tiết của những Chủ sở hữu Căn hộ vi phạm nghĩa vụ thanh toán (và/hoặc Nội quy chung) tại Khu Chung cư INTRACOM 1;
d. Dùng khoản đặt cọc nêu tại Điều 8.4 dưới đây, để thanh toán bất kỳ khoản nào bị quá hạn.
4.2.3. Phí quản lý hàng tháng có thể được Ban Quản trị điều chỉnh tùy theo các điều kiện kinh tế từng thời điểm, bằng một văn bản thông báo trước cho Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác.
4.2.4. Vào ngày bàn giao Căn hộ, Chủ sở hữu Căn hộ (và/hoặc những người sử dụng khác nếu có thông báo bằng văn bản của Chủ sở hữu căn hộ rằng những người sử dụng khác đó trả thay cho Chủ sở hữu Căn hộ) sẽ thanh toán một khoản tiền đặt trước cho việc sử dụng các dịch vụ Quản lý tương đương với 04 (bốn) tháng phí Quản lý hàng tháng, trong đó 03 (ba) tháng phí Quản lý hàng tháng được giữ để đảm bảo cho việc thi hành các nghĩa vụ của Chủ sở hữu Căn hộ theo Nội quy chung trong suốt thời hạn sở hữu Căn hộ (gọi là “Đặt cọc”). Chủ sở hữu Căn hộ phải bù đắp bất kỳ phần nào của khoản đặt cọc mà Ban Quản trị (hoặc Chru đầu tư trước khi thành lập Ban Quản trị) đã sử dụng theo quy định tại các Điều 4.2.2, 4.3.1 & 4.4 và thêm vào khoản đặt cọc nếu phí Quản lý hàng tháng được tăng lên theo Điều 4.2.3 ở trên. Phần còn lại một tháng trong số tiền đặt trước sẽ được dùng để thanh toán cho các dịch vụ quản lý của tháng đầu tiên.
4.2.5. Quỹ của phí Quản lý hàng tháng được trả bởi Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác sẽ được kiểm toán độc lập vào cuối mỗi năm dương lịch. Hàng năm, Ban Quản trị sẽ đặt ra ngân sách hàng năm cho phí Quản lý hàng tháng.
4.2.6. Nếu tổng số tiền nhận được do thanh toán phí Quản lý hàng tháng vào thời điểm cuối năm lịch vượt quá khoản ngân sách hàng năm cho năm lịch đó thì khoản tiền đó sẽ được chuyển vào quỹ khấu hao để dùng trong tương lai. Ngược lại, nếu có sự thiếu hụt đối với khoản tiền như đã nói so với khoản ngân sách hàng năm, theo thông báo bằng văn bản của Công ty Quản lý, các Chủ sở hữu Căn hộ (và/hoặc những người sử dụng khác nếu thanh toán thay cho Chủ sở hữu Căn hộ) sẽ chịu trách nhiệm thanh toán theo một tỷ lệ tương ứng cho khoản tăng thêm đó, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày thông báo.
4.3 Chi phí cho các dịch vụ và tiện ích khác
4.3.1. Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác phải thanh toán cho Công ty Quản lý các chi phí cho việc sử dụng tiện ích như nước, điện, phí điện thoại hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác (gọi là “Chi phí cho các Tiện ích và dịch vụ khác”) theo mức phí mà ban Quản trị ấn định. (Các) Mức phí ấn định này sẽ tương đương với mức phí tính bởi cơ quan hữu quan cung cấp các Tiện ích và dịch vụ khác (nếu có) sẽ tính trên mức tiêu thụ hàng tháng. Chi phí cho các Tiện ích và dịch vụ khác sẽ được Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác thanh toán đầy đủ và ứng trước trong vòng 03 (ba) ngày đầu của mỗi tháng. Trong trường hợp có vi phạm, Ban Quản trị có thể:
a. Áp dụng lãi suất quá hạn đối với khoản tiền chậm trả với mức lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán cho thời gian nợ quá hạn;
b. Ngừng cung cấp các Tiện ích và dịch vụ khác (nếu có) cho đến khi Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác thanh toán đầy đủ;
c. Thông báo tất cả chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác về các chi tiết của Chủ sở hữu Căn hộ mà vi phạm nghĩa vụ thanh toán (và/hoặc Nội quy chung) trong phạm vi khu Chung cư INTRACOM;
d. Dùng khoản đặt cọc nêu tại Điều 4.2.4 để thanh toán bất kỳ khoản nào bị quá hạn.
4.3.2. Trong trường hợp mà vì lợi ích chung của Khu Chung cư INTRACOM 1 và Căn hộ, mà cần thiết phải tiến hành những sửa chữa hoặc cải tạo lớn Tài sản chung, Công ty quản lý sẽ phân chia hợp lý khoản đóng góp để thực hiện các công việc đó cho các Chủ sở hữu Căn hộ vào Quỹ khấu hao và các Chủ sở hữu Căn hộ phải thực hiện đóng góp đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của Ban Quản trị.
4.4 Bãi đỗ xe và phí đỗ xe
A. Bãi đỗ xe cho khu căn hộ (“Khu vực đỗ xe”) được đặt trong tầng hầm hoặc xung quanh Khu Chung cư INTRACOM 1và dành cho Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác, trên cơ sở không ngoại lệ, ai dùng thì người đó trả, tùy thuộc vào yêu cầu thực tế và quyết định của Công ty đối với khu vực đỗ xe, những quy định sau đây phải được tuân thủ nghiêm ngặt: i. Chỉ những phương tiện có thẻ giữ xe cá nhân được cấp bởi Công ty (“Thẻ đỗ xe”), mới được tham gia vào khu vực đỗ xe của khu Căn hộ. Nếu không có thẻ đỗ xe được đặt rõ ràng phía đầu phương tiện, những phương tiện đó sẽ không được vào khu đỗ xe. Thẻ đỗ xe vẫn phải đặt rõ ràng trong khi đỗ xe.
ii. Khi vào hoặc ra khỏi khu vực đỗ xe của khu Căn hộ, xe phải giảm tốc độ và tuân thủ theo các chỉ dẫn;
iii. Nếu được sắp đặt chỗ đậu, xe phải đỗ đúng nơi mà được chỉ định. Nghiêm cấm để bất cứ vật dụng nào khác tại khu vực đỗ xe hoặc đậu xe bừa bãi hay đậu xe tại hoặc xung quanh khu vực Tài sản chung mà không được xác định là một điểm đỗ xe.
