Phụ lục hợp đồng chung cư tây hà

Xem chi tiết dự án chung cư tây hà lê văn lương:
Xem chi tiết hợp đồng dự án chung cư tây hà: chi tiết

Phụ lục hợp đồng chung cư tây hà

PHỤ LỤC 2
(Đính kèm Hợp đồng mua bán )
ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Hà Nội, ngày [*] tháng [*] năm [*]
Kính gửi: Công Ty/Ông/Bà _____________________
Địa chỉ: ____________________________________
Căn cứ vào Hợp Đồng số [*] được ký giữa Công Ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Tây Hà (“Bên bán”) và Bên mua vào ngày [*] tháng [*] năm [*] ("Hợp Đồng"), chúng tôi đề nghị quý Công Ty/Ông/Bà thanh toán số tiền đợt [*] theo Điều 2 và Điều 14.2 của Hợp Đồng, với chi tiết cụ thể như sau:
1. Số tiền phải trả:
Là số tiền bằng VND _______________________
2. Hình thức thanh toán: Quý Công Ty/Ông/Bà có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau đây:
- Tài khoản ngân hàng số: ________________________
- Chủ tài khoản: ________________________
- Tại: ________________________
- Nội dung: Trả tiền đợt thanh toán thứ [*], theo Hợp Đồng số [*], ngày[*].
3. Lƣu ý quan trọng:
Chúng tôi xin lưu ý rằng quý công ty/Ông/Bà có trách nhiệm thanh toán số tiền trên trong vòng [tám (08)] ngày làm việc kể từ ngày ký Đề Nghị Thanh Toán này. Nếu Quý Công Ty/Ông/Bà thanh toán sau thời hạn trên, chúng tôi có quyền yêu cầu Quý Công Ty/Ông/Bà trả tiền lãi trả quá hạn và có các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng tại Mục 7.1, Điều 7.
Trân trọng cảm ơn
Công Ty Cổ phần Đầu tƣ – Xây dựng Tây Hà
30 PHỤ LỤC 3
(Đính kèm Hợp đồng mua bán )
THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ
Hà Nội, ngày [*] tháng [*] năm [*]
Kính gửi: Công Ty/Ông/Bà _____________________
Địa chỉ: ____________________________________
Căn cứ:
- Hợp Đồng Mua Bán số: [___]được ký ngày [___] giữa Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng
Tây Hà và Công Ty/Ông/Bà [*] ("Hợp Đồng");
- Thông báo của đơn vị thi công và tư vấn giám sát về việc hoàn thành xây dựng .
Chúng tôi vui mừng thông báo với Công Ty/Ông/Bà rằng đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng căn hộ [ký hiệu [*] phù hợp với quy định của Hợp Đồng đã ký. Căn cứ vào quy định tại ………… của Hợp Đồng, chúng tôi trân trọng đề nghị Công Ty/Ông/Bà thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền là [*] VND (bằng chữ: [*] Đồng Việt Nam), trong đó:
1. [*] VND: là khoản tiền bằng VND phải trả còn lại tương đương với ….% của Giá Bán
2. [*] VND: là kinh phí bảo trì Các Công Trình Tiện Ích Chung;
3. [*] VND: là Thuế GTGT
4. [*] VND: là Phí Quản Lý Hàng Tháng cho tháng đầu tiên và một khoản tiền đặt cọc tương đương với một (01) tháng Phí Quản Lý Hàng Tháng;
5. [*] VND: là khoản Phí và Lệ Phí (nếu xác định được);
6. [*] VND: là khoản tiền đến hạn khác (nếu có);
7. [*] VND: là các khoản Bên Mua được khấu trừ.
Lưu ý quan trọng:
- Chúng tôi xin lưu ý rằng Ông/bà có trách nhiệm thanh toán số tiền nêu trên và nhận bàn giao trong vòng mƣời (10) ngày làm việc kể từ ngày của Thông Báo này.
- Nếu quá thời hạn nêu trên, Bên bán có quyền yêu cầu thanh toán tiền lãi chậm thanh toán và các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng.
Xin trân trọng cảm ơn. 31
Công Ty cổ phần Đầu tƣ – Xây dựng Tây Hà

PHỤ LỤC 4
(Đính kèm Hợp đồng mua bán )
BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ
Biên Bản Bàn Giao này (“Biên Bản”) được lập ngày [*] tháng [*] năm [*] giữa các bên sau đây:
Bên bán : Công ty cổ phần Đầu tƣ - Xây dựng Tây Hà.
Trụ sở : [*]
Điện thoại : [*] Fax : [*]
Đại diện bởi : [*]
và Bên mua : Công Ty/Ông/Bà [*]
Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh/CMND/Hộ chiếu số: [*] do [*] cấp ngày [*]
Địa chỉ : [*]
Điện thoại : [*] Fax : [*]
Sau khi kiểm tra , Bên bán và Bên mua đồng ý ký Biên Bản này với các điều kiện dưới đây:
1. Bên bán đã chuyển giao cho Bên Mua và Bên mua đã tiếp nhận, quản lý và sử dụng căn hộ, chìa khoá cùng các tài liệu có liên quan đến việc sử dụng căn hộ (theo các danh mục bàn giao đính kèm).
2. Bên Mua đã kiểm tra và xác nhận rằng căn hộ đã được hoàn thành theo đúng quy định của Hợp Đồng, theo đó Diện Tích Thực Tế của căn hộ được Các Bên đo đạc thống nhất là [__] m2. đã được chính thức chuyển giao cho Bên Mua ngay tại thời điểm Bên Mua ký Biên Bản này.
3. Bên Bán, theo yêu cầu của Bên Mua, đồng ý sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện nốt một số công việc được liệt kê dưới đây (nếu có) trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Biên Bản này.
- ...........................................
- ...........................................
4. Bên Mua đồng ý thanh toán cho Bên bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý do Bên bán chỉ định Phí Quản Lý Hàng Tháng và thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch các chi phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác như điện, nước, truyền hình cáp, vệ tinh (nếu có), viễn thông, thông tin liên lạc và các chi phí liên quan khác (nếu có) theo mức sử dụng thực tế hàng tháng, 32 đóng góp và thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền khác (nếu có) mà đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý quy định phù hợp với bản Nội Quy.
5. Bên Mua đồng ý rằng nếu Bên mua không cư trú tại căn hộ sau thời điểm bàn giao theo Biên bản này, Bên Mua vẫn phải thanh toán Phí Quản Lý Hàng Tháng theo quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý quy định phù hợp với Nội Quy tính từ ngày ký Biên Bản này.
6. Bên Mua cam kết tôn trọng và tuân thủ Nội Quy trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng . Biên Bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên Bán giữ hai (02) bản, Bên Mua giữ một (01) bản.
BÊN BÁN                               BÊN MUA


Comments