iv. Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác phải trả phí đậu xe cho công ty trong vòng 03 (ba) ngày đầu mỗi tháng
B. Phí đậu xe của Chủ sở hữu Căn hộ:
i. Nếu Chủ sở hữu Căn hộ đậu xe tại nơi để xe nằm tại vị trí được quy định trong khuôn viên của Khu Chung cư INTRACOM 1 thì mức phí đậu xe được quyết định bởi Công ty quản lý (Công ty sẽ quyết định phí đậu xe trên) đối với mỗi xe máy/xe đạp tùy theo cân nhắc của Công ty và trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép
ii. Nếu Chủ sở hữu Căn hộ đậu xe tại tầng thì mức chi phí dành cho việc đậu xe được quy định cụ thể như sau:
- Phí thuê chỗ để xe (Chủ sở hữu Căn hộ có thể lựa chọn ký Hợp đồng thuê ngắn hạn, dài hạn theo quy định của Công ty);
- Phí trông giữ xe được áp dụng theo mức phí quy định của nhà nước;
C. Phí đậu xe cho khách của Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác được phép gửi xe ở Chung cư sẽ được quyết định bởi Công ty quản lý (Công ty sẽ quyết định phí đậu xe trên) đối với mỗi xe máy/xe đạp tùy theo cân nhắc của Công ty từng thời điểm theo quyết định của Công ty và trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép;
D. Khách đỗ xe trong khu vực tài sản chung sẽ chỉ dành cho một khoảng thời gian ngắn với mức phí hợp lý được quyết định bởi Ban Quản trị (trước khi Ban Quản trị được thành lập, Công ty sẽ quyết định mức phí đậu xe này) theo thời điếm;
E. Phí đậu xe cho phương tiện (bao gồm xe ô tô và xe máy/xe đạp) của Chủ sở hữu và những người sử dụng khác sẽ được quyết định bởi Ban Quản trị được thành lập, Công ty sẽ quyết định những khoản phí đậu xe này và thông báo bằng văn bản cho các Chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác ba (03) tháng trước ngày bàn giao Căn hộ vì Công ty được coi là phù hợp và thích đáng để quản lý và vận hành Khu Chung cư INTRACOM 1 tùy theo cân nhắc của Công ty từng thời điểm theo quyết định của Công ty và trong phạm vi của pháp luật Việt Nam cho phép.
F. Đối với xe để tại khu vực thuộc Tài sản chung hoặc tại khu vực mà Công ty quản lý không quy định cho đỗ xe, Công ty Quản lý sẽ:
- Khoá chiếc xe đó;
- Phạt chủ sở hữu của chiếc xe đó một khoản tiền nhất định tính theo ngày do Công ty quản lý quy định;
- Công ty quản lý (hoặc nhân viên của Công ty quản lý) có toàn quyền di chuyển chiếc xe đó vào khu vực đỗ xe. Mọi chi phí phát sinh cho việc di chuyển đó (nếu có) sẽ do chủ sở hữu của xe đó gánh chịu.
- Không chịu trách nhiệm đối với hư hỏng và trộm cắp tài sản trong khu vực đỗ xe. Các bên phải tự chịu trách nhiệm rủi ro khi đậu.
G. Phương tiện không được sắp xếp chỗ đậu xe cố định (nghĩa là không chiếm chỗ đậu riêng);
H. Vận tốc trong khu vực đỗ xe giới hạn là 5 km/giờ phải được tuân thủ;
I. Công ty bảo lưu quyền được hạn chế bất cứ phương tiện nào vào khu vực đỗ xe nếu thẻ đỗ xe không hợp lệ hoặc không gắn rõ ràng, hoặc phương tiện thải quá nhiều khói hoặc rò rỉ xăng; J. Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác không để khách của họ, người cung cấp dịch vụ và những người khác, những người mà điều khiển xe giao hàng đỗ trong lúc chất hàng hoặc trả hàng hoặc làm tắc nghẽn lối ra vào hoặc đường nội bộ cho xe cộ dưới bất kỳ hình thức nào trong hoặc để đến khu vực đỗ xe;
K. Công ty bảo lưu quyền lắp đặt, bảo trì, sử dụng, sửa chữa thay đổi hoặc thay thế bất cứ ống dẫn nước, dây dẫn, ống, ống dẫn ngầm, cáp nằm dưới, đi qua hoặc ở bên khu vực đỗ xe; và truyền hoặc dẫn nước, không khí, điện, nước thải, thoát nước, gas và những chất khác qua những ống nước, dây dẫn, ống, ống ngầm, cáp này;
L. Việc sử dụng khu vực đỗ xe chỉ dành cho các phương tiện cơ giới cá nhân (có tải trọng không vượt quá 2,5 tấn trừ khi Công ty cho phép khác đi).
M. Không được sử dụng khu vực đỗ xe làm kho chứa;
N. Không lau chùi, bơm dầu mỡ, sửa chữa hoặc rửa bất cứ phương tiện cơ giới nào trong khu vực đỗ xe;
O. Phải tuân thủ theo sự chỉ dẫn của Công ty và nhân viên của họ liên quan đến việc sử dụng khu vực đỗ xe;
P. Tuân thủ theo tất cả các quy tắc và thông báo giao thông được đặt tại khu Căn hộ quy định phân luồng và chỉ dẫn giao thông;
Q. Không đậu phương tiện hoặc dừng trả khách ở những đoạn dốc hoặc lối ra hoặc vào khu căn hộ;
R. Giữ khu đỗ sạch sẽ và không có rác thải;
S. Tùy theo quy định của Nội quy chung này, Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác có thể sử dụng khu vực đỗ xe theo đúng với những quy định này tại bất cứ thời điểm nào trong ngày vào bất cứ thời điểm nào trong năm;
T. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc cho thuê Căn hộ, Chủ sở hữu hoặc cho thuê Căn hộ, chủ sở hữu Căn hộ phải trả lại thẻ đỗ xe.
U. Bồi thường và để bồi thường cho Công ty liên quan đến việc Công ty xử lý và giữ bất cứ phương tiện nào hoặc bất cứ tài sản gì ra khỏi khu vực đỗ xe và cũng như liên quan đến tất cả các khiếu nại, bồi thường mà Công ty có thể phải chịu hoặc thực hiên trong trường hợp bất cứ người nào yêu cầu bồi thường liên quan tới phương tiện hoặc bất cứ tài sản nào ở khu vực đỗ xe.
V. Trả cho Công ty khoản tiền giải quyết bồi thường theo yêu cầu đối với bất cứ chi phí nào mà Công ty quản lý phải chịu trong việc thực hiện quyền xử lý bất cứ phương tiện hoặc tài sản nào ra khỏi khu vực đỗ xe bao gồm cả phí vượt quá số tiền thu được từ việc xử lý phương tiện hoặc tài sản.
W. Không chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền lợi của mình ở khu vực đỗ xe.
X. Tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các chỉ dẫn hợp lý liên quan đến việc đỗ bất cứ phương tiện cơ giới nào trong khu vực đỗ xe hoặc việc sắp xếp lại chỗ trong khu vực đỗ xe mà Công ty hay bất cứ người nào được chỉ định hoặc ủy quyền có thời hạn bởi Công ty đưa ra để kiểm soát khu vực đỗ xe hoặc các khu vực mà là một bộ phận của khu vực đỗ xe.
Y. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi hoặc bổ sung những quy định về đỗ xe theo từng thời điểm, trong trường hợp thay đổi sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu căn hộ và những người cư trú khác về những thay đổi đó.
Z. Trừ trường hợp Công ty cho phép khác đi, Chủ sở hữu Căn hộ và những người cư trú khác không được thực hiện bất cứ việc gì trong khu vực đỗ xe hoặc khu Căn hộ mà có thể:
i. Làm tăng bất kỳ phí bảo hiểm nào đối với khu vực đỗ xe và bất cứ tài sản trong đó.
ii. Làm mất hiệu lực hay làm vô hiệu hoặc không thực hiện bất cứ bảo hiểm nào đối với khu vực đỗ xe hoặc bất cứ tài sản nào trong đó, hoặc không phù hợp với bất cứ luật hay đòi hỏi cao nào của các bên bảo hiểm của Công ty liên quan đến cháy nổ hoặc an toàn cháy nổ hoặc phòng cháy hoặc bất cứ hợp đồng bảo hiểm nào cho khu đỗ xe hoặc bất cứ tài sản nào trong đó; hoặc
iii. Chủ sở hữu Căn hộ chung cư và những người sử dụng khác sẽ thanh toán theo yêu cầu cho Công ty tất cả các khoản chi phí tăng thêm cho bảo hiểm đối với khu vực đỗ xe hoặc bất cứ tài sản nào trong đó, bởi vì có rủi ro tăng thêm từ việc đỗ hay sử dụng khu vực đỗ xe của họ.
4.5 Các chi phí khác
Chủ sở hữu Căn hộ (và/ hoặc những người sử dụng khác) phải thanh toán bất kỳ chi phí nào khác được thực hiện bởi Công ty Quản lý để khắc phục hậu quả của việc vi phạm của Chủ sở hữu Căn hộ và/ hoặc những người sử dụng khác (gọi là “Chi phí bồi thường được thanh toán bởi các Chủ sở hữu Căn hộ và hoặc/ những người sử dụng khác phải được thanh toán đầy đủ và trong vòng ba (03) ngày đầu của mỗi tháng. Trong trường hợp có vi phạm, có thể;
A. Áp dụng lãi suất quá hạn đối với các khoản tiền chậm trả với mức lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán cho thời hạn quá hạn;
B. Ngừng cung cấp các Tiện ích và dịch vụ khác (nếu có) cho đến khi Chủ sở hữu Căn hộ và hoặc những người sử dụng khác thanh toán đầy đủ;
C. Thông báo tất cả Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác về các chi tiết của Chủ sở hữu Căn hộ mà vi phạm nghĩa vụ thanh toán (và/hoặc Nội quy chung) trong phạm vi Khu Chung cư INTRACOM 1;
D. Dùng khoản Đặt cọc nêu tại Điều 4.2.4 để thanh toán bất kỳ khoản nào bị quá hạn.
4.6 Không thanh toán
Nếu Chủ sở hữu Căn hộ hoặc những người sử dụng khác không thanh toán đầy đủ phí Quản lý hàng tháng, chi phí cho các tiện ích và dịch vụ khác và chi phối bồi thường như đã nêu tại các Điều 4.2, 4.3, và 4.5 trong thời hạn ba (03) tháng liên tiếp, thì Ban Quản trị, bằng việc gửi một thông báo cuối cùng cho Chủ sở hữu Căn hộ đó về việc bồi thường vi phạm trước bảy (07) ngày của thông báo cuối cùng nêu trên, tiến hành như là được Chủ sở hữu Căn hộ ủy quyền và có quyền buộc chủ sở hữu Căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác ra khỏi Căn hộ trong điều kiện luật pháp tại Việt Nam cho phép và cho thuê Căn hộ mà chủ sở hữu Căn hộ phải chịu rủi ro, để dùng 100% khoản tiền thuê (cùng với tất cả thuế thu nhập mà Chủ sở hữu phải chịu) nhận được cho việc thanh toán các khoản nợ quá hạn mà chủ sở hữu Căn hộ phải trả. Khi nhận được số thu nhập từ tiền thuê mà đủ thanh toán trước cho khoản phí Quản lý hàng tháng (+ VAT) trong thời hạn 12 tháng, việc cho thuê nói trên sẽ chấm dứt và các quyền của Chủ sở hữu Căn hộ đối Căn hộ sẽ được khôi phục vào ngày chấm dứt việc cho thuê nói trên. Nếu Căn hộ sẽ được cho thuê tại thời điểm thực hiện việc ủy quyền, Ban Quản trị sẽ yêu cầu những người sử dụng khác đó trả tiền thuê trực tiếp cho ban Quản trị cho tới khi trả hết tất cả số tiền chưa thanh toán và trả trước khoản Đặt cọc bảo đảm, tương đương cho thời hạn mười hai (12) tháng.

ĐIỀU 5. SỬ DỤNG TÀI SẢN CHUNG & TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ VÀ CẢNH QUAN CHUNG.
5.1 Sử dụng Tài sản chung
Tất cả các Chủ sở hữu Căn hộ và/ hoặc những người sử dụng khác có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc sử dụng chung Tài sản chung chỉ có thể sử dụng Tài sản chung theo đúng chức năng của chúng và theo nội quy chung, Chủ sở hữu và/hoặc những người sử dụng khác trong bất cứ trường hợp nào và bất cứ hình thức nào cũng không được phép:
a. Sử dụng hoặc cho phép sử dụng Tài sản chung mà có thể gây khó khăn hoặc trở ngại, hoặc ngăn cản việc sử dụng chính đáng tài sản chung của chủ sở hữu căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác. Không phần nào của tài sản chung (và đặc biệt những lối đi, những cầu thang, hành lang, và đường bộ cho ô tô sẽ bị tắc nghẽn hoặc ngăn chặn bởi sự tháo bỏ hoặc đặt vào đó bất cứ đồ hay vật hay bất cứ việc tụ tập của nhóm người nào. Chủ sở hữu căn hộ và hoặc những người sử dụng khác phải thu xếp các vấn đề liên quan đến giao hàng hóa không để cho những kiện hàng hoặc những thùng, hộp được để lại trong khu vực tài sản chung;
b. Sử dụng hoặc cho phép sử dụng Tài sản chung cho những mục đích bất hợp pháp hoặc làm tổn hại tới danh tiếng của Khu Chung cư INTRACOM 1 hoặc gây ra sự bất tiện, phiền toái hoặc nguy hiểm tới bất cứ Chủ sở hữu căn hộ và hoặc những người sử dụng khác của những căn hộ khác bao gồm nhưng không giới hạn việc tàng trữ, cất giấu các loại hàng hóa và động vật nguy hiểm, pháo sáng, hút thuốc lá tại khu vực tài sản chung, ẩu đả, mở nhạc lớn, tiệc tùng, bốc mùi nặng trong khu vực Tài sản chung làm phượng hại đến những chủ sở hữu căn hộ khác; c. Dùng các khu vực giải trí với điều kiện ngoại trừ trường hợp theo quy định của Nội quy chung mà Công ty Quản lý thông báo vào từng thời điểm;
d. Sử dụng đại sảnh, hành lang, cầu thang của căn hộ để làm sân chơi trong bất cứ trường hợp nào;
e. Thực hiện bất cứ thứ gì mà có thể gây ra gián đoạn hoặc thiệt hại đến hoạt động của hệ thống thoát nước hay bất kỳ sự xả rác hoặc các chất có hại khác vào bồn vệ sinh hoặc ống dẫn nước;
f. Lấn chiếm hoặc sử dụng, hoặc cho phép sử dụng Tài sản chung không tuân thủ mục đích xây dựng ban đầu của nó hoặc những mục đích mà nội quy chung cho phép. Cụ thể, chủ sở hữu căn hộ và hoặc người sử dụng bị nghiêm cấm chiếm dụng hoặc sử dụng hoặc cho phép sử dụng tài sản chung vì bất cứ mục đích nào như chiếm giữ hoặc gửi, giữ đồ đạc, kinh doanh, buôn bán, bán đấu giá, thương mại, sản xuất, hội họp, giải trí, thư giãn, hoặc bất cứ mục đích nào khác không được phép.
g. Đi vào bất cứ khu vực tài sản chung nào mà chỉ dành cho người có nhiệm vụ và không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ban Quản trị, người không được phép bị cấm vào căn hộ; h. Cho phép bất cứ ai vào hoặc ra khỏi căn hộ sau khi các cổng bên ngoài đã đóng, tuy nhiên, nếu được phép của bảo vệ thì việc ra vào sẽ sử dụng khóa an toàn để vào hoặc ra bất cứ cổng ngoài nào dùng để có được đường vào hay đường ra khỏi căn hộ. Chủ sở hữu căn hộ hay những người sử dụng khác sẽ phải đăng ký tất cả khách vào và rời căn hộ sau giờ phải đăng ký tiếp với tiếp tân hoặc nhân viên bảo vệ;
i. Thực hiện bất cứ hành động nào có thể làm tăng thêm chi phí bảo hiểm cho Khu Chung cư INTRACOM 1;
j. Chỉnh sửa hoặc thay thế hoặc thay đổi bất cứ phần nào của tài sản chung mà nó chỉ được phép thực hiện bởi những người có nhiệm vụ;
k. Can thiệp vào máy điều hòa nhiệt độ và các thiết bị lọc không khí trong tài sản chung, theo bất cứ phương thức nào. Chủ sở hữu căn hộ và hoặc những người sử dụng khác phải thuê công ty quản lý hoặc (các) nhà thầu mà Công ty quản lý chỉ định để triển khai bất kỳ công việc nào tác động tới các dịch vụ của các căn hộ bao gồm hệ thống điều hòa nhiệt độ, cứu hỏa, chiếu sáng, cung cấp gas, công nghệ thông tin, hệ thống cung cấp điện.
l. Xây dựng hoặc lắp đặt bất cứ công trình nào theo bất cứ hình thức nào ở trên, bên dưới hoặc xung quanh tài sản chung.
m. Gắn hoặc treo bất cứ máy thu thanh hay vô tuyến trên hay vào tường ngoài của các căn hộ khác.
n. Dựng, dán hoặc đăng quảng cáo, bày các biểu hiện khác trên bảng thông báo Tài sản chung, trừ khi chủ sở hữu của Căn hộ và hoặc những người sử dụng khác được Ban Quản trị chấp thuận trước. Bảng thông báo chỉ được Ban Quản trị và Công ty quản lý sử dụng để thông báo tới chủ sở hữu căn hộ và hoặc những người sử dụng khác về bất cứ vấn đề gì liên quan đến Khu Chung cư INTRACOM 1. Tên của mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc những người sử dụng khác có thể được đặt tại những địa điểm đã được Ban Quản trị chấp thuận.
o. Trong những giờ cao điểm, cho phép những thiết bị hoặc hàng hóa lớn vào thang máy, trừ khi có sự sắp xếp từ trước với Ban Quản lý Khu Chung cư INTRACOM 1 và đã được Ban Quản trị xác nhận. Thang máy và các vật liệu bảo vệ khu vực chung phải phải được lắp đặt trước khi chuyển những thiết bị và những nguyên vật liệu lớn vào máy. Nếu không được sự đồng ý trước của Ban Quản trị, thang máy sẽ không được sử dụng cho việc vận chuyển hàng hóa ngoại trừ những hàng hóa có thể xách tay thuận tiện và không gây rủi ro hay nguy hiểm với phần bên trong của thang máy. Uống rượu, ăn, hút thuốc lá bị cấm trong thang máy.
p. Dùng quá tải thang máy và phải đợi bằng cách sắp xếp hàng trước khi bước vào buồng thang máy. Hướng dẫn của nhân viên bảo vệ phải được tuân thủ nghiêm ngặt;
q. Phá hoại, cố ý làm hư hỏng hoặc có bất cứ hành vi bất hợp pháp hoặc trái phép với tài sản chung;
r. Hút thuốc tại khu vực tài sản chung, ngoại trừ những khu vực được phép, bên ngoài khu vực tài sản chung;
s. Việc sử dụng các công trình khác mà không thuộc tài sản chung (nếu có) sẽ phải thanh toán phí riêng ngoài phí quản lý hàng tháng.
5.2 Trật tự, an ninh và sự yên tĩnh chung.
Để bảo vệ và duy trì trật tự, an ninh và sự yên tĩnh chung cho Khu Chung cư INTRACOM 1, và tài sản chung. Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác trong bất kỳ trường hợp nào và bất kỳ hình thức nào cũng không được phép:
a. Tổ chức hoặc cho phép tổ chức hoặc thực hiện các hành vi đánh bạc, mại dâm hoặc bất cứ hành vi nào bị pháp luật Việt Nam cấm trong Khu chung cư INTRACOM 1, Các căn hộ và tài sản chung;
b. Tổ chức hoặc cho phép tổ chức tụ tập, hội họp, rượu chè, giải trí, tiêu khiển, vv… trong bất kỳ hình thức nào trong căn hộ mà gây mất trật tự, ồn ào, hỗn độn. Ngoại trừ được sự đồng ý trước văn bản của Công ty quản lý, tất cả các buổi tụ tập dưới bất kỳ hình thức nào tại hoặc xung quanh tài sản chung bị nghiêm cấm;
c. Gây ồn ào quá mức hoặc cho phép gây ồn ào quá mức, bao gồm nhưng không giới hạn bất cứ âm thanh nào từ tivi, đài phát thanh hoặc bất cứ máy móc, thiết bị nào khác trong căn hộ;
d. Gây ồn quá mức, gây mất trật tự, nô đùa, cãi cọ, ẩu đả, …tại hoặc xung quanh tài sản chung;
e. Thực hiện hoặc hành xử bất kỳ hành vi nào khác mà có thể gây ảnh hưởng hoặc làm phiền hoặc gây ra phiền toái đến trật tự, an ninh và sự yên tĩnh chung của Khu Chung cư INTRACOM 1 các căn hộ, tài sản chung, các hoạt động, sự yên tĩnh và trật tự của chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác.
5.3 Cảnh quan, môi trường chung.
Để bảo vệ duy trì quang cảnh đẹp, bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường, chất lượng cuộc sống cũng như việc nâng cao giá trị của Khu Chung cư INTRACOM 1, những căn hộ và tài sản chung, chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào và dưới bất kỳ hình thức nào không được phép:
a. Phơi đồ, quần áo, chăn mền, màn, khăn hoặc bất cứ đồ dùng cá nhân trên hoặc giăng qua lan can,ban công, hoặc trên những khoảng trống ban công từ lan can trở lên, trên hoặc giăng qua những cửa sổ và cửa ra vào của căn hộ, hoặc xung quanh khu vực tài sản chung, cụ thể là, không một tấm thảm và thảm trải sàn nào được đập, làm sạch hoặc được giũ ra ngoài cửa sổ, hoặc sảnh chính hay hành lang của căn hộ hoặc gần căn hộ và cũng không một vật nào được vứt hoặc quét ra ngoài cửa sổ, cửa chính hoặc các chỗ mở khác, hoặc ở sảnh hay hành lang của căn hộ và không một đồ vật nào được treo bên ngoài căn hộ;
b. Đặt hoặc chất đống bất cứ đồ đạc nào trước cửa ra vào của căn hộ hoặc những căn hộ khác hoặc xung quanh khu vực tài sản chung. Nếu chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác không tuân thủ theo quy định này, những đồ đạc được đặt ở những vị trí nêu trên sẽ được xem là vô chủ và sẽ được xử lý bởi công ty quản lý. Tất cả các chi phí cho việc giải quyết sẽ hoàn toàn do chủ sở hữu và những người sử dụng khác gánh chịu;
c. Để ban công hoặc những bồn hoa trên ban công (nếu có), hành lang hoặc các khu vực phụ cận của Căn hộ bụi bẩn, cây cối um tùm, không ngăn nắp. Việc tưới nước cho cây cảnh trên ban công hoặc quét dọn, dọn dẹp bề ngoài của căn hộ không được gây ảnh hưởng tới những căn hộ bên dưới hoặc những căn hộ kế bên. Khu vực giặt và làm khô đồ sẽ được sử dụng nghiên ngặt theo hướng dẫn của Công ty quản lý và quần áo, y phục hoặc những đồ khác sẽ không được nằm ngay trong tầm nhìn của căn hộ khác và chúng cũng không được treo, xếp hoặc đặt ở bất cứ cửa sổ hoặc chỗ mở khác của căn hộ;
d. Đặt hay dựng hàng rào, treo mành cửa sổ hoặc bất cứ thiết bị nào khác hoặc làm thêm công trình xây dựng trên ban công, hành lang hoặc khu vực xung quanh căn hộ, đối diện hoăc xung quanh các căn hộ khác, tại xung quanh tài sản chung. Những việc này hoàn toàn theo quyết định của công ty quản lý, công ty quản lý có thể xem xét và chấp thuận những việc này trên ban công của căn hộ nếu những việc này không ảnh hưởng xấu tới sự hài hòa và dáng vẻ bề ngoài của căn hộ trong Khu chung cư INTRACOM 1, các căn hộ, tài sản chung, hoặc hạn chế tầm nhìn hay thực hiện các hoạt động khác của chủ sở hữu và những người sử dụng khác của căn hộ khác;
e. Khoan cắt, sửa chữa các hạng mục dẫn đến làm hư hỏng cấu trúc tường hoặc các kiến trúc khác;
f. Thay hoặc lắp các tấm kính (không phải là màn che và rèm đã được chấp thuận) hoặc sơn cửa ra vào, mặt ngoài của căn hộ Khu Chung cư INTRACOM 1 hoặc cửa sổ với màu tương phản hoặc màu không hòa hợp với màu chung của những căn hộ khác hoặc làm thay đổi với bề mặt ngoài của căn hộ mà nó gây ra những ảnh hưởng xấu cho Khu Chung cư INTRACOM 1 và tài sản chung. g. Làm hỏng hoặc hủy hoại cảnh quan chung của khu chung cư INTRACOM, các căn hộ, hoặc tài sản chung. Cụ thể, chủ sở hữu và những người sử dụng khác bị nghiêm cấm đánh dấu vẽ, sơn, dán, làm vấy bẩn, dán áp phích, quảng cáo, gắn bảng chỉ dẫn hoặc thực hiện bất cứ hành vi không được phép nào lên mặt ngoài của Khu chung cư INTRACOM 1, các căn hộ, hoặc tài sản chung;
h. Vứt, quăng, xả hoặc để rác, vật phẩm dơ bẩn, nước thải, đồ thừa hoặc bất cứ thứ gì cùng loại khác trước mặt hoặc xung quanh căn hộ, hoặc những căn hộ khác hoặc xung quanh tài sản chung. Khi đổ rác tại những địa điểm cụ thể, bất cứ rác thải nào rơi tại hoặc xung quanh tài sản chung, và các căn hộ khác thì phải dọn sạch;
i. Thả rong, chăm sóc hoặc nuôi súc vật, gia cầm hoặc căn hộ (bao gồm chó, mèo, chim cảnh, trừ khi được phép của công ty quản lý hoặc tại xung quanh tài sản chung. Trong bất cứ trường hợp nào, chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác không được phép để cho bất kỳ chó, mèo, chim cảnh, do họ nuôi thả bừa bãi, gây mất trật tự và mất vệ sinh tại hoặc xung quanh tài sản chung và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về chúng và những tổn thất mà chúng gây ra;
j. Nuôi hoặc giữ, hoặc cất giấu bất cứ động vật nào mà theo suy xét của Công ty Quản lý các động vật đó có thể gây ra ảnh hưởng đến cảnh quan chung, vệ sinh môi trường, và sự an toàn và an ninh của Khu chung cư INTRACOM 1, các căn hộ và tài sản chung hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc sự an toàn các hoạt động bình thường của chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác của những căn hộ khác;
k. Thực hiện hoặc làm bất cứ các hành vi nào khác mà có thể gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung, an toàn sức khỏe của những chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác vệ sinh môi trường của Khu chung cư INTRACOM 1, các căn hộ và tài sản chung. Chủ sở hữu căn hộ phải chịu trách nhiệm với việc để cho những người khách, người thầu khoán hoặc người nào khác vào căn hộ nếu biết rằng người đó đang mang hoặc bị nghi ngờ mang vi rút dễ lây lan hoặc vi khuẩn dễ truyền nhiễm và gây bệnh nghiêm trọng cho những người khác. Chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác phải đăng ký những người mang vi rút hoặc vi khuẩn dễ lây lan với Công ty quản lý.

ĐIỀU 6. SỬ DỤNG CĂN HỘ, SỬA CHỮA HOẶC LẮP ĐẶT THÊM.
6.1. Sử dụng Căn hộ
Khi chủ sở hữu căn hộ cho thuê căn hộ, phải thông báo ngay cho Công ty quản lý việc cho thuê đó và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nội quy chung. Về nguyên tắc, Chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác có thể tự do sử dụng không gian của căn hộ để sinh sống, tiêu khiển cho những nhu cầu hợp lý của họ. Tuy nhiên, chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác trong bất các trường hợp nào và dưới bất kỳ hình thức nào cũng không được phép:
a. Sử dụng hoặc cho phép sử dụng căn hộ như là nơi để buôn bán kinh doanh, thương mại và các hoạt động sản xuất hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác không được phép;
b. Cất giữ hoặc cho phép cất giữ xăng dầu, vũ khí hoặc những thứ bất hợp pháp khác, những vật nguy hiểm, độc hại, dễ cháy, dễ nổ, những vật phẩm hoặc văn hóa phẩm độc hại… ở bên trong hoặc bên ngoài căn hộ
c. Để những mùi hôi thối và bất thường phát hoặc tỏa ra từ trong căn hộ Khu Chung cư INTRACOM 1 hoặc có thể gây ảnh hưởng hoặc gây khó chịu cho chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác của những căn hộ khác;
d. Sử dụng máy phát điện cá nhân;
e. Dùng quá tải hoặc tiêu thụ điện năng không tuân thủ theo đúng quy định của Đơn vị quản lý và kinh doanh điện hoặc Công ty quản lý mà có thể gây chập mạch, nguy hiểm hoặc rủi ro cho Khu chung cư INTRACOM 1, các căn hộ và tài sản chung, căn hộ và tất cả chủ sở hữu và những người sử dụng khác. Xả rác, túi nilon, tóc… vào ống nước thải, bồn rửa mặt hay bồn cầu… để tránh nguy cơ bị tắc nghẽn hệ thống dẫn nước thải của Khu Chung cư INTRACOM 1 và ảnh hưởng tới sự hoạt động của Tài sản chung;
f. Lắp đặt ăng ten hoặc máy thu phát sóng khác khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty quản lý;
g. Sử dụng chất tẩy với nồng độ axit cao có thể khiến cho sàn nhà của Căn hộ bị phân hủy hoặc bị thấm nước;
h. Thực hiện hoặc hành xử bất cứ hành vi trái phép nào khác trong suốt quá trình sử dụng căn hộ;
i. Trang trí lại mà không có sự chấp thuận của Công ty Quản lý, mà chấp thuận này không được sự từ chối bất hợp lý, nhưng kinh phí cho sự trang trí lại đó sẽ luôn do chủ sở hữu và những người khác chịu.
6.2. Hư hỏng
Trừ những hư hỏng đối với căn hộ mà không được bảo hành theo quy định tại điều 5 nêu trên, khi Căn hộ (bao gồm tài sản chung) bị hư hại:
a. Chủ sở hữu căn hộ và những người khác phải thông báo ngay cho công ty quản lý và bằng tất cả nỗ lực, thực hiện tất cả các biện pháp mà theo cách nhìn nhận của bên thứ 3 là cần thiết và hợp lý để hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra. Trong trường hợp vi phạm, chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác phải ghánh chịu toàn bộ hoặc một phần tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm, những chi phí sửa chữa, thay thế và khôi phục những hư hỏng và tổn thất đã xảy ra;
b. Đối với những hư hại của Tài sản chung trong căn hộ mà không do:
(i). Lỗi của chủ sở hữu và những người sử dụng khác hoặc bất cứ bên thứ 3 nào khác hoặc
(ii). Sự kiện bất khả kháng;
Công ty quản lý sẽ sửa chữa theo dịch vụ quản lý. Tại thời điểm đó, chủ sở hữu và những người sử dụng khác phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty quản lý và những Công ty chuyên môn được họ thuê vào Căn hộ và cho phép họ mang vào Căn hộ những máy móc thiết bị cần thiết cho việc sửa chữa. Trong suốt thời gian sửa chữa được thực hiện, Công ty quản lý và những Công ty chuyên môn được họ thuê phải hạn chế tối đa bất cứ sự bất tiện nào có thể gây ra cho Chủ sở hữu Căn hộ và những người sử dụng khác và phải không được gây ra bất cứ tiếng ồn nào đối với chủ sở hữu.
Đối với những hư hại khác của Căn hộ mà không được bảo hành theo Điều 3 nêu trên (bao gồm những hư hỏng của Tài sản chung), Chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác phải tự gánh chịu tất cả các chi phí sửa chữa, thay thế, khắc phục những hư hại đó. Trong trường hợp:
(iii). Để đảm bảo an toàn và tính thống nhất của Tài sản chung, việc sửa chữa Tài sản chung trong mọi trường hợp phải được thực hiện bởi công ty Quản lý hoặc những công ty chuyên môn được họ thuê. Tại thời điểm đó, chủ sở hữu và những người sử dụng khác phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty quản lý và công ty chuyên môn được họ thuê vào căn hộ và cho phép họ mang vào căn hộ những máy móc thiết bị cần thiết cho việc sửa chữa. Trong suốt thời gian việc sửa chữa được thực hiện, Công ty Quản lý và những công ty chuyên môn được họ thuê phải hạn chế tối đa bất cứ sự bất tiện nào có thể gây ra cho Chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác và phải không được gây ra bất cứ tiếng ồn nào đối với chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác và tài sản của họ trong Căn hộ;
(iv). Đối với hư hại khác của căn hộ, chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác có thể thuê Công ty quản lý hoặc một công ty chuyên nghiệp để sửa chữa. trong trường hợp mà chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác muốn thuê lại các công ty chuyên môn để sửa chữa hư hại:
- Chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác phải thông báo việc này cho Công ty quản lý để được chấp thuận;
- Trong suốt thời gian thuê công ty chuyên môn để sửa chữa những hư hỏng, Công ty quản lý có thể vào căn hộ để xem xét, kiểm tra và giám sát việc sửa chữa để đảm bảo an toàn chung cho Khu chung cư INTRACOM 1, Tài sản chung và các căn hộ khác phía trên, phía dưới hoặc kế bên;
- Trong tất cả các trường hợp, việc sửa chữa như đã nêu trên phải không được ảnh hưởng, gây khó chịu hoặc gây phiền toái cho hoạt động bình thường của chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác của căn hộ bên trên, bên dưới hoặc kề bên, và cũng không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác.
c. Thời gian sửa chữa: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần.
- Buối sáng : 8h00 - 11h00
- Buổi chiều : 14h00 - 17h00
6.3. Thay đổi và lắp đặt thêm 6.3.1. Chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác trong bất cứ trường hợp nào và dưới bất cứ hình thức nào không được phép:
a. Làm thêm cửa ra vào, đục khoét tường, mở rộng, thực hiện bất cứ việc lắp vào, tháo dời, xây dựng thêm bất cứ tường, hoặc các công trình xây dựng khác… đối với Căn hộ hoặc Tài sản chung;
b. Làm công trình xây dựng ngầm hoặc dưới tài sản chung, bao gồm nhưng không giới hạn đào giếng, lắp đặt đường ống dẫn nước, dây cáp;
c. Thực hiện hoặc làm bất cứ công việc hoặc hành động khác mà có thể thay đổi, làm biến dạng hoặc hư hỏng cấu trúc các tiện ích và dịch vụ hoặc kết cấu bên trong hoặc bên ngoài Khu chung cư INTRACOM 1, căn hộ, tài sản chung;
d. Thực hiện hoặc làm thay đổi hay lắp đặt thêm mà có thể vi phạm pháp luật Việt Nam.
6.3.2. Nếu cần thiết có bất cứ sự thay đổi hoặc sửa chữa, mà không nêu tại điều 6.3, chủ sở hữu căn hộ hoặc những người sử dụng khác phải thông báo cho Công ty Quản lý (hoặc Công ty trường hợp trước khi lựa chọn Công ty quản lý) để phê duyệt và chỉ có thể thực hiện thay đổi hoặc sửa chữa này theo phạm vị của thiết kế, yêu cầu kỹ thuật chất lượng và những yêu cầu khác như đã được phê duyệt hoặc đưa ra bởi Công ty quản lý, (hoặc Công ty trường hợp chưa có Công ty quản lý) và phải chịu trách nhiệm toàn bộ việc bồi thường hoặc sửa chữa đối với thiết hại hay mất mát xảy ra.
ĐIỀU 7. HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ- QUYỀN BỎ PHIẾU CỦA CHỦ SỞ HỮU CĂN HỘ VÀ HOẶC NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC.
7.1 Họp thường niên và thông báo họp.
Hội nghị nhà chung cư đầu tiên của tất cả các chủ sở hữu căn hộ được tổ chức trong thời gian 12 (mười hai) tháng sau khi Khu chung cư INTRACOM 1 đưa vào sử dụng. Sau đó, Hội nghị nhà chung cư có thể được tổ chức vào thời gian và địa điểm mà sẽ được quyết định bởi đa số thành viên Ban Quản trị (“thành viên”) nhưng ít nhất một năm phải họp một lần. Chương trình của Hội nghị nhà chung cư do Ban Quản trị đưa ra và chủ sở hữu căn hộ có thể đề xướng những vấn đề để Ban Quản trị xem xét.
Ban quản trị sẽ gửi thư hoặc phát một thông báo về mỗi Hội nghị nhà chung cư ít nhất 7 (bảy) ngày trước cuộc họp, nêu mục đích của cuộc họp cũng như thời gian và địa điểm nơi cuộc họp được tổ chức, cho mỗi chủ sở hữu căn hộ và hoặc những người sử dụng khác theo chỉ được mà họ cung cấp.
7.2 Cuộc họp bất thường.
Ban Quản trị sẽ triệu tập hội nghị nhà chung cư bất thường của các chủ sở hữu căn hộ trên cơ sở một số yêu cầu được ký và nộp cho Ban Quản trị bởi ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tất cả các chủ sở hữu căn hộ và hoặc những người sử dụng khác hoặc ba mười phần trăm (30%) tất cả các chủ sở hữu căn hộ và hoặc những người sử dụng khác đồng thời với yêu cầu của Ban Quản trị. Ban Quản trị sẽ triệu tập cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi ngày) kể từ ngày các chủ sở hữu và/hoặc Ban Quản trị yêu cầu. Thông báo của bất kỳ cuộc họp bất thường nào sẽ phải ghi rõ thời gian, địa điểm và mục đích cuộc họp.
Nếu Ban Quản trị không thể quyết định về một nghị quyết được đưa ra trong hội nghị nhà chung cư bất thường do không đủ số phiếu biểu quyết, nghị quyết được đưa ra được hủy bỏ hoặc hoãn lại cho đến hội nghị nhà chung cư tiếp theo.
7.3 Số đại biểu quy định và ủy viên
Sự việc có mặt đích thân hay thông qua ủy quyền của hơn 50% (năm mươi phần trăm) của tất cả các chủ sở hữu căn hộ và/ hoặc những người sử dụng khác có quyền bỏ phiếu (hoặc một con số ít hơn nếu được luật pháp cho phép, nhưng không được ít hơn 30% (ba mươi) phần trăm sẽ đạt số đại biểu cần thiết cho hội nghị nhà chung cư. Tất cả các chủ sở hữu căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác đều có quyền biểu quyết miễn là họ không vi phạm Nội quy chung. Trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác không thể tham gia hội nghị nhà chung cư thì có thể đăng ký một phiếu bầu ủy quyền theo như quy định mà Ban Quản trị đề ra.
7.4 Biểu quyết.
a. Mỗi chủ sở hữu căn hộ và/ hoặc những người sử dụng khác của mỗi căn hộ sẽ có 01 (một) phiếu bầu. Để tránh nghi ngờ, phiếu bầu của mỗi căn hộ và/ hoặc những người sử dụng khác sẽ được quyết định theo đơn vị Căn hộ, và sẽ không quyết định theo quy mô của căn hộ.
b. Biểu quyết theo đa số của tất cả các chủ sở hữu căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác ( hoặc phiếu bầu ủy quyền) tham dự để thông qua nghị quyết tại cuộc họp, mà tại cuộc họp đó phải có đủ số đại biểu cần thiết tham dự, sẽ có hiệu lực đối với tất cả các chủ sở hữu căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác đối với tất cả các vấn đề, trừ trường hợp Nội quy chung này hoặc quy định của pháp luật Việt Nam yêu cầu một tỷ lệ bỏ phiếu cao hơn.
7.5 Nghị quyết
7.5.1. Các nghị quyết sau đây sẽ được thông qua chỉ khi có đa số phiếu bầu của tổng số các chủ sở hữu căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác (hoặc phiếu bầu ủy quyền) có quyền bỏ phiếu tham dự:
A. Thay đổi mức chi phí của khu vực chung.
B. Thay đổi các khoản phí cho việc sử dụng các tiện ích Căn hộ;
Không kể đến các quy định như trên, Chủ sở hữu căn hộ và/hoặc những người sử dụng khác không có quyền bỏ phiếu để giảm mức chi phí cho các khu vực chung trong trường hợp chi phí cho khu vực chung đã được kiểm toán đã vượt mức kinh phí cho năm trước.
7.5.2. Các nghị quyết sau đây được thông qua chỉ khi có đa số phiếu bầu của tất cả các chủ sở hữu căn hộ và/ hoặc những người sử dụng khác có quyền bỏ phiếu;
A. Cho phép các chủ sở hữu căn hộ và/ hoặc những người sử dụng khác, bằng chi phí của mình, tiến hành xây dựng và có gia cố mà sẽ làm ảnh hưởng tới tài sản chung hoặc hình thức bên ngoài căn hộ.
B. Xây dựng hoặc sửa chữa bất kỳ phần hư hại nào hoặc toàn bộ diện tích hoặc hơn một nửa tổng diện tích;
C. Bổ nhiệm mới và bãi nhiệm thành viên đương nhiệm của Ban Quản trị.
D. Sửa đổi hoặc bổ xung cơ bản các quy định liên quan tới việc sử dụng và quản lý tài sản chung;
E. Tiến hành xây dựng mà làm thay đổi, bổ xung hoặc nâng cấp tài sản chung, ngoài những điều quy định trong nội quy chung này;
F. Dỡ bỏ bất kỳ tài sản cố định nào khỏi tài sản chung.
Trong trường hợp các chủ sở hữu căn hộ có mặt tại hội nghị nhà chung cư không thể thống nhất theo đa số về các vấn đề tại mục A và B của điều 7.5.2 nêu trên, thì Ban Quản trị sẽ được trao quyền tự quyết về vấn đề đó.
ĐIỀU 8. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Tất cả các chủ sở hữu căn hộ và những người sử dụng khác có trách nhiệm phải:
A.Nghiêm túc tuân thủ và thực hiện các chỉ dẫn và yêu cầu của Ban Quản trị và Công ty quản lý liên quan tới:
(i) Việc tuân thủ và thực hiện đúng theo nội quy chung này;
(ii) Quản lý, điều hành và sử dụng Khu chung cư INTRACOM 1, các chủ sở hữu và những người sử dụng khác, tài sản chung và tất cả các vấn đề liên quan khác.
B. Nghiên túc tuân thủ và thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình theo nội quy chung này, trong trường hợp có vi phạm thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với những thiệt hại và tổn thất đã gây ra cho Khu chung cư INTRACOM 1, Ban Quản trị hoặc công ty quản lý hay các chủ sở hữu và những người sử dụng khác của các căn hộ khác;
C. Tham dự tất cả các cuộc họp (hoặc đăng ký phiếu bầu ủy quyền hợp lệ) do Ban Quản trị tổ chức để biết ngay những thông tin cần thiết hay những vấn đề mới liên quan tới Khu chung cư INTRACOM 1, các căn hộ, tài sản chung và nội quy chung này;
D. Áp dụng các phương pháp phòng cháy chữa cháy theo quy định chung của pháp luật Việt Nam và theo các quy định cụ thể của Ban Quản trị, và ký tên vàobản cam kết khi chủ sở hữu căn hộ và /hoặc những người sử dụng khác dọn vào ở hoặc có yêu cầu của Ban Quản trị (hoặc Công ty trường hợp trước khi Ban Quản trị được thành lập.
 Bản nội quy chung này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng bán căn hộ chung cư cao tầng số …… /HĐBCC-INTRACOM 1 ký ngày …… tháng…. năm 2013 Tôi (Chúng tôi) hoàn toàn nhất trí với Bản nội quy chung này và ký tên dưới đây.
BÊN MUA
(Ký ghi rõ họ tên)


Xem thêm các căn hộ giá rẻ tại web: http://www.chungculevanluong.com/
Comments